Studiemiddag Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen: wat u NU moet weten en doen!

La Vie Meeting Center, Lange Viestraat 351 te Utrecht
  • Nieuw

Op 1 januari 2022 treedt de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen in werking. Deze Wet zal grote gevolgen hebben voor de wijze waarop in Nederland bouwtoezicht is georganiseerd. Niet alleen wordt een volledige stelselwijziging beoogd met inwerkingtreden, ook wordt een vijftal artikelen in Titel 7.12 van het Burgerlijk Wetboek gewijzigd of toegevoegd. Voor alle partijen die een rol gaan spelen in het nieuwe stelsel van kwaliteitsborging (zoals de gemeenten, instrumentaanbieders, kwaliteitsborgers, projectontwikkelaars en adviseurs) is het nu van belang om zich te gaan voorbereiden op de invoering van de Wet Kwaliteitsborging.

Tijdens deze bijeenkomst wordt uitleg gegeven over de wet, en wordt inzichtelijk gemaakt wat deze wet betekent voor de praktijk en welke acties de verschillende partijen de komende maanden moeten nemen om zich goed voor te bereiden op de invoering van de wet. Er wordt ingegaan op de stelselwijziging en de rol van instrumenten, instrumentaanbieders, kwaliteitsborger en vooral ook de rol van het bevoegd gezag. Er wordt uitgebreid stilgestaan bij de betekenis van de praktische gevolgen van een groot aantal relevante bepalingen uit de wet. Tijdens de behandeling in de Tweede Kamer zijn op het laatste moment door middel van amendementen wijzigingen aangebracht in de wet die voor juristen voor de nodige hoofdbrekens kunnen zorgen. Tot slot wordt aandacht besteed aan de wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek die grote gevolgen zullen hebben voor al diegenen die met bouwcontracten en algemene voorwaarden te maken hebben.

Startdatum

Dinsdag 22 juni 2021

Tijdstip

13.30 - 17.45 uur

Dagdelen

1

Locatie

La Vie Meeting Center, Lange Viestraat 351 te Utrecht

Prijs
 425,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 25,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

45

DDD

Ja

NOvA punten

4

Soort

Studiebijeenkomsten

Rechtsgebieden
, , , ,

13.00 - 13.30 uur ontvangst
13.30 - 14.45 uur inleiding door prof. dr. A.R. Neerhof over het stelsel van de wet, de rol van instrumenten, instrumentaanbieders en de kwaliteitsborger
14.45 - 16.00 uur inleiding door mr. dr. ing. P.M.J. de Haan over de rol van bevoegd gezag en de verklaring van de borger
16.00 - 16.15 uur pauze
16.15 - 17.30 uur inleiding door prof. mr. dr. E.M. Bruggeman over de wijzigingen van het BW en de gevolgen daarvan voor de contractvorming
17.30 - 17.45 uur vragen/discussie en afsluiting

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg de ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’.

Wijzigingsvoorwaarden

Met betrekking tot de bijeenkomsten die op dit moment in de onderwijsagenda staan genoteerd als fysieke bijeenkomsten, heeft het Instituut voor Bouwrecht het recht deze onderwijsactiviteiten te verplaatsen naar een online-omgeving/webinar gedurende de periode dat de RIVM maatregelen afkondigt in het kader van het Corona-virus die het houden van fysieke bijeenkomsten verhindert en/of als gevolg daarvan de zalencentra gesloten worden.

In het geval een fysieke bijeenkomst wordt verplaatst naar de interactieve online-omgeving, wordt een korting van 10% op de prijs, zoals op de website vermeld, toegepast. Er bestaat in dat geval geen recht tot kosteloos annuleren. De 10% korting wordt niet verstrekt aan deelnemers als er al een andere korting is verstrekt zoals vroegboekkorting, Drie Dagdelen Deal, combinatiekorting of staffelkorting.

Voor meer informatie zie: https://www.ibr.nl/beleid-corona/.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

Voor alle fysieke onderwijsbijeenkomsten die het Instituut voor Bouwrecht organiseert geldt dat op de betreffende locaties de maatregelen van het RIVM in acht worden genomen. Op deze locaties wordt veelal extra schoongemaakt en wordt anderhalve meter afstand in acht genomen. Voor meer informatie over het specifieke Corona-beleid kunt u de websites van de betreffende locatie raadplegen. In zijn algemeenheid geldt dat wij van docenten en deelnemers verwachten dat zij de maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het virus in acht nemen.

Concreet betekent dit op locatie:
- Houdt anderhalve meter afstand;
- Was je handen regelmatig;
- Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
- Gebruik papieren zakdoekjes en gebruik deze eenmalig;
- Geen handen schudden;
- Voor veel docenten en deelnemers geldt dat zij voorafgaand en na afloop van de bijeenkomsten een presentielijst moeten ondertekenen. Wij verwachten dat alle docenten en deelnemers hiervoor een eigen pen zullen meenemen;
- Indien voor een deelnemer geldt dat hem of haar door het RIVM wordt geadviseerd om thuis te blijven, gaan wij er vanuit dat dit advies ook wordt opgevolgd.

Voor meer informatie zie: https://www.ibr.nl/beleid-corona/.

4

prof. mr. dr. E.M. (Evelien) Bruggeman

Directeur Instituut voor Bouwrecht Hoogleraar bouwrecht TU Delft

mr. ing. P.M.J. (Peter) de Haan

Advocaat | Sr. adviseur bouwregelgeving Rijkswaterstaat

prof. dr. A.R. (Richard) Neerhof

Hoogleraar bestuursrecht VU Amsterdam
22
juni
2021
 425,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Deelnemer

Zal niet getoond worden.