Historie

Met een georganiseerde en meer systematische beoefening van het bouwrecht is in ons land begonnen in 1959.

Op uitnodiging van de Stichting Bouwresearch van de toenmalige Raad van Bestuur Bouwbedrijf riep toen een aantal juristen uit de kring van het opdrachtgevende, ontwerpende en uitvoerende bouwbedrijf, tezamen met een aantal bij het Openbaar Bestuur ten behoeve van het bouwen werkzame juridisch deskundigen, de Commissie Bouwrecht in het leven.

Op 31 december 1968 werd door de werkgevers- en werknemersorganisaties in de bouwnijverheid de Stichting Instituut voor Bouwrecht (IBR) opgericht, die sindsdien de activiteiten van de Commissie Bouwrecht voortzette en uitbreidde.

Op 18 december 2018 vierde het Instituut voor Bouwrecht te midden van ongeveer 175 mensen het 50 jarig bestaan van het Instituut. De echte verjaardag van het IBR is op 31 december 2018. De dag van de verjaardagviering was bijzonder: toen bestonden de UAV namelijk wel echt 50 jaar. Ook daar is in de verjaardagsbijeenkomst aandacht geschonken. Daarnaast kwam het onderwerp 50 jaar rekenen en tekenen aan de orde. Deze voordrachten worden gepubliceerd in TBR. De voorzitter stond uiteraard stil bij 50 jaar IBR. De wereld van 50 jaar geleden is niet die van nu en die van over 50 jaar zal niet die van nu zijn. Maar hopelijk is over 50 jaar het Instituut voor Bouwrecht nog steeds de rots in de branding van de grote ontwikkelingen op het privaat- en publiekrechtelijk bouwrecht!

Doelstelling

Het doel van het IBR is blijkens de statuten:

‘Het op onafhankelijke wijze bevorderen van de wetenschappelijke en praktische beoefening van het bouwrecht, alsmede van de studie van juridische en maatschappelijke vraagstukken en verschijnselen in het algemeen, voorzover die betrekking hebben op of van betekenis kunnen zijn voor de kennis en verdieping van het bouwrecht.’

Dit doel wordt nagestreefd door het verrichten van onderzoek, het uitgeven van publicaties, de verenigingen VBR en VBR-A, het uitgeven van het Tijdschrift voor Bouwrecht (tot 31 december 2007 het Tijdschrift Bouwrecht) en het organiseren van onderwijs en studiedagen. Daarnaast is het IBR internationaal actief o.a. middels de Europese Vereniging voor Bouwrecht en het Platform for Experts in Planning Law.

Financiering

De activiteiten van het IBR zijn mogelijk door het aanbieden van cursussen, publicaties en onderzoek. Voorts ontvangt het IBR een gering bedrag aan subsidies van enkele organisaties.