Wiki

Aanbestedingswet

De aanbestedingswet 2012 is op 1 april 2013 in werking getreden op 1 juli 2016 is de aanbestedingswet deels gewijzigd. Het doel van de wet is implementatie en handhaving van de Europese richtlijnen met betrekking tot aanbesteden in Nederland. Wilt u meer weten over wat de aanbestedingswet exact inhoudt? Op deze pagina voorzien wij u kort van meer informatie.

Wat houdt de aanbestedingswet in?

De Aanbestedingswet beoogt een duidelijk en eenvormig kader te scheppen voor het plaatsen van overheidsopdrachten en daarnaast lastenverlichting te creëren voor ondernemers en aanbestedende diensten. Dit laatste geschiedt onder meer door middel van standaardisatie en de verplichting om digitaal aan te besteden.

Doel van de aanbestedingswet?

De Aanbestedingswet heeft tot doel het midden- en kleinbedrijf en zelfstandigen zonder personeel betere kansen te bieden bij aanbestedingen voor overheidsopdrachten. De Tweede Kamer heeft hier bij de behandeling van het wetsvoorstel sterk op aangedrongen. Doelstelling is om tenminste 30% van de aanbestedingen bij MKB te plaatsen.

Beginselen van aanbestedingsrecht

De beginselen objectiviteit, gelijkheid, transparantie en proportionaliteit zijn in de Aanbestedingswet opgenomen. Het vermeend schenden van de beginselen is vaak aanleiding tot een procedure bij de rechter.

Proportionaliteitsbeginsel

In de Aanbestedingswet is proportionaliteitsbeginsel geïntroduceerd. Dit beginsel is uitgewerkt in de Gids Proportionaliteit en heeft een directe relatie met de: voorgenomen opdracht, de keuze voor een aanbestedingsprocedure en de contractvorm met inkoopvoorwaarden. De Gids Proportionaliteit is op 15 februari 2013 gepubliceerd in de Staatscourant en geeft door middel van voorschriften een uitleg aan de bedoeling van de wetsartikelen uit de Aanbestedingswet.  Aanbestedende diensten mogen afwijken van de Gids Proportionaliteit, maar dat mag alleen als dat voldoende gemotiveerd is. Ook de Gids Proportionaliteit is, in aansluiting op de herziening van de Aanbestedingswet in april 2016, herzien.

Objectiviteitsbeginsel

Eén van de beginselen is objectiviteit. Dit beginsel is gekoppeld aan de te formuleren selectiecriteria en eisen. Dat betekent dat de criteria en de eisen die gesteld worden om te bepalen of een ondernemer geschikt is, relevant moeten zijn voor de te verstrekken opdracht.

Gelijkheidsbeginsel

Een ander belangrijk beginsel is dat van gelijke behandeling. Iedereen moet een gelijke kans hebben om een aanbesteding binnen te halen. Voor alle aanbestedingsprocedures geldt dat de aanbestedende dienst de ondernemers op gelijke en niet-discriminerende wijze behandelt. Ondernemers uit EU-lidstaten en uit niet-lidstaten moeten gelijke kansen hebben om de opdracht te verwerven. Het verplicht stellen van een alleen in Nederland verkrijgbaar certificaat waarvoor alleen in Nederland gevestigde bedrijven in aanmerking komen, is bijvoorbeeld discriminerend, dit wordt gezien als een ongelijke behandeling voor aannemers vanuit het buitenland.

Transparantiebeginsel

Transparantie is een belangrijk onderdeel van de Aanbestedingswet. De instantie waarvan de aanbesteding uitgaat, moet een helder beeld creëren voor de ondernemers. Dit beginsel is verstrekkend, omdat het nagenoeg alle activiteiten van het aanbesteden raakt. De aanbestedende dienst dient zodanig te handelen dat:

  • het voor ondernemers van te voren duidelijk is welke eisen worden gesteld;
  • hoe het voldoen aan de eisen wordt getoetst of gewogen;
  • het beoogde resultaat duidelijk is.

De aanbestedende dienst moet zodanig handelen dat achteraf aangetoond kan worden dat wat van tevoren is gemeld ook daadwerkelijk zo is gebeurd.

Effectiviteitsbeginsel

Dit beginsel heeft tot doel dat tegen onwettige besluiten doeltreffend en zo snel mogelijk beroep kan worden ingesteld.

Cursussen omtrent de Aanbestedingswet

Wilt u meer weten Aanbestedingswet, Gids Proportionaliteit en de beginselen van aanbestedingsrecht? Het Instituut voor Bouwrecht verzorgt diverse cursussen omtrent Aanbestedingswet.

Op onze website (zie ‘agenda‘) kunt u zich eenvoudig inschrijven voor één van de cursussen. Hier vindt u ook allerlei algemene informatie over het programma van de desbetreffende cursus.

Meer weten?

Bij het Instituut voor Bouwrecht zijn de volgende titels verschenen over de Aanbestedingswet:

Ook in het Tijdschrift voor Bouwrecht wordt met grote regelmaat aandacht besteed aan de Aanbestedingswet, zowel in artikelen als in annotaties bij jurisprudentie.

Vond je dit wiki artikel interessant?

Dan bevelen we de volgende cursussen en bijeenkomsten aan: