Algemene Voorwaarden Instituut voor Bouwrecht versie 30 november 2007

Paragraaf 1 – Definities
1.1 – Aanvraag - Aanvraag voor het samenstellen van een Tailor Made Know How dossier. 
1.2 - Aanvrager - De natuurlijke persoon of rechtspersoon die een aanvraag doet voor het samenstellen van een Tailor Made Know How dossier.
1.3 - Abonnee - De natuurlijke persoon of rechtspersoon die een abonnement heeft op het Virtueel Kenniscentrum en/of Actualiteiten Bouwrecht.
1.4 - Aanmelder - De persoon die voor zichzelf of voor de natuurlijke persoon of rechtspersoon die hij/zij vertegenwoordigt de Aanmelding voor een abonnement verricht.
1.5 - Aanmelding - De Aanmelding via de daarvoor op de website opgenomen procedure of het aanmeldingsformulier door een Aanmelder voor een abonnement of licentie (door zichzelf of door een andere natuurlijke persoon of door de leden, werknemers of hulppersonen van een rechtspersoon die hij/zij vertegenwoordigt).
1.6 - Account - De NAW- en overige gegevens die de Aanmelder identificeren, zoals deze door of namens de Aanmelder zijn opgegeven ten behoeve van een abonnement en die door het IBR van inlog-gegevens worden voorzien, waardoor via de e-Self Service toegang tot de onderdelen van de website waarvoor en abonnement vereist is wordt verkregen.
1.7 - Actualiteiten Bouwrecht - Betaalde online nieuwsdienst op de website van het IBR met daarnaast een wekelijkse e-mail attendering met daarin alle recent geplaatste nieuwsberichten.
1.8 - Afnemer - Afnemer van een publicatie.
1.9 - Algemene Voorwaarden - Deze Algemene Voorwaarden.
1.10 - Documenten - Alle Documenten, andere documentatie en informatie die zijn opgenomen in de verschillende dossiers in het Virtueel Kenniscentrum, Actualiteiten Bouwrecht en Publicaties.
1.11 - Dossier - Thematische voor abonnees direct opvraagbare dossiers en op verzoek op maat gemaakte Tailor Made Know How dossiers met daarin de Documenten.
1.12 - Gebruik - Het gebruik van het Virtueel Kenniscentrum en Actualiteiten Bouwrecht of het afgaan op de daarin opgenomen Documenten en informatie.
1.13 - IBR - Stichting Instituut voor Bouwrecht.
1.14 - Inlog-gegevens - De gebruikersnaam en het wachtwoord worden door het IBR uitgereikt aan de Abonnee of Licentiehouder of door de Abonnee of Licentiehouder zelf aangemaakt via de e-Self Service.
1.15 - Licentiehouder - De Abonnee heeft hierbij niet het exclusieve recht, tegen betaling kunnen anderen, Licentiehouders, binnen de organisatie van de Abonnee opvolgend gebruik maken van het abonnement. 
1.16 - Proefabonnement - Abonnement aangegaan ter kennismaking met één of meerdere online diensten van het IBR.
1.17 - Publicaties - Publicaties van IBR en VBR, onder meer: Bouwrecht Monografieën, IBR-publicaties, VBR-publicaties, Overige publicaties en Studiemateriaal.
1.18 - Tailor Made Know How dossier - Een Dossier dat op verzoek en tegen en apart overeen te komen tarief, wordt samengesteld naar aanleiding van een specifieke vraag. 
1.19 - Virtueel Kenniscentrum - Het kenniscentrum op de website van het IBR met daarvan deel uitmakende de dossiers met alle daarin opgenomen documentatie en informatie en het onderdeel Tailor Made Know How dossier.

Paragraaf 2 - Algemeen
2.1 - Op alle overeenkomsten van het IBR zijn, behoudens voorzover anders overeengekomen, de navolgende Algemene Voorwaarden van toepassing. Het IBR aanvaardt geen eventuele (leverings-)voorwaarden van de Aanvrager of Abonnee, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 - De overeenkomst komt tot stand door het plaatsen van een schriftelijke Bestelling of aanvraag van een abonnement of Tailor Made Know How dossier en de elektronische bevestiging door het IBR hiervan. De Aanvrager of Abonnee aanvaardt door zijn schriftelijke Bestelling of aanvraag, en de elektronische bevestiging daarvan vanuit het IBR, deze Algemene Voorwaarden. Hiermee is voldaan aan art. 6:234 sub c BW. 
Een aanvraag geldt als aanvaard door het IBR wanneer hij niet binnen veertien dagen na ontvangst van de aanvraag aan de wederpartij uitdrukkelijk het tegendeel heeft laten blijken.
2.3 - Het IBR behoud zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Een wijziging zal ook gelden ten aanzien van vóór het tijdstip van wijziging tot stand gekomen overeenkomsten.

Paragraaf 3 - Inhoud van het Virtueel Kenniscentrum en Actualiteiten Bouwrecht
3.1 - Het IBR spant zich in om de ter beschikking gestelde informatie zo volledig en betrouwbaar mogelijk te doen zijn.
3.2 - Alle informatie in het Virtueel Kenniscentrum en Actualiteiten Bouwrecht is beschermd door de Auteurswet en/of Databankenwet, tenzij wettelijk anders bepaald. Informatie en/of diensten (in de vorm van een Tailor Made Know How dossier) die via het Virtueel Kenniscentrum en Actualiteiten Bouwrecht worden verschaft mogen niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, in fotokopie of anderszins zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het IBR.

Paragraaf 4 - Aansprakelijkheid/Disclaimer
4.1 - Het IBR aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele tekortkomingen in de informatie of producten verschaft via het Virtuele Kenniscentrum of de Actualiteiten Bouwrecht.
4.2 - De op de website van het IBR opgenomen disclaimer (hier herhaald) is van toepassing: 
Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.
Informatie op deze website
Stichting Instituut voor Bouwrecht, hierna te noemen 'IBR', besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. IBR wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie. IBR behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.
Functioneren van deze website
IBR kan niet instaan voor de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. IBR kan dan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten, noch voor schade die het gevolg is van storingen of onderbrekingen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden of het uitwisselen van informatie via het internet tussen IBR en haar gebruikers.
Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen naar andere websites of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. IBR aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. IBR behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen.
Intellectuele eigendomsrechten
De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze site berusten bij IBR of haar licentiegevers. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, te verveelvoudigen, openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke toestemming van IBR.
Virussen
IBR garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Paragraaf 5 - Aanmelden en opzeggen voor gebruik van het Virtueel Kenniscentrum of Actualiteiten Bouwrecht
5.1 - Door Aanmelding voor een (proef)abonnement is de Abonnee of Licentiehouder gebonden aan deze Algemene Voorwaarden.
5.2 - Velden die in de procedure voor Aanmelding op de website van het IBR door de Aanmelder worden ingevuld, vormen een geschrift. 
5.3 - De Aanmelder staat ervoor in dat hij/zij bevoegd is om de Aanmelding te verrichten.
5.4 - Door de Aanmelding krijgt de Abonnee of Licentiehouder de mogelijkheid kennis te nemen van het Virtueel Kenniscentrum en/of Actualiteiten Bouwrecht.
5.5 - Het abonnement treedt in werking op het moment van aanmelden en geldt tot wederopzegging. Abonnementen lopen per kalanderjaar.
5.6 - Partijen kunnen ieder schriftelijk opzeggen tegen het einde van de abonnementsperiode, met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Een Aanmelding kan ongedaan worden gemaakt door het zenden van een mededeling houdende die strekking bij aangetekende brief met bevestiging van ontvangst aan het adres van het IBR of door het zenden van een mededeling van die strekking per e-mail aan redactie@ibr.nl, dit laatste echter slechts indien deze e-mail afkomstig is van hetzelfde e-mailadres als de Aanmelding waarvan de ongedaanmaking wordt verzocht.

Paragraaf 6 - Proefabonnee
6.1 - Het Proefabonnement is aangegaan ter kennismaking met één of meer van de online diensten en geldt voor een bepaalde duur tegen een gereduceerd tarief.
6.2 - Het is de proefabonnee niet toegestaan om binnen een termijn van zes maanden opnieuw een Proefabonnement aan te vragen.

Paragraaf 7 - Inlog-gegevens
7.1 – Het is de Abonnee of Licentiehouder niet toegestaan Inlog-gegevens bekend te maken aan derden.
7.2 - Indien blijkt dat de Abonnee of Licentiehouder niet langer werkzaam is bij de rechtspersoon die hij/zij vertegenwoordigt, zullen de Inlog-gegevens slechts worden uitgereikt aan de persoon die gerechtigd is de rechtspersoon  te vertegenwoordigen.

Paragraaf 8 - Tailor Made Know How
8.1 - Een Dossier dat op verzoek en tegen en apart overeen te komen tarief, wordt samengesteld naar aanleiding van een specifieke vraag. 
8.2 - Het IBR verstrekt geen partij-advies, maar een Dossier met informatie over een specifiek onderwerp. Indien uit de beoordeling van de aanvraag blijkt dat de aanvraag een partij-advies betreft, behoudt het IBR zich het recht voor deze aanvraag te weigeren.
8.3 - Informatie uit het Tailor Made Know How dossier kan door het IBR in het Virtueel Kenniscentrum worden geplaatst.

Paragraaf 9 - Abonnementen en licenties
9.1 - Een abonnement mag niet worden gebruikt door anderen binnen of buiten de organisatie van de gebruiker.
9.2 - Een jaarabonnement voor meerdere gebruikers binnen 1 rechtspersoon is mogelijk door het nemen van een licentie per extra gebruiker. Hiervoor is per Licentiehouder een meerprijs verschuldigd.
9.3 - Indien blijkt dat de Abonnee of Licentiehouder zich niet houdt aan de verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst kan het IBR het abonnement intrekken zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. In een dergelijk geval zal de Abonnee of Licentiehouder geen recht hebben op teruggave of vermindering van het betaalde of nog te betalen abonnementsgeld. Het IBR heeft daarnaast het recht om de werkelijke schade te vorderen.

Paragraaf 10 - Prijzen en tarieven 
10.1 - Het abonnement op het Virtueel Kenniscentrum of Actualiteiten Bouwrecht en het samenstellen van een Tailor Made Know How dossier geschiedt tegen de op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst door het IBR gehanteerde prijzen en tarieven. De verkoop, levering en terbeschikkingstelling van publicaties geschiedt eveneens tegen de op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst door het IBR gehanteerde prijzen en tarieven. 
10.2 - Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk met de Abonnee, Licentiehouder, Aanvrager of Afnemer overeengekomen zijn alle door het IBR gehanteerde prijzen en tarieven inclusief BTW en exclusief verzendkosten. 
10.3 - Het IBR behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden - behoudens andersluidende afspraak - vanaf het moment waarop deze worden ingevoerd.
10.4 - Ingeval van een prijs- en/of tariefverhoging zal het IBR de Abonnee, Licentiehouder, Aanvrager of Afnemer hiervan op de hoogte stellen. Indien deze zich niet kan verenigen met de door het IBR aangekondigde prijs- en/of tariefverhoging, is deze gerechtigd de met het IBR bestaande overeenkomst te beëindigen vanaf het moment van ingaan van de prijs -en/of tariefverhoging verhoging door middel van een schriftelijke aan het IBR te zenden verklaring. Indien het IBR deze verklaring niet binnen dertig dagen na ontvangst door de Abonnee, Licentiehouder, Aanvrager of Afnemer van de kennisgeving inzake de prijs- en/of tariefverhoging heeft ontvangen, althans vanaf het moment waarop deze redelijkerwijs kennis heeft kunnen nemen van de prijs- en/of tariefverhoging, wordt deze geacht akkoord te zijn gegaan met de prijs- en/of tariefverhoging.

Paragraaf 11 - Bestelling Publicatie
11.1 - Indien en voor zover de Afnemer een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en er sprake is van koop op afstand als bedoeld in art. 7:46 a e.v. BW heeft Afnemer het recht om gedurende zeven werkdagen na de ontvangst van de geleverde goederen de koop op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden. Door middel van een schriftelijke mededeling aan het IBR, die het IBR binnen de termijn van zeven werkdagen moet hebben bereikt.
11.2 - Afnemer dient de goederen, in het in 11.1 beschreven geval, te voorzien van een deugdelijke verpakking en voorzien van het originele verzenddocument te retourneren en dient de kosten van het retourneren van de goederen zelf te voldoen.

Paragraaf 12 - Facturering en betaling
12.1 - Facturen zullen door het IBR aan het door de Abonnee, Licentiehouder, Aanvrager of Afnemer opgegeven woon/vestigingsadres worden gezonden, tenzij door de Abonnee, Licentiehouder, Aanvrager of Afnemer een ander factuuradres is opgegeven.
12.2 - Facturen worden verzonden per gewone post. De facturen worden geacht te zijn verzonden op de datum die op de factuur staat vermeld en zullen geacht worden de Abonnee, Licentiehouder, Aanvrager of Afnemer na verloop van twee werkdagen daarna te hebben bereikt.
12.3 - Facturen voor abonnementen specificeren het soort abonnement en geven inzicht in de in rekening gebrachte bedragen.
12.4 - Een aanmelding gedaan voor de 15e van de maand waarin de aanmelding wordt gedaan wordt gefactureerd per eerste dag van die maand. Een aanmelding gedaan na de 15e van de maand waarin de aanmelding wordt gedaan wordt gefactureerd per eerste dag van de opvolgende maand. 
12.5 - De betalingstermijn van alle facturen van het IBR is 14 dagen, op een door het IBR aangewezen bank- en/of gironummer, o.v.v. het factuur- en debiteurnummer, bij gebreke waarvan administratiekosten van € 25,- in rekening worden gebracht.
12.6 - Bewijs van betaling wordt bij uitsluiting geleverd door de bankafschriften van het IBR of door een verklaring van de bank of administrateur van het IBR.
12.7 - Indien de Abonnee, Licentiehouder, Aanvrager of Afnemer de juistheid van een factuur – of een gedeelte daarvan – betwist, is hij niettemin gehouden tot tijdig betalen van het niet betwiste gedeelte. Betwisting van een factuur dient schriftelijk en binnen de betaaltermijn te geschieden. Blijkt de betwiste factuur – of het betwiste gedeelte – alsnog verschuldigd, dan wordt de door de Abonnee, Licentiehouder, Aanvrager of Afnemer verschuldigde rente berekend vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk had behoren te geschieden.
12.8 - Verricht de Abonnee, Licentiehouder, Aanvrager of Afnemer de ingevolge de opdracht verschuldigde betaling niet
tijdig en is de vertraging niet het gevolg van een aan het IBR toe te rekenen omstandigheid, dan is het IBR zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en kan het IBR aanspraak maken op vergoeding van rente tegen het wettelijk rentepercentage, dit met ingang van de dag waarop de betalingstermijn is verstreken.
12.9- Vindt de betaling niet plaats binnen één maand na de dag waarop deze uiterlijk had behoren te geschieden, dan kan het IBR aanspraak maken op vergoeding van rente tegen het wettelijk rentepercentage verhoogd met drie procent met ingang van de dag waarop deze maand is verstreken, een en ander zonder nader herinneringsbericht of aanmaning van het IBR.
12.10 - Over de door het IBR gevorderde rente wordt geen rente berekend.
12.11 - Alle werkelijk door het IBR gemaakte onkosten om tot voldoening van zijn factuur te geraken, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van de Abonnee, Licentiehouder, Aanvrager of Afnemer.