Instituut voor Bouwrecht

Het Instituut voor Bouwrecht is het onafhankelijke kenniscentrum op het gebied van publiek- en privaatrechtelijk bouwrecht. De missie van het IBR is het op onafhankelijke wijze bevorderen van de wetenschappelijke en praktische beoefening van het bouwrecht.

Lees meer

Actualiteiten Bouwrecht

 • De Invoeringswet Omgevingswet is primair bedoeld voor het regelen van een evenwichtige overgang van de nu geldende wetgeving naar het nieuwe stelsel van de Omgevingswet. Daarnaast vult de Invoeringswet de Omgevingswet (Stb. 2016, 156) op een aantal onderdelen aan.In een studiemiddag die zal plaatsvinden op 6 oktober aanstaande worden de hoofdlijnen van de Invoeringswet Omgevingswet besproken. Daarbij zal bijzondere aandacht worden besteed aan het overgangsrecht voor de transitie van bestemmingsplannen naar omgevingsplannen, de splitsing in de omgevingsvergunning voor bouwen en de regeling voor nadeelcompensatie.

  Lees meer
 • Het Kustpact is niet van toepassing op plannen die al in een concreet stadium van besluitvorming zijn, de zogeheten ‘pijplijnplannen'. Bij de bouwlocaties Brouwerseiland, Kijkduin en in Petten was het debat al gaande voordat het Kustpact door de bij het kustgebied betrokken partijen werd getekend. Dat schrijft minister Schulz van Infrastructuur en Milieu in antwoord op vragen vanuit de Tweede Kamer.

  Lees meer
 • Om de gevolgen van wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen zo veel mogelijk te beperken bevat het Deltaprogramma dit jaar voor het eerst een nieuw Deltaplan Ruimtelijke adaptatie. Het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie bevat een planmatige aanpak op lokaal en regionaal niveau. Alle gemeenten gaan uiterlijk in 2019 in hun eigen regio een stresstest uitvoeren in samenwerking met de provincies, de waterschappen en het rijk. Dit om inzicht te krijgen in de kwetsbaarheden voor weersextremen, zodat zij vervolgens de juiste maatregelen kunnen te nemen. Ruimtelijke adaptatie moet een vanzelfsprekend onderdeel worden van alle fysieke ingrepen in ons land.

  Lees meer
 • In twee recente arresten gaat de Hoge Raad in op de uitleg van erfdienstbaarheden. Het eerste arrest betrof de erfdienstbaarheid van licht. Een tweede arrest betrof de erfdienstbaarheid ten behoeve van een ander dan het heersende erf, en de zogenaamde verzwaringsbepaling. In dit redactioneel gaat mr. J.J. Karens in op deze recente jurisprudentie.

  Lees meer
 • De Nederlandse economie groeit. De vooruitzichten op korte termijn zijn positief. Maar Nederland staat voor grote opgaven. Internationale afspraken over defensie-uitgaven en over het klimaat zullen leiden tot fors hogere uitgaven en een groter beslag op de collectieve middelen. Grote opgaven zijn er ook op het terrein van de arbeidsmarkt, het belastingstelsel, de zorg en pensioenen. En er moet rekening mee worden gehouden dat met de huidige economische groei de roep om verbetering van de besteedbare inkomens zal toenemen. Dit alles brengt mee dat de beschikbare budgettaire ruimte om de afspraken na te komen en opgaven te realiseren wel eens minder groot zou kunnen zijn dan gedacht. Dit schrijft de Afdeling advisering van de Raad van State in haar advies over de ontwerp-Miljoenennota 2018. Jaarlijks geeft de Afdeling advisering als onafhankelijk adviseur van de regering haar oordeel over de plannen voor de rijksbegroting van het komende jaar.

  Lees meer