Research

Evaluatie jurisprudentie Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, en de fase daaraan voorafgaand

prof. mr. dr. E.M. (Evelien) Bruggeman |mr. N. (Natasja) van Wijk-van Gilst |2024

Met het van kracht worden van de Omgevingswet op 1 januari 2024 is ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking getreden. Deze wet introduceert een stelsel van kwaliteitsborging waarmee de kwaliteit van de bouw moet worden verbeterd door de introductie van een nieuw systeem van kwaliteitsborging en de positie van de opdrachtgever wordt versterkt.

De voorgestelde wijzigingen zouden moeten bijdragen aan het verbeteren van de bouwkwaliteit door primair de aannemer verantwoordelijk te maken voor de kwaliteit van het bouwwerk (door middel van wijzingen in de aansprakelijkheid van de aannemer), en dragen er aan bij dat de opdrachtgever beter in staat is zijn belangen te behartigen (door middel van bijvoorbeeld enkele nieuwe informatieplichten). De aannemer zal zo meer worden gestimuleerd om goede kwaliteit te leveren, aldus de wetgever.

De rechtspositie van de opdrachtgever wordt naar verwachting mede verbeterd door een aantal wijzigingen van het Burgerlijk Wetboek (BW).
Het gaat om de volgende wijzigingen in Titel 12 van Boek 7 BW:

  • een wijziging van de waarschuwingsplicht van de aannemer (art. 7:754 lid 2 BW);
  • de introductie van een dossier dat bij oplevering wordt verstrekt aan de opdrachtgever (art. 7:757a BW);
  • een wijziging van de aansprakelijkheid van de aannemer na oplevering (art. 7:758 lid 4 BW);
  • een informatieplicht van de aannemer over zekerheden en garanties (art. 7:765a BW); en
  •  een informatieplicht van de aannemer over de opschortingsbevoegdheid van de consument-opdrachtgever (art. 7:768 BW).

Aan de Tweede Kamer is toegezegd dat de werking van dit stelsel na inwerkingtreding drie jaar lang wordt gemonitord en daarna geëvalueerd. Aan het Instituut voor Bouwrecht is naar aanleiding van deze toezegging de opdracht gegeven om een onderdeel van de evaluatie van de Wkb, te weten de evaluatie van beschikbare bronnen van jurisprudentie en alternatieve geschillenbeslechting met betrekking tot de wijzigingen in de wet, vanaf 1 januari 2024 gedurende drie jaar uit te voeren.

Doel van deze evaluatie is inzichtelijk maken of de rechtspositie van opdrachtgevers van bouwprojecten in drie jaar tijd is verbeterd, zoals de Wkb beoogt.

Zie voor publicaties van het IBR over de Wkb de verschillende publicatieoverzichten:

Daarnaast worden regelmatig nieuwe publicaties over dit onderwerp toegevoegd aan ons kennisportaal www.ibrtracker.nl.

Vond u dit onderzoek interessant?

Dan bevelen we de volgende cursussen en bijeenkomsten aan: