Instituut voor Bouwrecht

Het Instituut voor Bouwrecht is het onafhankelijke kenniscentrum op het gebied van publiek- en privaatrechtelijk bouwrecht. De missie van het IBR is het op onafhankelijke wijze bevorderen van de wetenschappelijke en praktische beoefening van het bouwrecht.

Lees meer

Actualiteiten Bouwrecht

 • Het Hof van Justitie zal op 30 januari 2018 een arrest wijzen (C-360/15 en C-31/16) dat – als de conclusie van de AG Spuznar wordt gevolgd – grote gevolgen kan hebben voor de bestemmingsplanpraktijk. De Universiteit Utrecht zal daarom op 16 februari 2018 een symposium wijden aan dit arrest. Het programma zal bestaan uit inleidingen die worden gehouden door medewerkers van ministeries van Buitenlandse Zaken en Economische Zaken en Klimaat, van gemeenten (of hun adviseurs) en de Vrij Universiteit Amsterdam en Universiteit Utrecht. Tevens zullen bijdragen worden verzorgd door medewerkers van ministeries en/of universiteiten uit Vlaanderen en Duitsland. Doel van de studiemiddag is om in kaart te brengen wat de gevolgen van het arrest zijn voor regelgeving, ruimtelijke besluiten en jurisprudentie in Nederland, Vlaanderen en Duitsland.

  Lees meer
 • Het kabinet zet in op de bouw van energiezuinige woningen en het aardgasvrij maken van jaarlijks 30.000 tot 50.000 bestaande woningen, om zo de uitstoot van CO2 omlaag te brengen. Woningbouwcorporaties gaan hiermee aan de slag, maar ook huiseigenaren en VvE’s kunnen hun woningen duurzamer maken. Om de beschikbare subsidie voor woningisolatie en duurzame systemen voor warm water en verwarming te promoten start op 22 januari de campagne #Energiebesparendoejenu.

  Lees meer
 • De plannen voor een duurzame, circulaire economie in Nederland in 2050 zijn vandaag verschenen. De opstellende partners van het Grondstoffenakkoord (VNO-NCW, MKB Nederland, FNV, VCP, Natuur & Milieu, VNG, IPO, Unie van Waterschappen en Rijksoverheid) namen de agenda's maandag in ontvangst. De vijf plannen gaan over de sectoren Biomassa & Voedsel, Bouw, Consumptiegoederen, Kunststoffen en Maakindustrie. Namens de Rijksoverheid namen SG Maarten Camps van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en staatssecretaris Stientje van Veldhoven van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de plannen in ontvangst.

  Lees meer
 • Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) gaat oude bruggen en tunnels verjongen en vernieuwen. De minister zet daarbij in op de toepassing van innovatieve technieken zodat signalen van mogelijke mankementen eerder binnenkomen. Zo kunnen storingen die files veroorzaken worden voorkomen. De minister wil de bruggen die erg belangrijk zijn voor de doorstroming voorrang geven in de programmering en met regio’s nauw optrekken om hinder tijdens de grote onderhoudsopgave de komende jaren zo veel mogelijk te beperken.

  Lees meer
 • Het rapport Circulaire Economie: Wat willen we weten en wat kunnen we meten schetst een voorstel voor een monitoringsysteem om de beoogde transitie naar een circulaire economie uit het Rijksbrede programma Circulaire Economie ‘Nederland circulair in 2050’ te kunnen volgen. Het is een gezamenlijk product van het Planbureau voor de Leefomgeving, het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Rijkinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Een van de adviezen van het rapport is toe te werken naar een circulair equivalent van de Nationale Energieverkenning (NEV), met hierin aandacht voor de effecten hier en nu, de stappen die nu worden gezet voor de transitie én de evaluatie van het huidige beleid.

  Lees meer