Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden abonnementen en publicaties

 

Artikel 1 – Definities

 

1.1 – Aanmelder – De persoon die voor zichzelf of voor de natuurlijke persoon of rechtspersoon die hij/zij vertegenwoordigt de Aanmelding voor een abonnement of Publicatie verricht (door zichzelf of door een andere natuurlijke persoon of door de leden, werknemers of hulppersonen van een rechtspersoon die hij/zij vertegenwoordigt).
1.2 – Aanmelding – De Aanmelding via de daarvoor op de website opgenomen procedure of via het aanmeldingsformulier door een Aanmelder voor een Abonnement, Online licentie of  (Digitale) Publicatie.
1.3 – Abonnee – De natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Abonnement heeft op en die blijkens de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden het recht heeft tot toegang tot en gebruikmaking van (onderdelen) van het Tijdschrift voor Bouwrecht, Actualiteiten Bouwrecht en/of andere Content.
1.4 – Abonnement – Overeenkomst tot het periodiek leveren van Content en/of (Digitale) Publicaties.
1.5 – Account – De NAW – en overige gegevens die de Aanmelder identificeren, zoals deze door of namens de Aanmelder zijn opgegeven ten behoeve van een Abonnement en die door het IBR van inloggegevens worden voorzien, waardoor toegang tot de Content van de website waarvoor een Abonnement vereist is, wordt verkregen.
1.6 – Actualiteiten Bouwrecht – Betaalde online nieuwsdienst op de website van het IBR met daarnaast een vrijwel wekelijkse e-mail attendering met daarin alle recent geplaatste nieuwsberichten.
1.7 – Algemene Voorwaarden – Deze Algemene Voorwaarden.
1.8 – Content – Alle werken, teksten, gegevens, informatie of andere materialen die door het IBR uitgegeven, medegedeeld of ter beschikking worden gesteld, met uitzondering van software.
1.9 – Digitale publicaties – De door het IBR aangeboden Content bestaande uit het op afstand voor Abonnee beschikbaar maken van Content.
1.10 – IBR – Stichting Instituut voor Bouwrecht.
1.11 – IBR Tracker – Online kennisportaal van het IBR.
1.12 – Inloggegevens – De door het IBR verstrekte gebruikersnaam waarmee Abonnees en Gebruikers de toegang tot Content en (Digitale) Publicaties kunnen activeren.
1.13 – Online licentie – Licentie op één of meerdere Digitale Publicaties van het IBR.
1.14 – Overeenkomst – Elke overeenkomst betreffende de levering van Content en/of (Digitale) Publicaties tussen het IBR en Abonnee met inbegrip van elke wijziging en aanvulling daarop. Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst.
1.15 – Proefabonnement – Abonnement aangegaan ter kennismaking met één of meer Content en/of (Digitale) Publicaties van het IBR, dit Proefabonnement geldt voor een bepaalde duur tegen een gereduceerd tarief.
1.16 – Publicaties – Publicaties (papieren versie) van het IBR, onder meer: het Tijdschrift voor Bouwrecht , Bouwrecht Monografieën, IBR-publicaties en overige publicaties.
1.17 – Tijdschrift voor Bouwrecht – maandblad voor literatuur en rechtspraak op het gebied van het publiekrechtelijke en privaatrechtelijke bouwrecht, uitgegeven door het IBR.
1.18 – Voltijdstudent – diegene die aangetoond heeft dat hij/zij als zodanig staat ingeschreven aan een Nederlandse instelling voor wetenschappelijk onderwijs of hoger beroepsonderwijs. Dit aantonen kan middels het meesturen van een kopie van de collegekaart bij de Aanmelding.

 

Artikel 2 – Algemeen/Totstandkoming Overeenkomst met het IBR
2.1 – Op alle Overeenkomsten van het IBR zijn, behoudens voor zover anders overeengekomen, de onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing. Het IBR aanvaardt geen eventuele (leverings-) voorwaarden van de Aanmelder of Abonnee, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 – De Overeenkomst komt tot stand na schriftelijke of digitale Aanmelding voor een Abonnement en door de elektronische bevestiging van het IBR hiervan. De Aanmelder of Abonnee aanvaardt door zijn schriftelijke Aanmelding en de elektronische bevestiging daarvan door het IBR deze Algemene Voorwaarden. Hiermee is voldaan aan art. 6:234 lid 3 BW.
Een Aanmelding geldt als aanvaard door het IBR wanneer het IBR niet binnen veertien dagen na ontvangst van de Aanmelding aan de wederpartij uitdrukkelijk van het tegendeel heeft laten blijken.
2.3 – Het IBR behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Een wijziging is van toepassing op alle vóór het tijdstip van wijziging tot stand gekomen overeenkomsten.

