Research

Decentrale milieunormstelling en nadeelcompensatie onder de Omgevingswet

mr. drs. M.E. (Martijn) Stuiver |2021

Promotieonderzoek Rijksuniversiteit Groningen

Met de komst van de Omgevingswet wordt het voor gemeenten mogelijk om milieuregels op te nemen in het omgevingsplan. Door middel van deze decentrale milieunormstelling wordt onder meer beoogd om oplossingen te vinden voor complexe opgaven binnen het ruimtelijk domein, zoals woningbouw op of in de nabijheid van (voormalige) bedrijventerreinen. Het is echter denkbaar dat dergelijke milieuregels tot schade kunnen leiden, bijvoorbeeld omdat een bedrijf de milieubelastende activiteiten moet inperken om aan de milieunormen te kunnen voldoen. Het benadeelde bedrijf kan in beginsel een deel van de schade proberen te verhalen op grond van de nadeelcompensatieregeling die is opgenomen in de Omgevingswet. Dit roept enkele vragen op, waaronder over in hoeverre decentraal gestelde milieunormen tot schade kunnen leiden, of deze schade voor compensatie in aanmerking kan komen en in hoeverre gemeenten gebruik (willen) gaan maken van de mogelijkheid om milieunormen te stellen wanneer zij daarmee een financieel risico lopen. In onderhavig promotieonderzoek worden deze vragen vanuit een juridisch-empirisch perspectief benaderd, waarbij het empirische gedeelte onder meer wordt ingevuld aan de hand van bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte op grond van de Crisis- en herstelwet.

Vond u dit onderzoek interessant?

Dan bevelen we de volgende cursussen en bijeenkomsten aan: