VBR-A/IBR Cursus Omgevingsrecht

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht
  • Waardering 8,1

In deze meerdaagse verdiepingscursus (9 dagdelen) worden zowel de grondslagen, de systematiek van het omgevingsrecht en de instrumenten als de werking ervan in de praktijk aan de orde gesteld. Nu de Omgevingswet per 1 juli 2022 naar verwachting in werking zal treden zal de cursus toegespitst zijn op het nieuwe omgevingsrecht en de overgang van de Wro, Wabo en sectorale wetgeving naar de Omgevingswet.

De volgende onderwerpen komen aan de orde: Uitgangspunten omgevingsrecht en hoofdlijnen van de Omgevingswet, het omgevingsplan, de omgevingsvergunning en het projectbesluit, doorwerking van algemene regels in het omgevingsplan en omgevingsvergunning, milieueffectrapportage, grondbeleid en kostenverhaal, nadeelcompensatie en onrechtmatige overheidsdaad. Centraal staat de regulering van het bouwen en gebruiken in het nieuwe stelsel.

Na het volgen van deze al jaren hoog gewaardeerde IBR klassieker heeft u een diepgaand overzicht en inzicht in het brede gebied van het omgevingsrecht en de werking van de nieuwe Omgevingswet. Een casus over gebiedsontwikkeling zal de rode draad vormen tussen de verschillende onderdelen. Aan de docenten van de verschillende cursusonderdelen wordt de mogelijkheid gegeven om het betreffende onderdeel te behandelen aan de hand van verschillende relevante vragen uit de casus.

De cursus wordt gegeven in de vorm van interactieve hoorcolleges met discussies in combinatie met zelfwerkzaamheid (voorbereiding van de colleges) door de deelnemers.

Startdatum

Dinsdag 28 september 2021

Einddatum

Dinsdag 7 december 2021

Tijdstip

16.00 - 21.00 uur

Dagdelen

9

Locatie

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht

Prijs
 3.172,50excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal, diner alsmede het examen
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 225,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

36

Doelgroep

Advocaten met tenminste een voltooide stageopleiding | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen met tenminste drie jaar relevante werkervaring

Niveau

Verdieping, basiskennis op het terrein van het omgevingsrecht wordt verondersteld

NOvA punten

36

Soort

Studiebijeenkomsten

Rechtsgebieden
, , , , , , ,

15.30 - 16.00 uur ontvangst
16.00 - 18.00 uur behandeling cursusonderdeel
18.00 - 19.00 uur diner
19.00 - 21.00 uur behandeling cursusonderdeel

Dag I Dinsdag 28 september 2021
Hoofdlijnen en grondslagen van de Omgevingswet
Inleiding in het stelsel van het omgevingsrecht, in het bijzonder de Omgevingswet. Aan de orde komen: de geschiedenis van het omgevingsrecht, kernbeginselen, reikwijdte, taak- en bevoegdheidsverdeling, verhouding Rijk, provincie en gemeente, beleidsinstrumenten, aspecten van planvorming en vergunningverlening, handhaving.
DOCENT: prof. mr. J. (Jan) Struiksma, Emeritus hoogleraar bestuursrecht VU Amsterdam

Dag II Dinsdag 5 oktober 2021
Het omgevingsplan als integratie van decentrale regels voor de fysieke leefomgeving
Opzet, functie en reikwijdte van het omgevingsplan, evenwichtige toedeling van functies aan locaties, soorten regulering en flexibiliteit, waaronder binnenplanse vergunningstelsels, de positie van gemeenteraad, beleidsdoorwerking, interventie en functietoedeling door provincie en Rijk, Europeesrechtelijke vereisten, procedurele vereisten, overgang tijdelijk naar permanent deel.
DOCENT: mr. dr. C.P. (Constantijn) Hageman, Jurist omgevingsrecht/bestuursrecht Ministerie van BZK

Dag III Dinsdag 12 oktober 2021
Algemene en decentrale regulering van omgevingskwaliteit
De Omgevingswet integreert regels voor de fysieke leefomgeving, zoals dat wat van origine natuurbeschermingsrecht, erfgoed en milieurecht is. In dit onderdeel staat de doorwerking van milieuregels (Bkl) in het omgevingsplan en de omgevingsvergunning centraal. Daarbij komt ook de verhouding tussen milieuregels voor milieubelastende activiteiten in het Bal en deze instrumenten aan de orde.
DOCENT: mr. J.C. (Jan) van Oosten, Advocaat Stibbe N.V.

Dag IV Dinsdag 2 november 2021
Milieueffectrapportage en verdieping milieu: geluid
Zowel de milieueffectrapportage voor plannen en besluiten als de betekenis van geluidsregulering komen aan de orde.
DOCENTEN: mr. S.M. (Selma) van Velsen, Zelfstandig adviseur omgevingsrecht en mr. R. (Rachid) Benhadi, Advocaat Hekkelman Advocaten N.V.

Dag V Woensdag 10 november 2021
Natuurbescherming binnen het stelsel van de Omgevingswet
De betekenis van de Omgevingswet voor het stelsel van Natuurbescherming. Ingegaan wordt op planvorming en vergunningverlening..
DOCENT: mr. N.H. (Nicolien) van den Biggelaar, Advocaat De Brauw Blackstone Westbroek N.V.

Dag VI Dinsdag 16 november 2021
De omgevingsvergunning en projectbesluit onder de Omgevingswet
Hoofdlijnen en op onderdelen een verdieping van het vergunnings- en toezichtstelsel van de Omgevingswet, inclusief de omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit, knip en vergunningvrij bouwen.
DOCENTEN: mr. A.M. (Anne-Marie) Klijn, Advocaat NewGround Law B.V. en mr. P.J. (Pieter) van der Woerd, Advocaat NewGround Law B.V.

Dag VII Dinsdag 23 november 2021
Planrealisatie en grondbeleid
Realisatie van ruimtelijke plannen, samenwerkingsvormen, voorkeursrecht, onteigening en het verhaal van kosten.
DOCENTEN: mr. J.F. (Jan Frans) de Groot, Advocaat Houthoff en mr. J. (Jaap) Hoekstra, Staatsraad / Lid Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State

Dag VIII Dinsdag 30 november 2021
Nadeelcompensatie
Planschade en nadeelcompensatie waren voorheen strikt gescheiden stelsels, maar in de recente jurisprudentie is een convergerende tendens zichtbaar. Daarbij staat de regeling in de Omgevingswet en de verhouding tot de Awb centraal. Na afloop van de cursusdag heeft u een overzicht van de systematiek en actuele jurisprudentie over het normaal maatschappelijk risico (omzetdrempels, forfait bij waardevermindering, kortingen), de risicoaanvaarding, het schadebegrip en causaal verband, de schadebegroting en de rol van deskundigen.
DOCENT: mr. dr. J.H.M. Huijts, universitair docent Staats- en Bestuursrecht Universiteit Leiden

Dag IX Dinsdag 7 december 2021
Onrechtmatige overheidsdaad
De onrechtmatige overheidsdaad in het omgevingsrecht, waaronder besluitenaansprakelijkheid bij de burgerlijke rechter en de bestuursrechter, toezeggingen en onjuiste informatieverstrekking, de overschrijding van beslistermijnen en toezichthoudersaansprakelijkheid.
DOCENT: mr. dr. S.A.L. (Stefan) van de Sande, Advocaat AKD

Na de cursus wordt u een certificaat van deelname toegezonden. Presentielijsten dienen zowel voor als na elke bijeenkomst te worden getekend.

Het is niet mogelijk om op onderdelen van de cursus in te schrijven. Bij overtekening genieten VBR-A leden voorrang. De cursus is verplicht voor VBR-A aspirant-leden. Aanmelding geschiedt op volgorde van binnenkomst.

Annulering kan kosteloos geschieden tot uiterlijk 1 september 2021. Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch (onderwijs@ibr.nl) plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht. Indien wordt geannuleerd na bovengenoemd tijdstip, is het gehele cursusgeld verschuldigd. Vervanging door een ander persoon is mogelijk, mits hiertoe een schriftelijk verzoek wordt ingediend.

Het behalen van het diploma is verplicht voor aspirant VBR-A leden. Het examen bestaat uit een opdracht die na afloop van de cursus aan de deelnemers wordt verstrekt. Deelnemers die in aanmerking willen komen voor een diploma, zijn verplicht de opdracht uit te werken. Het diploma wordt uitsluitend uitgereikt als de opdracht met een voldoende is beoordeeld.

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg de ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’.

Wijzigingsvoorwaarden

Met betrekking tot de bijeenkomsten die op dit moment in de onderwijsagenda staan genoteerd als fysieke bijeenkomsten, heeft het Instituut voor Bouwrecht het recht deze onderwijsactiviteiten te verplaatsen naar een online-omgeving/webinar gedurende de periode dat de RIVM maatregelen afkondigt in het kader van het Corona-virus die het houden van fysieke bijeenkomsten verhindert en/of als gevolg daarvan de zalencentra gesloten worden.

In het geval een fysieke bijeenkomst wordt verplaatst naar de interactieve online-omgeving, wordt een korting van 10% op de prijs, zoals op de website vermeld, toegepast. Er bestaat in dat geval geen recht tot kosteloos annuleren. De 10% korting wordt niet verstrekt aan deelnemers als er al een andere korting is verstrekt zoals vroegboekkorting, Drie Dagdelen Deal, combinatiekorting of staffelkorting.

Voor meer informatie zie: https://www.ibr.nl/beleid-corona/.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

Voor alle fysieke onderwijsbijeenkomsten die het Instituut voor Bouwrecht organiseert geldt dat op de betreffende locaties de maatregelen van het RIVM in acht worden genomen. Op deze locaties wordt veelal extra schoongemaakt en wordt anderhalve meter afstand in acht genomen. Voor meer informatie over het specifieke Corona-beleid kunt u de websites van de betreffende locatie raadplegen. In zijn algemeenheid geldt dat wij van docenten en deelnemers verwachten dat zij de maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het virus in acht nemen.

Concreet betekent dit op locatie:
- Houdt anderhalve meter afstand;
- Was je handen regelmatig;
- Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
- Gebruik papieren zakdoekjes en gebruik deze eenmalig;
- Geen handen schudden;
- Voor veel docenten en deelnemers geldt dat zij voorafgaand en na afloop van de bijeenkomsten een presentielijst moeten ondertekenen. Wij verwachten dat alle docenten en deelnemers hiervoor een eigen pen zullen meenemen;
- Indien voor een deelnemer geldt dat hem of haar door het RIVM wordt geadviseerd om thuis te blijven, gaan wij er vanuit dat dit advies ook wordt opgevolgd.

Voor meer informatie zie: https://www.ibr.nl/beleid-corona/.

36

mr. R. (Rachid) Benhadi

Advocaat Hekkelman Advocaten

mr. N.H. (Nicolien) van den Biggelaar

Advocaat De Brauw Blackstone Westbroek N.V.

mr. J.F. (Jan Frans) de Groot

Advocaat Houthoff

mr. dr. C.P. (Constantijn) Hageman

Jurist omgevingsrecht/bestuursrecht Ministerie van BZK

mr. J. (Jaap) Hoekstra

Staatsraad/lid Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State

mr. J.H.M. (Jonathan) Huijts

Universitair docent, Universiteit Leiden (Afdeling staats- en bestuursrecht)

mr. A.R. (Anne-Marie) Klijn

Advocaat / Partner NautaDutilh N.V.

mr. J.C. (Jan) van Oosten

Advocaat Stibbe B.V.

mr. dr. S.A.L. (Stefan) van de Sande

Advocaat AKD

prof. mr. J. (Jan) Struiksma

Emeritus hoogleraar bestuursrecht VU Amsterdam

mr. S.M. (Selma) van Velsen

Zelfstandig adviseur omgevingsrecht

mr. P.J. (Pieter) van der Woerd

Advocaat NewGround Law B.V.
28
september
2021
 3.172,50excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal, diner alsmede het examen

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Deelnemer

Zal niet getoond worden.