 

Artikel 3 – Bepalingen met betrekking tot het Tijdschrift voor Bouwrecht, Actualiteiten Bouwrecht en (Digitale) Publicaties
3.1 – Het IBR spant zich in om de ter beschikking gestelde informatie zo volledig en betrouwbaar mogelijk te doen zijn.
3.2 – Alle informatie in het Tijdschrift voor Bouwrecht, Actualiteiten Bouwrecht en (Digitale) Publicaties is beschermd door de Auteurswet en/of Databankenwet, tenzij wettelijk anders bepaald. Content die door het IBR ter beschikking wordt gesteld, mag niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het IBR.
3.3 – Alle IE-Rechten op de in het kader van de Overeenkomst verleende Content en (Digitale) Publicaties berusten uitsluitend bij het IBR, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Het bepaalde in dit artikel vormt een voorbehoud in de zin van artikel 15 lid 1 Auteurswet.
3.4 – Niets in deze Algemene Voorwaarden impliceert een overdracht van IE-Rechten.
3.5 – Het is Abonnee niet toegestaan enige aanduiding omtrent IE-Rechten in de Content en/of de (resultaten van de) Content te verwijderen of te wijzigen.
3.6 – Het IBR doet uitdrukkelijk geen afstand van persoonlijkheidsrechten genoemd in artikel 25 Auteurswet.
3.7 – In het geval de IE-Rechten op (een deel van) de Content en (Digitale) Publicaties toekomen aan licentiegevers van het IBR, zal Abonnee mogelijk de licentiebepalingen- en voorwaarden van deze derden moeten accepteren teneinde (alle functies van) de Content en/of (Digitale) Publicaties te kunnen gebruiken. Indien Abonnee dat niet wil, komt haar ter zake geen enkele aanspraak jegens het IBR toe.
3.8 – In het geval in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door het IBR geleverde Content en (Digitale) Publicaties inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend IE-Recht of in het geval naar het oordeel van het IBR een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, draagt het IBR zo mogelijk zorg dat Abonnee de Content en (Digitale) Publicaties (of iets functioneel gelijkwaardigs) ongestoord kan blijven gebruiken. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van het IBR wegens schending van IE-Rechten van een derde is geheel uitgesloten.

 

Artikel 4 – Aansprakelijkheid/Disclaimer website
4.1 – Het IBR aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele tekortkomingen in de Content verschaft via het Tijdschrift voor Bouwrecht, Actualiteiten Bouwrecht en (Digitale) Publicaties.
4.2 – Disclaimer website
Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van de website van het IBR, betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van onderhavige voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

 

Informatie op deze website
Stichting Instituut voor Bouwrecht, hierna te noemen ‘IBR’, besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Tekortkomingen kunnen echter voorkomen. IBR wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie. IBR behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.

 

Functioneren van deze website
Het IBR staat niet in voor de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden Content. IBR kan dan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden Content, noch voor schade die het gevolg is van storingen of onderbrekingen veroorzaakt door, of inherent is aan het verspreiden of het uitwisselen van informatie via het internet tussen IBR en haar gebruikers.

 

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen naar andere websites/hyperlinks naar andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. IBR aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. IBR behoudt zich het recht voor om iedere verwijzing met een hyperlink op enig moment te beëindigen.

 

Intellectuele eigendomsrechten
De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website berusten bij IBR of zijn licentiegevers. Het is de gebruiker van de IBR website niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, te verveelvoudigen of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke toestemming van IBR.

 

Virussen
IBR garandeert niet dat de IBR website en de hyperlinks die via de IBR website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

 

Artikel 5 – Aanmelden en opzeggen voor gebruik van het Tijdschrift voor Bouwrecht, de Dossiers, Actualiteiten Bouwrecht en (digitale) Publicaties.
5.1 – Door Aanmelding voor een (Proef)Abonnement is Abonnee gebonden aan deze Algemene Voorwaarden.
5.2 – Velden die in de procedure voor Aanmelding op de website van het IBR door de Aanmelder worden ingevuld, vormen een geschrift.
5.3 – De Aanmelder staat ervoor in dat hij/zij bevoegd is om de Aanmelding te verrichten.
5.4 – Het Abonnement treedt in werking op het moment van aanmelden en geldt tot wederopzegging. Abonnementen lopen per kalanderjaar.
5.5 – Het is niet toegestaan om binnen een termijn van zes maanden opnieuw een Proefabonnement aan te vragen.

 

Artikel 6 – Abonnementen, Licenties en Inloggegevens
6.1 – Inloggegevens zijn persoonsgebonden en mogen niet worden gebruikt door anderen binnen of buiten de organisatie van Abonnee.
6.2 – Een jaarabonnement voor meerdere gebruikers binnen 1 organisatie is mogelijk door het nemen van een licentie per extra gebruiker. Hiervoor is per Abonnee een meerprijs verschuldigd.
6.3 – Indien blijkt dat Abonnee niet langer werkzaam is bij de rechtspersoon die hij/zij vertegenwoordigt, zullen de Inloggegevens slechts worden uitgereikt aan de persoon die gerechtigd is de rechtspersoon te vertegenwoordigen.
6.4 – Indien blijkt dat Abonnee zich niet houdt aan de verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst, kan het IBR het Abonnement intrekken zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. In een dergelijk geval zal Abonnee geen recht hebben op teruggave of vermindering van het betaalde of nog te betalen abonnementsgeld. Het IBR heeft daarnaast het recht om de werkelijke schade te vorderen.

 

Artikel 7 – Prijzen en tarieven
7.1 – Het Abonnement op het Tijdschrift voor Bouwrecht, Actualiteiten Bouwrecht en (Digitale) Publicaties geschiedt tegen de op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst door het IBR gehanteerde prijzen en tarieven. De verkoop, levering en terbeschikkingstelling van Publicaties geschiedt eveneens tegen de op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst door het IBR gehanteerde prijzen en tarieven.
7.2 – De prijs van het Abonnement op het Tijdschrift voor Bouwrecht, Actualiteiten Bouwrecht en (Digitale) Publicaties is inclusief BTW en verzend- en administratiekosten, behoudens andersluidende afspraken hierover.
7.3 – Het Abonnement op het Tijdschrift voor Bouwrecht,  Actualiteiten Bouwrecht en (Digitale) Publicaties kan op elk gewenst moment worden aangegaan met een looptijd van twaalf maanden, te rekenen vanaf het moment van eerste levering.
7.4 – De bij aanvang van het abonnement reeds verschenen afleveringen van het desbetreffende kalenderjaar worden, voor zover ten tijde van het verzoek nog voorradig, op verzoek na geleverd en gefactureerd. De hiervoor verschuldigde abonnementsprijs is evenredig aan het reeds verstreken gedeelte van het betreffende kalenderjaar.
7.3 – Het IBR behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden – behoudens andersluidende afspraak – vanaf het moment waarop deze worden ingevoerd.
7.5 – Ingeval van een prijs- en/of tariefverhoging stelt het IBR de Aanmelder of Abonnee hiervan op de hoogte. Indien deze zich niet kan verenigen met de door het IBR aangekondigde prijs- en/of tariefverhoging, is deze gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment van ingaan van de prijs -en/of tariefverhoging door middel van een schriftelijke aan het IBR te zenden verklaring. Indien het IBR deze verklaring niet binnen dertig dagen na ontvangst door de Aanmelder of Abonnee van de kennisgeving inzake de prijs- en/of tariefverhoging heeft ontvangen, althans vanaf het moment waarop deze redelijkerwijs kennis heeft kunnen nemen van de prijs- en/of tariefverhoging, wordt deze geacht akkoord te zijn gegaan met de prijs- en/of tariefverhoging.
7.6 – Het Abonnement wordt vooraf gefactureerd voor de volledige abonnementsperiode, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Prijswijzigingen voorbehouden.
7.7 – Voltijdstudenten hebben recht op korting op de abonnementsprijs van het Tijdschrift voor Bouwrecht, Actualiteiten Bouwrecht en (Digitale) Publicaties. Deze korting geldt gedurende twee jaar vanaf de ingangsdatum van het Abonnement. Na ommekomst van deze periode wordt het Abonnement voortgezet tegen de op dat moment geldende abonnementsprijs, tenzij Abonnee op verzoek van het IBR binnen een door het IBR aan te geven termijn aantoont nog steeds Voltijdstudent te zijn, in welk geval het Abonnement met korting voor een periode van twee jaar wordt verlengd, behoudens opzegging van het Abonnement door Abonnee.

 

Artikel 8 – Verlenging en opzegging
8.1 – Het Abonnement kan uitsluitend schriftelijk, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, tegen het einde van de lopende abonnementsperiode worden opgezegd. Bij niet-tijdige opzegging wordt het Abonnement automatisch verlengd met eenzelfde periode als de lopende termijn.
8.2 – Partijen kunnen ieder schriftelijk opzeggen tegen het einde van de abonnementsperiode, met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Een Aanmelding kan ongedaan worden gemaakt door het zenden van een mededeling houdende die strekking met bevestiging van ontvangst aan het adres van het IBR of door het zenden van een mededeling van die strekking per e-mail aan klantenservice@ibr.nl, dit laatste echter slechts indien deze e-mail afkomstig is van hetzelfde e-mailadres als de Aanmelding waarvan de ongedaanmaking wordt verzocht.

 

Artikel 9 – Facturering en betaling
9.1 – De factuur ter voldoening van de abonnementskosten wordt digitaal toegestuurd naar het bij het IBR bekende e-mailadres, tenzij door de Aanmelder of Abonnee een ander factuuradres is opgegeven, niet zijnde een e-mailadres.
9.2 De facturen worden geacht te zijn verzonden op de datum die op de factuur staat vermeld en zullen geacht worden de Aanmelder of Abonnee na verloop van twee werkdagen daarna te hebben bereikt.
9.3 – Facturen voor Abonnementen specificeren het soort Abonnement en geven inzicht in de in rekening gebrachte bedragen.
9.4 – Een Aanmelding gedaan vóór de 15e van de maand waarin de Aanmelding wordt gedaan, wordt gefactureerd per eerste dag van die maand. Een Aanmelding gedaan na de 15e van de maand waarin de Aanmelding wordt gedaan wordt gefactureerd per eerste dag van de opvolgende maand.
9.5 – De betalingstermijn van alle facturen van het IBR is 14 dagen, op een door het IBR aangewezen bank- en/of gironummer, o.v.v. het factuur- en debiteurnummer, bij gebreke waarvan administratiekosten van € 15,- excl. BTW in rekening worden gebracht. Indien de organisatie waar de Aanmelder of Abonnee werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient de Aanmelder of Abonnee bij diens Aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt eveneens een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht.
9.6 – Bewijs van betaling wordt bij uitsluiting geleverd door de bankafschriften van het IBR of door een verklaring van de bank of administrateur van het IBR.
9.7 – Indien de Aanmelder of Abonnee de juistheid van een factuur – of een gedeelte daarvan – betwist, is hij niettemin gehouden tot tijdig betalen van het niet betwiste gedeelte. Betwisting van een factuur dient schriftelijk en binnen de betaaltermijn te geschieden. Blijkt de betwiste factuur – of het betwiste gedeelte – alsnog verschuldigd, dan wordt de door de Aanmelder of Abonnee verschuldigde rente berekend vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk had behoren te geschieden.
9.8 – De betalingstermijnen gelden als fatale termijnen. Bij niet tijdige betaling is de Aanmelder of Abonnee, zonder aanmaning of ingebrekestelling, automatisch in verzuim. In dat geval is Aanmelder of Abonnee een rentevergoeding van 1% per maand of gedeelte daarvan op het openstaande bedrag verschuldigd. Deze rentevergoeding is verschuldigd uitdrukkelijk naast de buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- excl. BTW, te berekenen over de hoofdsom vermeerderd met de rente. Voor zover Aanmelder of Abonnee niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is Aanmelder of Abonnee naast de rente een vergoeding verschuldigd gelijk aan de wettelijke maximaal toegestane vergoeding ter zake de buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
9.9 – Aanmelder of Abonnee is niet bevoegd tot opschorting of verrekening van betalingen vanwege (beweerdelijke) tekortkoming(en) door het IBR.
9.10 – Indien Aanmelder of Abonnee het niet eens is met het door het IBR gefactureerde bedrag stelt de Aanmelder of Abonnee het IBR daarvan onmiddellijk – doch uiterlijk binnen de betalingstermijn van 14 dagen – schriftelijk op de hoogte, bij gebreke waarvan de Aanmelder of Abonnee geacht wordt in te stemmen met het door het IBR gefactureerde bedrag.
9.11 – Iedere overschrijding van de betalingstermijn geeft het IBR de bevoegdheid haar verplichtingen jegens de Aanmelder of Abonnee onmiddellijk en zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving op te schorten.

 

Artikel 10 – Levering
Zo spoedig mogelijk na ontvangst van de Aanmelding zullen Publicaties worden geleverd (mits voorradig). Indien de bestelling een Abonnement betreft op IBR Tracker, de online versie van het Tijdschrift voor Bouwrecht, Actualiteiten Bouwrecht en Digitale Publicaties zal zo spoedig mogelijk een activeringsmail worden verzonden. De gehanteerde leveringstermijnen zijn streeftermijnen en derhalve geen fatale termijnen.

 

Artikel 11 – Klachten en retourzendingen
11.1 – Aanmerkingen of klachten over Publicaties dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de betreffende Publicaties aan het IBR kenbaar te zijn gemaakt. Bij gebreke van een dergelijke mededeling vervalt elke aanspraak jegens het IBR ter zake gebreken in de Publicaties.
11.2 – Aanmelder of Abonnee kan binnen 14 dagen na levering van Content en (Digitale) Publicaties, met uitzondering van tijdschriften en (Digitale) Publicaties die op basis van een Abonnement worden geleverd, De Publicatie retourneren aan het IBR. In het geval Aanmelder handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, geldt dit retourrecht slechts in geval de Publicatie niet door Aanmelder was besteld of Aanmelder de Publicatie met fysieke beschadiging heeft ontvangen. De volledige verkoopprijs zal door het IBR binnen 30 (dertig) dagen na ontvangst van de geretourneerde Publicatie aan Aanmelder worden terugbetaald.

 

Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten

 

Artikel 12 – Aanmelding voor bijeenkomst
12.1. De overeenkomst komt tot stand door aanmelding voor een bijeenkomst.
12.2. De bijeenkomst wordt toegevoegd aan uw account op de website.
12.3. Uw aanmelding wordt per mail bevestigd. Met het versturen van de bevestiging zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing. Studiemateriaal is tot uiterlijk 1 jaar na de bijeenkomst online te raadplegen in uw account.
12.4. Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Voor sommige bijeenkomsten geldt dat leden van de Vereniging voor Bouwrecht(-Advocaten) voorrang genieten; dit is bij die bijeenkomsten aangeven.
12.5. Aanmelding betekent dat u akkoord bent met de hieronder vermelde betalings- en annuleringsvoorwaarden.

 

Artikel 13 – Wijzigingen
Het Instituut voor Bouwrecht behoudt zich het recht voor bijeenkomsten (of onderdelen daarvan) in verband met onvoorziene omstandigheden of actuele ontwikkelingen te wijzigen of te annuleren. Indien het één of het ander zich voordoet, wordt u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. Bij een wijziging van de datum waarop de bijeenkomst zal plaatsvinden zal bij verhindering van de deelnemer geen restitutie van het deelnamegeld plaatsvinden, wel bestaat de mogelijkheid dat een plaatsvervanger zonder bijbetaling de deelnameplaats inneemt (zie art. 16 van deze Algemene Voorwaarden). De gegevens van de vervanger kunt u mailen naar onderwijs@ibr.nl. Voor actuele gegevens raadpleeg www.ibr.nl/agenda of bij de bijeenkomst op de webpagina in uw account.

 

Artikel 14 – Betalingsvoorwaarden
14.1. Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht.
14.2. Het deelnamegeld dient binnen 14 dagen na de datum vermeld op de factuur te worden overgemaakt o.v.v. het factuurnummer. Het Instituut voor Bouwrecht heeft het recht vooruitbetaling, concrete betaling en/of zekerheid van deelnemer te verlangen.
14.3. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de betaling van het deelnamegeld, ook indien de organisatie, waar deelnemer werkzaam is, of een andere derde, voor betaling van het deelnamegeld zorg draagt.
14.4. In het deelnamegeld zijn de kosten van het digitaal ter beschikking te stellen studiemateriaal, consumpties en (indien van toepassing) gezamenlijke lunches, diners en boeken inbegrepen tenzij
anders vermeld.
14.5. Desgevraagd wordt het studiemateriaal ook als papieren exemplaar ter beschikking gesteld. De prijs van de papieren syllabus wordt per bijeenkomst vermeld.
14.6. De deelnamekosten en het studiemateriaal van de bijeenkomst zijn exclusief 21% BTW.
14.7. Wijzigingen en zet- en drukfouten in genoemde bedragen voorbehouden.
14.8. De betalingstermijnen gelden als fatale termijnen. Bij niet tijdige betaling is deelnemer, zonder aanmaning of ingebrekestelling, automatisch in verzuim. In dat geval is deelnemer verplicht een
rentevergoeding van 1% per maand of gedeelte daarvan op het openstaande bedrag. Deze rentevergoeding is verschuldigd uitdrukkelijk naast de buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- excl. BTW, te berekenen over de hoofdsom vermeerderd met de rente. Voor zover deelnemer niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is deelnemer naast de rente een vergoeding verschuldigd gelijk aan de wettelijke maximaal toegestane vergoeding ter zake de buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
14.9. Deelnemer is niet bevoegd tot opschorting of verrekening van betalingen vanwege (beweerdelijke) tekortkoming(en) door het Instituut voor Bouwrecht.
14.10. Indien deelnemer het niet eens is met het door het Instituut voor Bouwrecht gefactureerde bedrag stelt de deelnemer het Instituut voor Bouwrecht daarvan onmiddellijk – doch uiterlijk binnen
de betalingstermijn van 14 dagen – schriftelijk op de hoogte, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt in te stemmen met het door het Instituut voor Bouwrecht gefactureerde bedrag.
14.11. Iedere overschrijding van de betalingstermijn geeft het Instituut voor Bouwrecht de bevoegdheid haar verplichtingen jegens de deelnemer onmiddellijk en zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving op te schorten.
14.12. Voltijdstudenten, die tegen een gereduceerd tarief aan een bijeenkomst willen deelnemen, dienen daartoe een kopie van hun collegekaart te overleggen aan het secretariaat van het Instituut
voor Bouwrecht. Aan de hand hiervan zal de voltijdstudent bericht ontvangen over de hoogte van de deelnamekosten.

 

Artikel 15 – Annuleringsvoorwaarden
15.1. Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl).
15.2. Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening
gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal en publicatie.
15.3. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst – om welke reden dan ook – wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.
15.4. Voor de meerdaagse cursussen kunnen afwijkende annuleringsvoorwaarden gelden; deze zijn vermeld bij die cursussen.

 

Artikel 16 – Vervanging
Bij verhindering kan een plaatsvervanger (van binnen of buiten de organisatie van de deelnemer) zonder bijbetaling, de deelnameplaats in nemen. De gegevens van de plaatsvervanger worden – indien mogelijk – voorafgaand aan de bijeenkomst per e-mail (onderwijs@ibr.nl) aan het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht meegedeeld.

 

Artikel 17 – Examenreglement
17.1. Indien het examen niet de gehele stof van een cursus betreft, wordt na afloop van de cursus vermeld op welke onderdelen het examen betrekking heeft.
17.2. Mondelinge examens worden door twee examinatoren afgenomen. Bij mondelinge examens wordt het resultaat onmiddellijk meegedeeld.
17.3. Er zijn bij het mondelinge examen twee examendata waaruit gekozen kan worden. De tweede datum kan gebruikt worden als datum voor de eerste poging of als herkansingsdatum. Herkansing is alleen mogelijk indien gebruik is gemaakt van de eerste examendatum.
17.4. De examendatum en de herkansingsdatum worden door het Instituut voor Bouwrecht bepaald.
17.5. Indien voor toelating tot een bepaald examen vereist is dat de deelnemer aan bepaalde voorwaarden voldoet, is dat bij de betreffende cursus vermeld.

 

Artikel 18 – Certificaat van deelname en presentielijst
18.1. Iedere deelnemer ontvangt na het bijwonen van de bijeenkomst een certificaat van deelname.
18.2. Het certificaat wordt binnen twee weken na de bijeenkomst digitaal toegestuurd. Voor het toesturen van een papieren exemplaar wordt € 15,- excl. BTW administratie-/verzendkosten in rekening gebracht.
18.3. Bij aanvang en einde van alle door de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) en Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) geregistreerde bijeenkomsten wordt een presentielijst ter ondertekening aangeboden. U dient alleen te tekenen wanneer u advocaat of notaris bent en in aanmerking wenst te komen voor NOvA- of KNB-punten.
18.4. Om in aanmerking te komen voor een certificaat is het noodzakelijk dat u de presentielijsten bij aankomst en vertrek tekent. De verantwoording voor het tekenen van de presentielijsten ligt bij de deelnemer zelf en niet bij het Instituut voor Bouwrecht.
18.5. Deelnemer dient er rekening mee te houden dat gedeeltelijke afwezigheid gedurende de bijeenkomst kan leiden tot aftrek van punten voor de gemiste tijd dat men afwezig is geweest.
Per aanwezig uur wordt een punt toegekend. Het tijdstip van binnenkomst en/of vertrek dat door de aanwezige begeleider van de bijeenkomst wordt genoteerd, wordt als de werkelijke aankomst- en/of vertrektijd aangemerkt behoudens tegenbewijs te leveren door deelnemer.
18.6. Is niet beide keren getekend, dan wordt aan een deelnemer die toch aanspraak maakt op het certificaat, gevraagd twee bewijzen te leveren van het feit dat de gehele (dan wel een deel van de) bijeenkomst is bijgewoond.
Als bewijs gelden verklaringen van kantoorgenoten niet.
Dit bewijs dient binnen 3 maanden na de betreffende bijeenkomst aangeleverd te worden.

 

Artikel 19 – Privacy statement
1. Privacy
Het Instituut voor Bouwrecht (IBR) hecht veel waarde aan uw privacy. Deze verklaring ziet op de verwerking van gegevens van (toekomstige) cliënten voor marketingdoeleinden en het verwerken van persoonsgegevens. Deze privacyverklaring geeft weer hoe het IBR uw persoonsgegevens verkrijgt, voor welke doeleinden het IBR deze gebruikt en welke rechten u op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming kunt uitoefenen. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt op de wijze zoals beschreven in deze verklaring.

 

Deze privacyverklaring is bedoeld voor alle personen van wie het IBR persoonsgegevens verwerkt, te weten:

 

  • abonnees van uitgaven van het IBR;

 

  • deelnemers aan door het IBR georganiseerde bijeenkomsten;

 

  • kopers van boeken;

 

  • personen die zich hebben ingeschreven voor nieuwsbrieven, white papers en uitnodigingen van het IBR.

 

2. Verkrijgen persoonsgegevens
IBR verkrijgt uw persoonsgegevens van:

 

* uzelf:
1.   u verstrekt zelf uw persoonsgegevens aan IBR;
2.   u heeft uw persoonsgegevens ingevuld op een contact- of webformulier;
3.   u verstrekt uw contactgegevens via visitekaartjes tijdens kennismakingsgesprekken, evenementen, congressen, etc.
     
* publieke bronnen zoals LinkedIn of de website van de organisatie waar u werkzaam bent.

 

3. Doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens
Wij gebruiken uw gegevens voor het accepteren van uw aanvraag, het uitvoeren van de overeenkomst, relatiebeheer en marketing. Tevens kunnen wij uw gegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, bijvoorbeeld door informatieve e-mails en papieren folders. Deelname aan onze digitale nieuwsbrieven en folders is gratis en vrijblijvend. IBR verwerkt uw persoonsgegevens tevens ter verbetering van onze website en social media sharing.

 

IBR verwerkt uw persoonsgegevens op grond van:

 

  • het uitvoeren van een overeenkomst met betrokkene(n);

 

  • uw toestemming;

 

  • het gerechtvaardigd belang van IBR om u nieuwsbrieven, white papers en uitnodigingen toe te sturen, onze product- en dienstinformatie te verbeteren en om gerichte marketingacties uit te voeren;

 

  • het voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

We willen u zo veel mogelijk alleen informeren over de juridische ontwikkelingen die voor u relevant zijn. Daarnaast gebruiken we de informatie die we van u ontvangen om uw voorkeuren en wensen beter te begrijpen en onze digitale berichten en aanbiedingen te verbeteren.

 

In onderstaand schema zijn de persoonsgegevens beschreven die IBR verwerkt en met welk doel.

 

Persoonsgegevens   Doeleinden
Naam (inclusief initialen)   Voor de juiste aanhef in onze digitale berichten
Adres (zakelijk en privé)   Om contact met u op te kunnen nemen
Functie of beroep   Voor de juiste aanhef en om onze digitale berichten aan u te kunnen personaliseren
Titel(s)   Voor de juiste aanhef
E-mailadres   Om contact met u op te kunnen nemen en onze digitale berichten te kunnen versturen
Telefoonnummer, mobiele nummer   Om contact met u op te kunnen nemen
Geslacht   Voor de juiste aanhef
Bedrijf of organisatie   Om uw bedrijfsnaam of de naam van uw organisatie op de deelnemerslijst en eventueel uw badge op te kunnen nemen en voor de aansluiting met onze klantrelaties
Interessegebieden (voor zover opgegeven)   Om onze digitale berichten te personaliseren en ervoor zorg te dragen dat u relevante en passende digitale berichten ontvangt
(Eerdere) Nieuwsbrieven, white papers en/of

uitnodigingen voor evenementen die u wij u

hebben toegestuurd

  Om de juistheid van verstuurde digitale berichten te controleren en om onze digitale berichten te kunnen analyseren
Dieetwensen*   Om het menu aan te passen dat we aanbieden tijdens onze evenementen. Deze informatie wordt meteen na het beëindigen van het evenement verwijderd
Contactgegevens van uw secretariaat   Om contact met u op te kunnen nemen
     
Opt-in/opt-out   Om opt-in en (tijdelijk) opt-out formulieren juist te registreren en op te volgen, zodat we onze digitale berichten kunnen aanpassen aan uw wensen en om ervoor zorg te dragen dat u geen ongewenste digitale berichten ontvangt
     
*Slechts voor zover u deze gegevens in het kader van een concreet event van IBR heeft opgegeven.

 

4. Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden verwerkt tot het moment dat u het IBR informeert dat u geen digitale berichten meer wenst te ontvangen en/of het IBR stopt met het versturen van nieuwsbrieven, white papers, uitnodigingen voor evenementen of andere digitale mailings.

 

Uw persoonsgegevens worden verwijderd indien:

 

  • blijkt dat uw e-mailadres niet meer in gebruik is (bijvoorbeeld wanneer er foutmeldingen worden ontvangen);

 

  • uw persoonsgegevens op basis van toestemming worden verwerkt en/of bewaard en u de toestemming intrekt;

 

  • het gerechtvaardigd belang op basis waarvan uw persoonsgegevens worden verwerkt, komt te vervallen, bijvoorbeeld:

 

1. uw onderneming houdt op te bestaan;

 

2. in een periode van 5 jaar waarna u geen contact meer heeft gehad met IBR.

 

5. Uw rechten
Onderaan elke digitale mailing die u van het IBR ontvangt, kunt u altijd uw mailvoorkeuren wijzigen via de link ‘afmelden’ of ‘aanmelden’. Kortom, u kunt uw toestemming altijd intrekken. Daarnaast hebt u het recht het IBR te verzoeken om inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, en/of te beperken, en/of uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Voor zover sprake is van het verwerken van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking.

 

Een dergelijk verzoek kunt u richten aan het IBR, Postbus 93077, 2509 AB Den Haag, of aan info@ibr.nl.

 

Tenslotte heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

 

6. Uw persoonsgegevens en derden
Het IBR deelt uw persoonsgegevens niet met derden alleen in het geval dat dit nodig is voor het kunnen verstrekken van diensten door het IBR. In dat geval worden de relevante contactgegevens alleen gedeeld voor zover dat nodig is voor het organiseren van die activiteit.

 

7. De veiligheid van uw persoonsgegevens
IBR heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 

8. Wijzigingen in deze privacyverklaring
Het IBR behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op ieder gewenst moment te wijzigen. Vanzelfsprekend blijven we daarbij binnen de grenzen van de privacyregelgeving. De meest recente versie van de privacyverklaring is beschikbaar op de website www.ibr.nl. In geval van ingrijpende wijzigingen van deze privacyverklaring informeren we u over deze wijzigingen.

 

9. Contact
Als u vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u zich richten tot het IBR, Postbus 93077, 2509 AB Den Haag, of aan info@ibr.nl.

 

 

 

Den Haag, 24 augustus 2023