Instituut voor Bouwrecht

Het Instituut voor Bouwrecht is het onafhankelijke kenniscentrum op het gebied van publiek- en privaatrechtelijk bouwrecht. De missie van het IBR is het op onafhankelijke wijze bevorderen van de wetenschappelijke en praktische beoefening van het bouwrecht.

Lees meer

Actualiteiten Bouwrecht

 • Nederland is een welvarend land, een land waar meer dan 17 miljoen mensen op een relatief kleine oppervlakte wonen, werken en recreëren. Ook in de toekomst moet ons land een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving bieden en economisch kunnen floreren. Daarom is het van belang om inzicht te hebben in de opgaven waar Nederland voor staat. Het kabinet heeft, op voorstel van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu, ingestemd met ‘De opgaven voor de Nationale Omgevingsvisie’. Deze startnota vormt een eerste stap naar een gedeelde visie op de omgeving en de te maken politieke keuzes voor de inrichting van Nederland.

  Lees meer
 • De Commissie m.e.r. heeft de milieueffectrapporten voor de Structuurvisie Ondergrond en Schaliegas beoordeeld. Onderzoek naar strategisch optimale combinaties van mijnbouwactiviteiten en naar combinatie van mijnbouw en drinkwaterwinning ontbreekt. Wel goed onderbouwd is de conclusie dat de onzekerheden en kennisleemten nu te groot zijn om verantwoord een besluit over schaliegaswinning te kunnen nemen.

  Lees meer
 • Het kabinet werkt aan een bundeling en vereenvoudiging van het omgevingsrecht. Via overgangsrecht regelt de Invoeringswet de overgang van de bestaande naar de nieuwe wetgeving. Het BIM Loket heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een reactie in te dienen, om het belang van open BIM-standaarden onder de aandacht te brengen.

  Lees meer
 • Een mooie Nederlandse kust met de mogelijkheden om te genieten van de rust en ruimte, of juist gebruik te maken van verschillende recreatiemogelijkheden. Of allebei. Dat is de kern van het nieuwe Kustpact dat vandaag is getekend door bijna 60 partijen waaronder provincies, kustgemeenten, natuurorganisaties en de recreatiesector . In samenwerking met van minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) zijn er definitieve afspraken gemaakt over nieuwe recreatieve bebouwing aan de Nederlandse kust.

  Lees meer
 • De tweede tranche Pilots omgevingsvisie is geopend. Overheden, burgers en bedrijven die alvast stevige stappen willen zetten richting een omgevingsvisie kunnen zich tot woensdag 8 maart aanmelden. Irma Dekker van het programma Aan de slag met de Omgevingswet: “Overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke partijen hebben behoefte aan kennis en ervaring om te kunnen gaan werken met de Omgevingswet. Ontwikkeling van een omgevingsvisie is vaak een eerste stap in het implementatietraject. Met de Pilots Omgevingsvisie willen we de beschikbare kennis en ervaring ontsluiten.

  Lees meer