Instituut voor Bouwrecht

Het Instituut voor Bouwrecht is het onafhankelijke kenniscentrum op het gebied van publiek- en privaatrechtelijk bouwrecht. De missie van het IBR is het op onafhankelijke wijze bevorderen van de wetenschappelijke en praktische beoefening van het bouwrecht.

Lees meer

Actualiteiten Bouwrecht

 • De Nederlandse bouw zit in de kopgroep in Europa. Alleen in Ierland, Cyprus en Estland groeide de sector sinds 2015 sneller.

  Lees meer
 • De Blankenburgverbinding tussen de A20 en A15 bij Rozenburg kan er komen. De bezwaren tegen het tracébesluit van de toenmalige minister van Infrastructuur en Milieu zijn ongegrond. Bijzonder is dat het Tracebesluit gewijzigd is zodat niet van de programmatische aanpak (PAS), maar van de ADC-toets gebruikt gemaakt is. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (18 juli 2018).

  Lees meer
 • Zorg dat je de ruimte die nodig is voor de energietransitie voor meerdere functies tegelijk inzet. Maak ook een verstandige koppeling tussen de energiebronnen en de vraag naar energie. Zorg voor een gebied specifieke aanpak zowel in stedelijk als landelijke gebied. Dit zijn enkele punten uit het stuk "Ruimte in Klimaatakkoord”. Dat is gemaakt door ruimtelijke experts die vanaf de start van de gesprekken bij elk van de vijf tafels betrokken waren.

  Lees meer
 • Bij besluit van 31 mei 2016 hebben burgemeester en wethouders van Schiedam een omgevingsvergunning tweede fase verleend voor het verbouwen van een monumentaal pand tot hotel en daaraan voorschriften verbonden. De vergunning is verleend voor de activiteiten bouwen en wijzigen van een rijksmonument, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a en f, van de Wabo. In hoger beroep betogen de appellanten dat de rechtbank heeft miskend dat de uitgebreide voorbereidingsprocedure gevolgd had moeten worden. Ze voeren daartoe aan dat op de aanvraag om een omgevingsvergunning art. 3.10, eerste lid, aanhef en onder d, van de Wabo van toepassing is, omdat een advies van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is vereist. De ene appellant voert daartoe aan dat art. 6.4, eerste lid, aanhef en onder a, onder 4°, van het Besluit omgevingsrecht (Bor) niet te stringent moet worden toegepast maar dat bekeken dient te worden of er een functionele wijziging van het monument is. De andere appellant voert daartoe aan dat de rechtbank heeft miskend dat in vergelijkbare gevallen zoals genoemd op de website www.cultureelerfgoed.nl wel advies wordt gevraagd. Hieronder bespreekt prof. dr. ir. A.G. Bregman deze uitspraak.

  Lees meer
 • Eind juni presenteerde een brede verzameling van partijen in de Tweede Kamer het gewijzigde wetsvoorstel Klimaatwet. Daarin is een verregaande reductiedoelstelling ten aanzien van broeikasgassen opgenomen die tegen 2050 gerealiseerd moet zijn. Concrete maatregelen om dat doel te bereiken staan onder meer in het op 11 juli jl. gepresenteerde Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord. In deze bijdrage van mr. Jacco Karens wordt bezien hoe vanuit de doelstelling van de Klimaatwet tot concrete maatregelen in de gebouwde omgeving gekomen kan worden.

  Lees meer