Studiemiddag Vertragingsschade in de bouw

Jaarbeurs MeetUp, Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6 te Utrecht
  • Waardering 8,7

Vertragingsclaims zijn naast meerwerkaanspraken de meest voorkomende financiële geschillen in het bouwrecht. Zowel in de utiliteitsbouw als in de GGW-sector. Aanspraken op vergoeding van vertragingsschade ontstaan door verstoringen in het bouwproces. Deze verstoringen kunnen leiden tot inefficiëntie van het bouwproces, uitloop of (deels) stilliggen van de bouw.

In november 2013 schreef Arno Jacobs, docent van deze bijeenkomst, het Praktijkboek Vertragingsschade in de bouw en in het voorjaar van 2022 is de 2e druk van deze uitgave verschenen. Verder schreef Arno ook mee aan het 50e preadvies van de VBR –dat ook in 2022 het levenslicht zag – getiteld: Juridische aspecten van samenlopende vertragingsoorzaken en inefficiëntie in de bouw. Uit beide publicaties zal tijdens deze cursus geput worden.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

I. Tijdsverplichtingen van de aannemer
Naast tijdige oplevering van het werk, heeft de aannemer ook andere verplichtingen die hij tijdig zal moeten verrichten. Schending daarvan zal zich doorgaans niet direct vertalen in financiële aanspraken van opdrachtgever maar kan wèl de discussie inkleuren over een door de aannemer verzochte termijnsverlenging. Ook aan de orde komen: korting/boete-aanspraken van opdrachtgever, mijlpaaldata, deelopleveringen, matiging en aanvulling etc.

II. Tijdsverplichtingen van opdrachtgever
Indien en voor zover een aannemer aanspraak wenst te maken op termijnsverlenging en/of vergoeding van vertragingsschade zal hij een aantal hordes dienen te nemen:
– komt de stagnatie-oorzaak voor rekening van opdrachtgever?
De horde die hier dient te worden genomen is dat de stagnatie-oorzaak wordt opgespoord, in verband wordt gebracht met de opgetreden schade én dat de stagnatie-oorzaak kan worden toegerekend aan de opdrachtgever. In dit causaliteitsvraagstuk spelen typisch bouwrechtelijke aspecten zoals het kritieke pad en de samenloop. Verder dient ook een juridische toets plaats te vinden: komt de schadeveroorzakende omstandigheid voor rekening van opdrachtgever? Welke verplichting schond de opdrachtgever of is het beter te spreken van een primair (contractueel) recht op schadevergoeding?
– leed de aannemer aantoonbaar schade?
Verstoringen in de bouw kunnen aanleiding geven tot vertragingsschade en/of efficiencyverlies. Uitgangspunt bij schadebegroting is dat de schadelijdende partij in de toestand moet worden gebracht die was ingetreden zonder de schadeveroorzakende gebeurtenis. Hoe werkt dat bij vertragingsschade en verlies aan productiviteit? Welke methoden van schadeberekening zijn er zoal?
– is er op tijd gemeld?
Een showstopper kan zijn dat de aannemer zijn aanspraken zo laat heeft gemeld dat het daardoor moeilijk – zo niet onmogelijk – wordt om deze te trachten te verhalen. De genuanceerde benadering van deze meldplicht vanuit de rechtspraak komt aan bod. De daaruit volgende fijnzinnige behandeling laat een gevarieerd beeld zien.
– De rol van beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid
(ModelBasis)Overeenkomst, bestek, Annexen etc. bevatten niet zelden bepalingen die de aannemer (in)direct het recht op vergoeding van vertragingsschade en/of termijnsverlenging beperken of zelfs ontnemen. Aannemers willen nog wel eens aannemen dat redelijkheid en billijkheid hier, wanneer puntje bij paaltje komt, op zullen ingrijpen. Welke beeld laat de rechtspraak zien?

III. Diverse onderwerpen
Ook zal tijd worden besteed aan samenloop en schade door inefficiëntie.

Deze onderwerpen zullen zowel vanuit de UAV als de UAV-GC worden besproken. Naast deze hoofdvragen komen ook de volgende vragen aan de orde: welke ontwikkelingen waren er in de afgelopen 8 jaar? Wat bleef hetzelfde, zijn er zaken aan het schuiven? Kortom: tijd om de klokjes gelijk te zetten.

Het studiemateriaal bestaat uit het Praktijkboek Vertragingsschade in de bouw (tweede druk) en het VBR preadvies Juridische aspecten van samenlopende vertragingsoorzaken en inefficiëntie in de bouw.

Startdatum

Dinsdag 14 mei 2024

Tijdstip

14.30 - 17.00 uur

Dagdelen

1

Locatie

Jaarbeurs MeetUp, Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6 te Utrecht

Prijs
 320,00excl. BTW incl. boek Vertragingsschade in de bouw (tweede druk) en het VBR preadvies Juridische aspecten van samenlopende vertragingsoorzaken en inefficiëntie in de bouw (in pdf)
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 0,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

30

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Niveau

Verdieping

NOvA punten

2

Soort

Studiebijeenkomsten

Rechtsgebieden
, ,

14.00 - 14.30 uur ontvangst
14.30 - 15.30 uur inleiding
15.30 - 15.45 uur pauze
15.45 - 17.00 uur vervolg inleiding, vragen/discussie en afsluiting

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg de ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal en publicatie. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.
Indien u verhinderd bent, is het mogelijk om iemand anders in uw plaats deel te laten nemen. Graag ontvangen wij de gegevens van uw vervanger per e-mail (onderwijs@ibr.nl). 

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

2

mr. A.F.J. (Arno) Jacobs

Advocaat Rozemond Advocaten
14
mei
2024
 320,00excl. BTW incl. boek Vertragingsschade in de bouw (tweede druk) en het VBR preadvies Juridische aspecten van samenlopende vertragingsoorzaken en inefficiëntie in de bouw (in pdf)

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Deelnemer

Gerelateerde publicatie(s)

Zal niet getoond worden.