Research

Werkgroep herziening UAV 2012

prof. mr. dr. E.M. (Evelien) Bruggeman |mr. J.R. (Jeroen) Hoogendoorn |2022

In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is de Werkgroep herziening UAV 2012 (hierna: de Werkgroep) samengesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van opdrachtgevers- en opdrachtnemerszijde. Het Instituut voor Bouwrecht (hierna: IBR) voert het secretariaat van de Werkgroep en verzorgt de organisatorische en inhoudelijke begeleiding van de werkzaamheden van de Werkgroep. Hieronder is een nadere toelichting te vinden op de aanleiding van deze herziening en de werkzaamheden van de Werkgroep.

De invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) brengt een aantal veranderingen in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek met zich. Deze veranderingen hebben onder andere betrekking op de waarschuwingsplicht (art. 7:754 lid 2 BW), de introductie van een opleverdossier (art. 7:757a BW) en de aansprakelijkheid van de aannemer na oplevering (art. 7:758 lid 4 BW). De vraag is of, en zo ja op welke wijze, deze wijzigingen aanleiding geven de UAV 2012 aan te passen. Om deze vraag te beantwoorden, is in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Werkgroep herziening UAV 2012 samengesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van opdrachtgevers- en opdrachtnemerszijde. De Werkgroep heeft als taak te bezien of bepalingen in de UAV 2012 in lijn moeten worden gebracht met de wijzigingen van het BW die met de Wkb zijn beoogd, en zo ja op welke wijze dat moet gebeuren. Het doel is te komen tot een breed gedragen aanpassing van de UAV 2012 ten aanzien van eerdergenoemde onderwerpen, anticiperend op de invoering van de Wkb en de daarmee gepaard gaande wijziging van het Boek 7 BW.

De eerste vergadering van de Werkgroep heeft plaatsgevonden in december 2020. Daarop volgde de eerste internetconsultatie (lopende van 12 december 2020 t/m 29 januari 2021), waarbij respondenten een reactie konden gegeven op de voorgenomen wijziging van de UAV 2012. Na een inventarisatie van de reacties is de Werkgroep gestart met de inhoudelijke behandeling van de onderwerpen. Op het moment dat de Werkgroep herziening UAV 2012 overeenstemming heeft bereikt over de teksten van de nieuwe UAV, wordt een tweede internetconsultatie geopend om alle belanghebbenden gelegenheid te geven op die resultaten te reageren.

Het IBR voert het secretariaat van de Werkgroep en verzorgt de organisatorische en inhoudelijke begeleiding van de werkzaamheden van de Werkgroep, onder meer door het verzorgen van de inhoudelijke notities en de vergaderverslagen. Ook is het IBR verantwoordelijk voor de publicatie van alle vergaderstukken, verslagen en notities die gedurende de werkzaamheden van de Werkgroep worden gewisseld.

De inwerkingtreding van de Wkb is gekoppeld aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet die gepland staat voor 1 juli 2022. De Werkgroep streeft ernaar om vóór die datum de herziening van de UAV 2012 af te ronden.

De invoering van de Wkb brengt naast de wijzigingen van het BW nog een andere ontwikkeling met zich, namelijk de introductie van een systeem van kwaliteitsborging. Ten aanzien van deze stelselwijziging moet eveneens worden bezien of de UAV 2012 moet worden aangepast, en zo ja op welke wijze. Dit zal echter in een later stadium bij een tweede herzieningstraject van de UAV 2012 plaatsvinden. Gezien de complexiteit van de voorgenomen stelselwijziging en de gevolgen daarvan voor de taken en rollen van alle actoren die gebruik maken van de UAV 2012, is voor deze tweede herziening meer tijd nodig en beschikbaar dan het geval is bij de eerste herziening.

Zie voor publicaties van het IBR over de UAV 2012:

Vond u dit onderzoek interessant?

Dan bevelen we de volgende cursussen en bijeenkomsten aan: