Studieochtend Publiekrechtelijke aspecten van circulair bouwen: omgevingsrecht en afvalstoffenrecht

La Vie Meeting Center, Lange Viestraat 351 te Utrecht
  • Waardering 7,5

De overheid wil de huidige economie ombuigen naar een duurzame, circulaire economie in 2050. Voor de bouwsector is een circulair bouwproces daarom een belangrijk criterium.

In deze bijeenkomst worden vanuit het perspectief van het publiekrecht twee rechtsgebieden behandeld. Ten eerste circulariteit in het omgevingsrecht en ten tweede circulariteit in het afvalstoffenrecht. In het kader van het omgevings- recht wordt onder meer bezien hoe met toepassing van (huidige en toekomstige) ruimtelijke instrumenten circulair bouwen (in enge en in brede zin) kan worden bevorderd. Onder meer komen aan de orde een bespreking van de relevante beleidskaders, het instrumentarium van de Crisis-en herstelwet (bestemmingsplan verbrede reikwijdte), Woningwet & Bouwbesluit en de Omgevingswet.

De behandeling van het afvalstoffenrecht zal duidelijk maken dat en waarom afval een positieve bijdrage kan leveren aan circulair bouwen, maar dat het huidige afvalstoffenrecht daar nog (te) vaak aan in de weg staat. Daarbij komen de volgende onderwerpen aan bod: de achtergrond van het afvalstoffenrecht, het afvalstoffenbegrip, de keten van verwijdering/nuttige toepassing, het landelijk afvalbeheerplan, de uitzondering voor bouwstoffen en de toepassing van de einde-afvalstatus. Tegen die achtergrond zal vervolgens worden bezien of en hoe het afvalstoffenrecht circulair bouwen (meer) zou kunnen stimuleren, bijvoorbeeld door middel van een materialenpaspoort.

Advocaten en juristen die in één dag op de hoogte gebracht willen worden, kunnen zich naast deze bijeenkomst ook aanmelden voor de aansluitende middagbijeenkomst privaatrechtelijke aspecten van circulair bouwen.

Deelnemers aan beide dagdelen genieten voorrang, voor deze deelnemers is een lunch inbegrepen.

Startdatum

Donderdag 17 september 2020

Tijdstip

9.15 - 12.45 uur

Dagdelen

1

Locatie

La Vie Meeting Center, Lange Viestraat 351 te Utrecht

Prijs
 395,00excl. BTW en incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 25,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

14

DDD

Ja

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen

Niveau

Verdieping

NOvA punten

3

Rechtsgebieden
, ,

08.45 - 09.15 uur ontvangst
09.15 - 10.45 uur inleiding mr. S.W. Boot over circulariteit in en door het afvalstoffenrecht
11.00 - 12.30 uur inleiding mr. I.J. Wind-Middel over circulariteit in en door het omgevingsrecht
12.30 - 12.45 uur vragen/discussie en afsluiting

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’ onder de tab onderwijs op de website www.ibr.nl.

Wijzigingsvoorwaarden

Met betrekking tot de bijeenkomsten die op dit moment in de onderwijsagenda staan genoteerd als fysieke bijeenkomsten, heeft het Instituut voor Bouwrecht het recht deze onderwijsactiviteiten te verplaatsen naar een online-omgeving/webinar gedurende de periode dat de RIVM maatregelen afkondigt in het kader van het Corona-virus die het houden van fysieke bijeenkomsten verhindert en/of als gevolg daarvan de zalencentra gesloten worden.

In het geval een fysieke bijeenkomst wordt verplaatst naar de interactieve online-omgeving, wordt een korting van 10% op de prijs in het programmaboekje toegepast. Er bestaat in dat geval geen recht tot kosteloos annuleren. De 10% korting wordt niet verstrekt aan deelnemers als er al een andere korting is verstrekt zoals vroegboekkorting, Drie Dagdelen Deal, combinatiekorting of staffelkorting.

Voor meer informatie zie: https://www.ibr.nl/beleid-corona/.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

Voor alle fysieke onderwijsbijeenkomsten die het Instituut voor Bouwrecht organiseert geldt dat op de betreffende locaties de maatregelen van het RIVM in acht worden genomen. Op deze locaties wordt veelal extra schoongemaakt en wordt anderhalve meter afstand in acht genomen. Voor meer informatie over het specifieke Corona-beleid kunt u de websites van de betreffende locatie raadplegen. In zijn algemeenheid geldt dat wij van docenten en deelnemers verwachten dat zij de maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het virus in acht nemen.

Concreet betekent dit op locatie:
- Houdt anderhalve meter afstand;
- Was je handen regelmatig;
- Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
- Gebruik papieren zakdoekjes en gebruik deze eenmalig;
- Geen handen schudden;
- Voor veel docenten en deelnemers geldt dat zij voorafgaand en na afloop van de bijeenkomsten een presentielijst moeten ondertekenen. Wij verwachten dat alle docenten en deelnemers hiervoor een eigen pen zullen meenemen;
- Indien voor een deelnemer geldt dat hem of haar door het RIVM wordt geadviseerd om thuis te blijven, gaan wij er vanuit dat dit advies ook wordt opgevolgd.

Voor meer informatie zie: https://www.ibr.nl/beleid-corona/.

3

mr. S.W. (Stijn) Boot

Advocaat BHW Advocaten

mr. I.J. (Ingeborg) Wind-Middel

Advocaat Trip Advocaten & Notarissen B.V.
17
september
2020
 395,00excl. BTW en incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Zal niet getoond worden.