Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling: verder met een multidisciplinaire aanpak

1 druk | ISBN 978-94-6315-093-4 | NUR 823 | 2023 | 250 pagina's

Samenvatting

Nederland staat voor grote opgaven in de fysieke leefomgeving. Voorbeelden zijn het aanpakken van het woningtekort, de klimaatadaptatie en de transitie naar een circulaire gebouwde omgeving. Bij concrete gebiedsontwikkelingen komen de verschillende opgaven samen. Van het omgevingsrecht wordt onder meer verwacht dat het deze opgaven faciliteert. Maar de werking van het omgevingsrecht in de praktijk is tot op zekere hoogte onvoorspelbaar. Wetgeving alleen kan de noodzakelijke transities niet bewerkstelligen. Samenwerking tussen disciplines is noodzakelijk. Daarop richt deze bundel zich.

De start van de nieuwe leerstoel Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling aan de TU Delft is de aanleiding voor een verkenning van verbinding tussen het omgevingsrecht en andere disciplines. Deze bundel bevat bijdragen met een multidisciplinaire blik op een omgevingsvraagstuk. Het boek bevat 15 hoofdstukken die zijn geschreven door duo’s van auteurs; een jurist en een beoefenaar van een andere discipline. Samen reflecteren zij op de praktijk, de mogelijkheden van de Omgevingswet en de leerpunten van een multidisciplinaire verkenning van het betreffende vraagstuk. Daarmee verkrijgt de lezer inzicht in de kansen van multidisciplinaire samenwerking voor het in de titel van dit boek genoemde ‘verder’ komen met het omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling.

Deze bundel is bedoeld voor allen die zijn geïnteresseerd in de verbinding tussen omgevingsrecht en andere disciplines met het oog op de werking van het omgevingsrecht in de praktijk.

Inhoudsopgave

prof. mr. dr. M.N. (Marlon) Boeve

Hoogleraar TU Delft

mr. F.A.M. (Fred) Hobma

Universitair hoofddocent Omgevingsrecht

prof. dr. J.C. (Co) Verdaas

Hoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft / Dijkgraaf van Waterschap Rivierenland

Gerelateerde cursussen en bijeenkomsten

Zal niet getoond worden.