Instituut voor Bouwrecht

Het Instituut voor Bouwrecht is het onafhankelijke kenniscentrum op het gebied van publiek- en privaatrechtelijk bouwrecht. De missie van het IBR is het op onafhankelijke wijze bevorderen van de wetenschappelijke en praktische beoefening van het bouwrecht.

Lees meer

Actualiteiten Bouwrecht

 • Op 12 oktober zijn er modelcontracten gepresenteerd voor ketensamenwerking (zie http://bouwrechtbedrijf.nl/publicaties/). In deze redactionele bijdrage bespreekt mr. H.P.C.W. Strang de opzet en inhoud van de gepubliceerde documenten. Het voert te ver voor dit redactionele commentaar om de modelcontracten diepgaand te bespreken. Hieronder wordt kort ingegaan op de verschillende documenten.

  Lees meer
 • De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zal op woensdag 30 november en donderdag 1 december 2016 negen zaken op zitting behandelen waarin het programma aanpak stikstof (PAS) een rol speelt.

  Lees meer
 • Uit de evaluatie van het Energieakkoord blijkt dat de aanpak van het akkoord een succes is: het Energieakkoord heeft bijgedragen aan een versnelling van de energietransitie. De Nationale Energieverkenning 2016 (NEV) laat zien dat het doel uit het Energieakkoord van 16% hernieuwbare energie in 2023 binnen bereik is. Ook ligt het energiebesparingstempo de komende jaren op de in het Energieakkoord afgesproken 1,5% per jaar en worden er in de periode tussen 2014 en 2020 90.000 arbeidsjaren gerealiseerd.

  Lees meer
 • Op woensdag 12 oktober 2016 vond op Nyenrode Business Universiteit het symposium Waarderend Contracteren plaats, georganiseerd door de Netwerkgroep Contracteren KetenSamenWerking. Kennis uit de wetenschap, ervaringen uit de praktijk én de kritische blik van juristen hebben geleid tot vernieuwende contractmodellen waarin het vertrouwen in elkaar wel tot uiting komen: Waarderend Contracteren. Op 12 oktober werden deze nieuwe contractmodellen tijdens bovengenoemd symposium gepresenteerd.

  Lees meer
 • De Algemene Rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten 2016 (ARBIT‑2016), de Algemene Rijksinkoopvoorwaarden 2016 (ARIV-2016) en de Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten 2016 (ARVODI-2016) zijn gepubliceerd en van kracht.

  Lees meer