Research

Onderzoek bouw Corbulotunnel (Rijnlandroute)

prof. mr. dr. E.M. (Evelien) Bruggeman |2022

Op verzoek van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland is een onderzoek gestart waarin wordt terug gekeken op de bouw van de zogenoemde Corbulotunnel in de Rijnlandroute: de verbinding tussen A4 en A44 ten noorden van natuur- en recreatiegebied Vlietland. Het onderzoek is gedaan door Chris van Dam (voorzitter en oud-lid Tweede Kamer voor het CDA), Evelien Bruggeman (hoogleraar Bouwrecht TU Delft en directeur IBR) en Willem Jelle Berg (bestuurder vakbond CNV en lid Sociaal economische raad, SER).

In een brief van de provincie Zuid-Holland van 2 mei jl. zijn de volgende zeven kernpunten geformuleerd waarop het onderzoek zich toe heeft gespitst:

  • Wat zijn gedurende het hele proces belangrijke (beslis)momenten geweest in de totstandkoming van de Rijnlandroute, daar waar het ging om het garanderen van de veiligheid en de arbeidsomstandigheden van individuele werknemers (bouwvakkers). Wie waren bij die (beslis)momenten betrokken? Maak dit inzichtelijk aan de hand van een tijdlijn;
  • Hoe is gekomen tot de keuze van een hoofdaannemer? Beschrijf daarbij welke plaats de aspecten veiligheid en arbeidsomstandigheden in dat proces hebben gehad. Beschrijf op welke wijze de hoofdaannemer via onderaannemers tot de inhuur van personeel is gekomen (de keten). Beschrijf op welke wijze door de provincie gestelde eisen aan de hoofdaannemer door vertaald zijn tot op het niveau van individuele arbeiders;
  • Welke verplichtingen en beperkingen zijn er in de wet, regelgeving, beleid en door afspraken in de sector waar het gaat om het inhuren van werknemers en het creëren van veilige werkomstandigheden en fatsoenlijke betaling? In welke mate zijn deze regels toegepast dan wel hebben ze in de weg gestaan,
  • Welke arbeidsincidenten- en ongelukken hebben zich tijdens de bouw voorgedaan? Is hier een patroon in het type incident te ontdekken? Hebben deze incidenten tussentijds geleid tot bijstelling van de werkwijze;
  • Welke aandacht is er bij de aanbesteding geweest voor de aspecten veiligheid en arbeidsomstandigheden? Hoe hebben die thema’s zich verhouden tot de financiële en voortgangsaspecten van de bouw van de weg en tunnel? Welke rol heeft de provincie hierbij gespeeld;
  • Op welke wijze is toezicht gehouden op de aspecten veiligheid en arbeidsomstandigheden tijdens de bouw? Wie had daarin welke rol? Op welke wijze konden incidenten en klachten gemeld worden? Hoe is daarmee omgegaan en wat is daaruit gekomen;
  • Wat zijn de lessons learned van bij de bouw van de RijnlandRoute betrokken overheidsorganisaties (op de verschillende bestuursniveaus) en particuliere partijen (aannemers, uitzendbureaus, enzovoorts)?

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode mei-september 2022. Het ‘Rapport Corbulotunnel (Van driehoek naar ruit)’ is op 15 september 2022 aangeboden aan Frederik Zevenbergen (Gedeputeerde Staten) en bevat een duidelijke set van conclusies en aanbevelingen.

Download hier het rapport

Vond u dit onderzoek interessant?

Dan bevelen we de volgende cursussen en bijeenkomsten aan: