Leergang: Het moderne bouwcontractenrecht

Bar Beton Den Haag Centraal, Koningin Julianaplein 10 te Den Haag
  • Nieuw

Het bouwcontractenrecht is de laatste jaren volop in beweging. De afgelopen jaren zien we een aantal ontwikkelingen in het bouwcontractenrecht die zorgen voor een nieuwe benadering van bestaande bouworganisatievormen en hun bijhorende sets van algemene voorwaarden alsook de ontwikkeling van nieuwe bouworganisatievormen (denk aan vormen van twee-fasen contracteren) of hernieuwde belangstelling voor reeds bestaande vormen (denk aan het bouwteam en de alliantie).

Er zijn tal van voorbeelden te geven van deze ontwikkelingen. Zo zien we bij de nieuwe of andere benadering van bestaande bouworganisatievormen bijvoorbeeld aan een grotere nadruk op het realiseren van goede samenwerking tussen partijen in het voorkomen van geschillen, vroege betrokkenheid van de aannemer, methoden om te komen tot een meer evenwichtige risicoverdeling en vormen van uitgestelde prijsbepaling. In de slipstream van die nieuwe inhoud van overeenkomsten zien we ook nieuwe sets van algemene voorwaarden, zoals het DG202 bouwteammodel, of een vernieuwde versie van een bestaande set van algemene voorwaarden, het KBNL 2021 model. Daarnaast zien we, ingegeven door de wens het bouwproces en de samenwerking anders in te richten, ook de ontwikkeling van nieuwe bouworganisatievormen, bijvoorbeeld de ontwikkeling van vormen van twee-fase contracteren, maar ook hernieuwde belangstelling voor reeds bestaande vormen denk aan het eerdergenoemde bouwteam, maar ook aan de alliantie.

Deze ontwikkelingen roepen tal van vragen op bij de klassiek geschoolde bouwrechtjurist: waarom moet ineens alles anders? Naar welke nieuwe contractuele elementen zijn we als bouwrechtgemeenschap op zoek en waarom? En hoe vertalen we deze moderne wensen naar het contractuele kader. Daarbij speelt steeds de vraag hoe dit alles aanbestedingsrechtelijk valt vorm te geven.

In deze leergang wordt uitgebreid stilgestaan bij bovenstaande en andere ontwikkelingen binnen het ‘moderne’ bouwcontractenrecht. De nadruk ligt daarbij op de contractuele vormgeving, maar daarnaast is de hele dag gewijd aan de aanbestedingsrechtelijke aspecten die bij deze nieuwe vormen van samenwerken en contracteren een rol spelen. Er is naast het leggen van een gedegen juridische basis uitgebreid aandacht voor praktische voorbeelden die inzicht geven in hoe deze nieuwe ontwikkelingen zich in de ‘echte wereld’ manifesteren.

Gedurende de gehele leergang zal prof. Evelien Bruggeman de bijeenkomsten kort inleiden en aan het eind van de leergang zal zij tijdens een interactieve afsluiting van deze leergang een samenvatting van de in de afgelopen weken besproken onderwerpen verzorgen.

Download hier de flyer over deze leergang

Startdatum

Woensdag 11 september 2024

Einddatum

Woensdag 9 oktober 2024

Tijdstip

16.00 - 21.00 uur

Dagdelen

5

Locatie

Bar Beton Den Haag Centraal, Koningin Julianaplein 10 te Den Haag

Prijs
 2.675,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal, boek Herbezinning op de aanbesteding en realisatie van geïntegreerde bouwprojecten (ad € 24,95 incl. BTW), TBR themanummer 8 2021 in pdf en diner
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 175,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

40

Doelgroep

Advocaten met tenminste een voltooide stage-opleiding | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen met tenminste drie jaar relevante werkervaring en ambtenaren

Niveau

Verdieping

NOvA punten

20

Soort

Cursussen, Studiebijeenkomsten

Rechtsgebieden
, , , , , ,

15.30 - 16.00 uur ontvangst
16.00 - 18.00 uur behandeling cursusonderdeel
18.00 - 19.00 uur diner
19.00 - 21.00 uur behandeling cursusonderdeel

Dag I Woensdag 11 september 2024
Introductie (4 uur)
Al decennia wordt in de wetenschap en de praktijk gediscussieerd over verschillende vormen van aanbesteden, contracteren en samenwerken om kostenoverschrijdingen en geschillen te voorkomen. Naarstig wordt gezocht naar mogelijkheden om ontwerp- en uitvoeringsrisico’s op een redelijke en effectieve manier tussen opdrachtgevers en aannemers te verdelen; iedereen zoekt die ene heilige graal. In deze bijeenkomst wordt uitgebreid ingegaan op de recente ontwikkelen in het bouwcontractenrecht; het zogenaamde moderne bouwcontractenrecht. Ingegaan wordt op de geschiedenis en achtergrond van deze ontwikkelingen, op het aan de bouw inherente Informatierisico en hoe daar mee om te gaan. Aandacht wordt besteed aan de toegenomen wens om meer aandacht te hebben voor (betere) samenwerking tussen partijen, die samenwerking (ook juridisch) anders in te richten, de aannemer vroeg te betrekken in de ontwerpfase en de zoektocht naar vormen van uitgestelde prijsbepaling (zoals twee-fasencontracteren) om zo te komen tot een betere risico-inschatting en -verdeling. Deze dag geeft een gedegen voorbereiding op de vervolgdagen van deze leergang en zorgt ervoor dat de nieuwe ontwikkelingen in een breed perspectief worden beschouwd.
DOCENTEN: prof. mr. dr. E.M. (Evelien) Bruggeman, Directeur Instituut voor Bouwrecht en hoogleraar bouwrecht TU Delft en prof. mr. dr. C.E.C. (Chris) Jansen, Hoogleraar privaatrecht VU Amsterdam

Dag II Woensdag 18 september 2024
Twee fasen contracten en vormen van uitgestelde prijsbepaling (4 uur)
Met de publicatie van het McKinsey rapport van Rijkwaterstaat in de zomer van 2019 is de discussie over de nut en noodzaak van het zogenaamde twee-fase contracteren, gestart. De meest in het oog springende aanbeveling in het McKinsey rapport was immers de introductie van een ‘twee-fasen-proces’ waarin pas ná de ontwerp- of engineeringsfase de prijsbepaling voor de bouwfase volgt.
Gedurende deze dag van leergang worden de mogelijkheden verkend die de verschillende bestaande bouworganisatie- en contractvormen bieden om het 2-fasen-proces aan te besteden en te contracteren. De sprekers gaan uitgebreid in op de betekenis van het McKinsey-rapport, wat 2-fasen contracteren inhoudt of kan inhouden, de verschillende vormen waarin 2 fasen contracten zich in de praktijk laten zien en de onderwerpen die inhoudelijk geadresseerd moeten worden om een twee fase contract vorm te geven.
Daarbij gaat de aandacht in het bijzonder uit naar de verschillende manieren van prijsvorming. Bouwcontractvormen en de daarop toe te passen prijsvormingsmechanismen worden kritisch getoetst op hun voor- en nadelen, rechtmatigheid en doelmatigheid.
Speciale aandacht is er voor het vormgeven van een twee-fasencontract met behulp van de UAV-GC 2005.
Vooruitlopend op de laatste dag van deze leergang wordt ook kort stilgestaan bij de inpassing van twee-fasencontracten in de aanbestedingsrechtelijke kaders.
Gedurende het laatste uur van deze dag is ruimte voor het bespreken van enkele praktijkvoorbeelden en hun juridische karakteristieken.
DOCENTEN: mr. R.G.T. (Rob) Bleeker, Advocaat Rozemond Advocaten en mr. G.J. (Georg) Huith, Advocaat / Partner Croon advocaten

Dag III Woensdag 25 september 2024
Contracteren van een bouwteam
Het bouwteam model kan de laatste jaren rekenen op hernieuwde en grote belangstelling. Werd deze bouworganisatievorm aanvankelijk gebruikt om Rotterdam na de oorlog snel op te bouwen door vroege betrokkenheid van de aannemer in de ontwerpfase met behulp van deze samenwerkingsvorm, op zoek naar nieuwe wegen om het informatierisico te beheersen en de samenwerking te verbeteren mag het bouwteam rekenen op grote populariteit. Sinds enige tijd zijn twee nieuwe sets van algemene voorwaarden beschikbaar voor het vormgeven van een bouwteamovereenkomst: het DG2020 model van Duurzaam Gebouwd en de Model Bouwteam-overeenkomst 2021 van de Koninklijke Bouwend Nederland. In de praktijk wordt ook nog veel gebruik gemaakt van het Model Bouwteamovereenkomst 1992 (ook wel VG-bouw genoemd) van Bouwend Nederland of varianten daarop.
Tijdens deze bijeenkomst wordt allereerst ingegaan op de wezenskenmerken van de bouwteamovereenkomst en de voor- en nadelen van deze bouworganisatievorm. Daarna worden de overeenkomsten en verschillen tussen de drie beschikbare modellen aan de hand van verschillende onderwerpen besproken. Aan de orde komen onderwerpen als het sluiten van een overeenkomst, en de samenstelling der partijen, het geheel aan af te sluiten overeenkomsten, de verplichtingen van partijen en hun bijdragen aan het bouwteam, het vormgeven van de samenwerking tussen partijen, de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van partijen, de waarschuwingsplicht, prijsvorming na voltooiing van het bouwteam en de afscheidsregeling voor als partijen uit elkaar gaan.
Gedurende het laatste uur van deze dag is ruimte voor het bespreken van enkele praktijkvoorbeelden en hun juridische karakteristieken.
DOCENTEN: mr. R.G.T. (Rob) Bleeker, Advocaat Rozemond Advocaten en mr. A.M.B. (Andrea) Chao, Advocaat / Partner Bird & Bird (Netherlands) LLP

Dag IV Woensdag 2 oktober 2024
De alliantie (deel 1) en geschillen voorkomen of alternatief beslechten (deel 2)
Deel 1- De alliantie (2 uur)
Allianties - in hun diverse verschijningsvormen - zijn samenwerkingsmodellen om op een logische manier om te gaan met het zich voordoen van diverse bij bouwprojecten optredende risico’s. Maar, ze hebben wel een wat ingewikkelder gebruiksaanwijzing dan een doorsnee samenwerkingsmodel. En, er is ook niet één type alliantie. Het is meer een verzamelnaam voor diverse op elkaar gelijkende samenwerkingsmodellen. Allemaal wel met hetzelfde doel: om een perfecte, althans een aanvaarbare ‘hedge’ tot stand te brengen tussen het zich voordoen van risico’s en het moeten dragen van de gevolgen daarvan op rechtvaardige wijze verdeeld over de bij de bouw betrokken partijen. En dat uitgangspunt te grondvesten op zoveel mogelijk parallelle belangen en een op optimale samenwerking gerichte projectorganisatie.
Tijdens deze bijeenkomst worden de verschillende vormen van allianties besproken, te weten strategische- en projectallianties en de verschillende verschijningsvormen daarvan. De inleiders gaan daarbij in op concrete voorbeelden uit binnen- en buitenland waaronder ook de ProRail-alliantie.
DOCENTEN: mr. B.C.L. (Bas) van den Berg, alliantiemanager en mr. A.G.J. (Arent) van Wassenaer van Catwijck, Directeur The Faithful Goose B.V.

Deel 2 – Geschillen voorkomen of alternatief beslechten (2 uur)
Een bouwproject heeft tot doel te komen tot de realisatie en oplevering van het bouwwerk. Gedurende de rit kunnen zich echter tal van problemen voordoen die leiden tot geschillen met oponthoud, kosten en ergernis tot gevolg. Er zijn tal van methoden om te voorkomen dat een geschil zo escaleert dat de rechter of de arbiter erbij gehaald moet worden. In het licht van de in de praktijk levende wens om te komen tot betere samenwerking tussen partijen en minder geschillen wordt in dit deel van de leergang stilgestaan bij methoden voor het voorkomen van conflicten en het oplossen van verschillen van inzicht, dan wel het beslechten van conflicten. Tijdens de bijeenkomst wordt onder meer zakelijke mediation, de zienswijze-methode, de fast track-procedure bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw alsook methoden die meer in de internationale praktijk worden gehanteerd en waarmee vergelijkbare doelen worden beoogd, toegelicht.
DOCENTEN: mr. A.G.J. (Arent) van Wassenaer van Catwijck, Directeur The Faithful Goose B.V. en ir. M.C. (Malcolm) Aalstein, Adviseur Markt & Inkoop en Mediator

Dag V Woensdag 9 oktober 2024
Het aanbesteden van de moderne bouworganisatievormen en afsluiting van de leergang

Deel 1 - Het aanbesteden van moderne bouworganisatievormen die vormen van uitgestelde prijsbepaling bevatten (3 uur en 15 minuten)
In de voorgaande cursusdagen zijn vormen van twee-fasen, het bouwteam en de alliantie als moderne bouworganisatievormen, besproken. De toename van het werken met dit soort vormen van samenwerking leidt in de praktijk tot de vraag; hoe besteed ik een bouworganisatievorm die een vorm van uitgestelde prijsbepaling bevat aan?
Tijdens deze bijeenkomst worden de belangrijkste uitgangspunten van het aanbestedingsrecht die in het oog moeten worden gehouden als dergelijke moderne bouworganisatievormen worden aanbesteed belicht. Zo wordt ingegaan op de vraag hoe de overeenkomst gekwalificeerd moet worden en dus onder welk aanbestedingsregime het valt, hoe selectie en gunning kunnen worden vormgegeven, hoe om te gaan met de bouwteamfase en de wijzigingen die gedurende die fase plaatsvinden en hoe wordt omgegaan met de prijsvorming van zowel de bouwteamfase als de uitvoeringsfase.
Bij elk van deze onderwerpen zal aandacht zijn voor praktijkvoorbeelden en hun juridische karakteristieken.
DOCENTEN: mr. G.J. (Georg) Huith, Advocaat / Partner Croon Huith advocaten en mr. J.N.E. (Jeanile) Weyne, Advocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V.

Deel 2 - Interactieve afsluiting van de leergang
Dit is de laatste dag van de vijfdaagse leergang over het moderne bouwcontractenrecht. De avond zal worden afgesloten met een samenvatting van de in de afgelopen weken besproken onderwerpen en discussie met de cursisten. Dit onderdeel zal ongeveer 45 minuten in beslag nemen.
DOCENT: prof. mr. dr. E.M. (Evelien) Bruggeman, Directeur Instituut voor Bouwrecht en hoogleraar bouwrecht TU Delft

Na de cursus wordt u een certificaat van deelname toegezonden. Presentielijsten dienen zowel voor als na elke bijeenkomst te worden getekend.

Annulering kan kosteloos geschieden uiterlijk tot 5 augustus 2024. Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch (onderwijs@ibr.nl) plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht. Indien wordt geannuleerd na bovengenoemd tijdstip is het gehele cursusgeld verschuldigd. Vervanging door een ander persoon is mogelijk, mits hiertoe een schriftelijk verzoek wordt ingediend.

20

M. (Malcolm) Aalstein

Adviseur Markt  & Inkoop en Mediator

mr. B.C.L. (Bas) van den Berg

Alliantiemanager

mr. R.G.T. (Rob) Bleeker

Advocaat Rozemond Advocaten

prof. mr. dr. E.M. (Evelien) Bruggeman

Directeur Instituut voor Bouwrecht Hoogleraar bouwrecht TU Delft

mr. A.M.B. (Andrea) Chao

Advocaat / Partner Bird & Bird (Netherlands) LLP

mr. G.J. (Georg) Huith

Advocaat / Partner Croon Huith

prof. mr. C.E.C. (Chris) Jansen

Hoogleraar privaatrecht VU Amsterdam

mr. A.G.J. (Arent) van Wassenaer van Catwijck

Directeur The Faithful Goose B.V.

mr. J.N.E. (Jeanile) Weyne

Advocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V.
11
september
2024
 2.675,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal, boek Herbezinning op de aanbesteding en realisatie van geïntegreerde bouwprojecten (ad € 24,95 incl. BTW), TBR themanummer 8 2021 in pdf en diner

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Deelnemer

Gerelateerde publicatie(s)

Zal niet getoond worden.