Privacy statement

1. Privacy

Het Instituut voor Bouwrecht (IBR) hecht veel waarde aan uw privacy. Deze verklaring ziet op de verwerking van gegevens van (toekomstige) cliënten voor marketingdoeleinden en het verwerken van persoonsgegevens. Deze privacyverklaring geeft weer hoe het IBR uw persoonsgegevens verkrijgt, voor welke doeleinden het IBR deze gebruikt en welke rechten u op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming kunt uitoefenen. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt op de wijze zoals beschreven in deze verklaring.
Deze privacyverklaring is bedoeld voor alle personen van wie het IBR persoonsgegevens verwerkt, te weten:

 • abonnees van uitgaven van het IBR;
 • deelnemers aan door het IBR georganiseerde bijeenkomsten;
 • kopers van boeken;
 • personen die zich hebben ingeschreven voor nieuwsbrieven, white papers en uitnodigingen van het IBR.
2. Verkrijgen persoonsgegevens

IBR verkrijgt uw persoonsgegevens van:

* uzelf:
1. u verstrekt zelf uw persoonsgegevens aan IBR;
2. u heeft uw persoonsgegevens ingevuld op een contact- of webformulier;
3. u verstrekt uw contactgegevens via visitekaartjes tijdens kennismakingsgesprekken, evenementen, congressen, etc.
* publieke bronnen zoals LinkedIn of de website van de organisatie waar u werkzaam bent.
3. Doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens voor het accepteren van uw aanvraag, het uitvoeren van de overeenkomst, relatiebeheer en marketing. Tevens kunnen wij uw gegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, bijvoorbeeld door informatieve e-mails en papieren folders. Deelname aan onze digitale nieuwsbrieven en folders is gratis en vrijblijvend. IBR verwerkt uw persoonsgegevens tevens ter verbetering van onze website en social media sharing.
IBR verwerkt uw persoonsgegevens op grond van:

 • het uitvoeren van een overeenkomst met betrokkene(n);
 • uw toestemming;
 • het gerechtvaardigd belang van IBR om u nieuwsbrieven, white papers en uitnodigingen toe te sturen, onze product- en dienstinformatie te verbeteren en om gerichte marketingacties uit te voeren;
 • het voldoen aan een wettelijke verplichting.

We willen u zo veel mogelijk alleen informeren over de juridische ontwikkelingen die voor u relevant zijn. Daarnaast gebruiken we de informatie die we van u ontvangen om uw voorkeuren en wensen beter te begrijpen en onze digitale berichten en aanbiedingen te verbeteren.

In onderstaand schema zijn de persoonsgegevens beschreven die IBR verwerkt en met welk doel.

Persoonsgegevens Doeleinden
Naam (inclusief initialen) Voor de juiste aanhef in onze digitale berichten
Adres (zakelijk en privé) Om contact met u op te kunnen nemen
Functie of beroep Voor de juiste aanhef en om onze digitale berichten aan u te kunnen personaliseren
Titel(s) Voor de juiste aanhef
E-mailadres Om contact met u op te kunnen nemen en onze digitale berichten te kunnen versturen
Telefoonnummer, mobiele nummer Om contact met u op te kunnen nemen
Geslacht Voor de juiste aanhef
Bedrijf of organisatie Om uw bedrijfsnaam of de naam van uw organisatie op de deelnemerslijst en eventueel uw badge op te kunnen nemen en voor de aansluiting met onze klantrelaties
Interessegebieden (voor zover opgegeven) Om onze digitale berichten te personaliseren en ervoor zorg te dragen dat u relevante en passende digitale berichten ontvangt
(Eerdere) Nieuwsbrieven, white papers en/of uitnodigingen voor evenementen die u wij u hebben toegestuurd Om de juistheid van verstuurde digitale berichten te controleren en om onze digitale berichten te kunnen analyseren
Dieetwensen* Om het menu aan te passen dat we aanbieden tijdens onze evenementen. Deze informatie wordt meteen na het beëindigen van het evenement verwijderd
Contactgegevens van uw secretariaat Om contact met u op te kunnen nemen
Opt-in/opt-out Om opt-in en (tijdelijk) opt-out formulieren juist te registreren en op te volgen, zodat we onze digitale berichten kunnen aanpassen aan uw wensen en om ervoor zorg te dragen dat u geen ongewenste digitale berichten ontvangt
*Slechts voor zover u deze gegevens in het kader van een concreet event van IBR heeft opgegeven.
4. Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden verwerkt tot het moment dat u het IBR informeert dat u geen digitale berichten meer wenst te ontvangen en/of het IBR stopt met het versturen van nieuwsbrieven, white papers, uitnodigingen voor evenementen of andere digitale mailings.
Uw persoonsgegevens worden verwijderd indien:

 • blijkt dat uw e-mailadres niet meer in gebruik is (bijvoorbeeld wanneer er foutmeldingen worden ontvangen);
 • uw persoonsgegevens op basis van toestemming worden verwerkt en/of bewaard en u de toestemming intrekt;
 • het gerechtvaardigd belang op basis waarvan uw persoonsgegevens worden verwerkt, komt te vervallen, bijvoorbeeld:
  1. uw onderneming houdt op te bestaan;
  2. in een periode van 5 jaar waarna u geen contact meer heeft gehad met IBR, tenzij een wettelijke verplichting een langere bewaartermijn vereist.
5. Uw rechten

Onderaan elke digitale mailing die u van het IBR ontvangt, kunt u altijd uw mailvoorkeuren wijzigen via de link ‘afmelden’ of ‘aanmelden’. Kortom, u kunt uw toestemming altijd intrekken. Daarnaast hebt u het recht het IBR te verzoeken om inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, en/of te beperken, en/of uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Voor zover sprake is van het verwerken van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking.

Een dergelijk verzoek kunt u richten aan het IBR, Postbus 93077, 2509 AB Den Haag, of aan info@ibr.nl.

Ten slotte heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Uw persoonsgegevens en derden

Het IBR deelt uw persoonsgegevens niet met derden alleen in het geval dat dit nodig is voor het kunnen verstrekken van diensten door het IBR. In dat geval worden de relevante contactgegevens alleen gedeeld voor zover dat nodig is voor het organiseren van die activiteit.

7. De veiligheid van uw persoonsgegevens

IBR heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

8. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Het IBR behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op ieder gewenst moment te wijzigen. Vanzelfsprekend blijven we daarbij binnen de grenzen van de privacyregelgeving. De meest recente versie van de privacyverklaring is beschikbaar op de website www.ibr.nl. In geval van ingrijpende wijzigingen van deze privacyverklaring informeren we u over deze wijzigingen. Wilt u uw cookie instellingen wijzigen? Klik dan op onderstaande link:

Wijzig cookie instellingen

9. Contact

Als u vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u zich richten tot het IBR, Postbus 93077, 2509 AB Den Haag, of aan info@ibr.nl.

Den Haag, 24 mei 2018