Algemene informatie

Een belangrijke taak van het IBR is het geven van mogelijkheden tot nascholing en specialisatie van hen die na voltooiing van hun universitaire opleiding in het kader van hun beroepsuitoefening met het bouwrecht in aanraking komen. Daartoe organiseert het IBR postacademisch onderwijs en studiebijeenkomsten over actuele bouwrechtelijke onderwerpen. Jaarlijks terugkerende cursussen zijn:

  • Verdiepingscursus Privaatrechtelijk Bouwrecht (voorjaar)
  • Verdiepingscursus Omgevingsrecht (voorheen Publiekrechtelijk Bouwrecht) (najaar)
  • Modulaire Cursus Algemeen Aanbestedingsrecht (najaar)

Meer informatie over deze cursussen en het totale onderwijsaanbod treft u aan in de agenda op onze website. Tevens biedt het Instituut voor Bouwrecht ‘cursus op maat’ aan. Een cursus op maat wordt in overleg met u samengesteld zodat een optimale afstemming met de deelnemers uit uw organisatie, kantoor of bedrijf bereikt wordt. Het Instituut voor Bouwrecht is een door de NOvA erkende opleidingsinstelling. Dit betekent dat het niveau van de bijeenkomsten, tenzij anders vermeld, is afgestemd op de advocatuur alsmede op de academisch geschoolde (bedrijfs)juristen. Daar waar staat ‘[aantal] PO-punten’ betreft het een voor advocaten puntwaardige cursus.

Indien een notaris een bijeenkomst van het Instituut voor Bouwrecht wil bijwonen en KNB punten wil hebben, dient de notaris voorafgaand aan de bijeenkomst hiervoor zelf zorg te dragen bij de KNB. Het Instituut voor Bouwrecht zorgt dat er een handtekeningenlijst ter beschikking wordt gesteld.

De docenten zijn afkomstig uit de wetenschap en de praktijk, waarmee een academisch alsmede een op de praktijk van de bouwrecht jurist afgestemd hoog niveau is gewaarborgd. Bij iedere bijeenkomst wordt gelegenheid geboden om de bijeenkomst door de deelnemers te laten evalueren. De uitkomst speelt een belangrijke rol in het onderwijsprogramma van het Instituut voor Bouwrecht. Uw medewerking (evt. voorzien van uw naam) bij de evaluatie wordt zeer op prijs gesteld. U kunt het evaluatieformulier na afloop van de bijeenkomst inleveren, mailen naar onderwijs@ibr.nl of opsturen naar het Instituut voor Bouwrecht, Postbus 93077, 2509 AB DEN HAAG. Het Instituut voor Bouwrecht is er wederom in geslaagd een mooi gevarieerd programma samen te stellen, waarin voor de grote aandachtsgebieden van het publiek- en privaatrechtelijk bouwrecht goed voorzien is in een onderwijsaanbod.

Volledige Agenda