VBR-A/IBR Cursus Privaatrechtelijk bouwrecht 2022

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht
  • Waardering 7,9

In deze meerdaagse verdiepingscursus (8 dagdelen) worden de volgende onderwerpen behandeld: bouwcontracten, capita selecta van het Nederlandse en Europese aanbestedingsrecht, ontwerpfase/adviseursrecht, de voorbereiding van de aannemingsovereenkomst, consumentenrecht, ontwerp- en uitvoeringsverplichtingen van partijen bij de aannemingsovereenkomst, tijd en escalatie, de prijs van het werk, verzekering en bouw en als laatste onderwerp bouwprocesrecht.

Verondersteld wordt dat de deelnemer basiskennis heeft op het terrein van het privaatrechtelijk bouwrecht. Na het volgen van deze cursus heeft u een diepgaand overzicht van en inzicht in het brede gebied van het privaatrechtelijk bouwrecht. De cursus wordt in de vorm van interactieve hoorcolleges gegeven met discussies en casusbehandelingen in combinatie met zelfwerkzaamheid (voorbereiding van de colleges) door de deelnemers.

Startdatum

Woensdag 13 april 2022

Einddatum

Woensdag 22 juni 2022

Tijdstip

16.00 - 21.00 uur

Dagdelen

8

Locatie

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht

Prijs
 2.820,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal en diner
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 175,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

30

Doelgroep

Advocaten met tenminste een voltooide stage-opleiding | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen met tenminste drie jaar relevante werkervaring

Niveau

Verdieping

Soort

Cursussen

NOvA punten

32

Rechtsgebieden
, , , , , ,

15.30 - 16.00 uur ontvangst
16.00 - 18.00 uur behandeling cursusonderdeel
18.00 - 19.00 uur diner
19.00 - 21.00 uur behandeling cursusonderdeel

Dag I Woensdag 13 april 2022
Bouwcontracten (4 uur)
De beginselen van het bouwrecht en bouwcontractmodellen, het traditionele model, de verschillende geïntegreerde modellen (gebaseerd op de UAV-GC 2005 alsmede DBFMO), de alliantie en het bouwteam.
DOCENT: prof. mr. dr. E.M. (Evelien) Bruggeman, Directeur Instituut voor Bouwrecht en hoogleraar bouwrecht TU Delft

Dag II Woensdag 11 mei 2022
De voorbereiding van de aannemingsovereenkomst (2 uur)
De informatie die door opdrachtgevers op voorhand ter beschikking wordt gesteld: richtlijn- prestatiebestek/functionele eisen; systems engineering, RAW, STABU, BIM, etc. en problemen indien informatie onvolledig of onjuist is.
Projectfinanciering (2 uur)
Kenmerkend voor projectfinanciering is de combinatie van financieringsovereenkomsten en geïntegreerde bouwcontracten. In de bijeenkomst worden de onderliggende principes van dit systeem behandeld, zoals: het leveren van een dienst in plaats van het realiseren van een project, de balans tussen investering en onderhoud, de tucht van de banken, de werking van de financieringsovereenkomsten en de wijze waarop het bouwcontract is verweven met de financieringsovereenkomst. Speciale aandacht zal worden besteed aan de risicoverdeling tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever en het back-to-back contracteren door de keten van contracten.
DOCENTEN: ir. P. (Paul) Brouwer, Sr. adviseur Gemeente Amsterdam en mr. D.C. (David) Orobio de Castro, Advocaat Stibbe N.V.

Dag III Woensdag 18 mei 2022
Capita selecta van het Nederlandse en Europese aanbestedingsrecht (4 uur)
De aanbesteding van bouwgerelateerde opdrachten, discriminatoire eisen, wezenlijke wijziging, herstel van gebreken, RAW-aspecten zoals bestek en fictieve hoeveelheden, manipulatie van de inschrijfsom, beroep op derden en rechtsbescherming.
DOCENTEN: mr. S.G. (Simon) Tichelaar, Advocaat Straatman Koster Advocaten en mr. C.R.V. (Caroline) Lagendijk, Advocaat Straatman Koster Advocaten

Dag IV Woensdag 25 mei 2022
Ontwerpfase/adviseursrecht (4 uur)
Het adviseursrecht aan de hand van de DNR 2011 en (summier) de wettelijke regeling van opdracht.
DOCENT: mr. A.M. (André) Ubink, Advocaat Construct Advocaten

Dag V Woensdag 1 juni 2022
Ontwerp- en uitvoeringsverplichtingen van partijen bij de aannemingsovereenkomst (4 uur)
De taken van de opdrachtgever en de aannemer, ontwerpverantwoordelijkheid, waarschuwingsplicht, uitvoering, directie toezicht, aansprakelijkheid voor bouwstoffen, aansprakelijkheid voor en na oplevering aan de hand van de wet, de UAV 2012 en de UAV-GC 2005.
DOCENT: mr. R.G.T. (Rob) Bleeker, Advocaat Rozemond Advocaten

Dag VI Woensdag 8 juni 2022
Tijd en Escalatie (4 uur)
De bouwtijd, stagnatie en stagnatieschade, schorsing, beëindiging in onvoltooide staat, voltooiing door een derde, ontbinding aan de hand van de wet, de UAV 2012 en de UAV-GC 2005 en retentierecht.
DOCENT: mr. G.J. (Georg) Huith, Advocaat / Partner Croon advocaten

Dag VII Woensdag 15 juni 2022
De prijs van het werk (4 uur)
Prijs, aanspraak op vergoeding van extra kosten, meer en minder werk, bijbetaling en kostenverhogende omstandigheden.
DOCENT: mr. H.W. (Erik) Gierman, Advocaat Severijn Hulshof Advocaten

Dag VIII Woensdag 22 juni 2022
Verzekering en bouw (2 uur)
De verdeling van risico’s, soorten verzekeringen, verzekerde garanties en samenloopproblematiek.
Bouwprocesrecht (2 uur)
De hoofdlijnen van een arbitrale procedure, verschillen tussen arbitrage instituten en wat er gebeurt na een vonnis.
DOCENTEN: mr. A.P.E. (Anita) de Ruiter, Advocaat Nysingh advocaten-notarissen en mr. ir. F.M. (Frank) van Cassel-van Zeeland, Advocaat Cassel Advocatuur

Het is niet mogelijk om op onderdelen van de cursus in te schrijven. Bij overtekening genieten VBR-A leden voorrang. De cursus is verplicht voor VBR-A aspirant-leden. Aanmelding geschiedt op volgorde van binnenkomst.

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg de ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering kan kosteloos geschieden uiterlijk tot 14 maart 2022. Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch (onderwijs@ibr.nl) plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht. Indien wordt geannuleerd na bovengenoemd tijdstip is het gehele cursusgeld verschuldigd. Vervanging door een ander persoon is mogelijk, mits hiertoe een schriftelijk verzoek wordt ingediend.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

Na de cursus wordt u een certificaat van deelname toegezonden. Presentielijsten dienen zowel voor als na elke bijeenkomst te worden ondertekend.

Het mondelinge examen is verplicht voor aspirant VBR-A leden. Voor overige deelnemers is het examen facultatief. De kosten voor het deelnemen aan het examen bedragen € 100,- excl. BTW.
Het examen wordt op 6 juli 2022 afgenomen en de herkansing zal op 14 september 2022 plaatsvinden. Direct na afloop van de cursus zullen de onderdelen uit het programma bekend worden gemaakt waarover zal worden geëxamineerd. Wanneer u geslaagd bent ontvangt u een diploma.

32

mr. R.G.T. (Rob) Bleeker

Advocaat Rozemond Advocaten

ir. P. (Paul) Brouwer

Sr. adviseur Gemeente Amsterdam

prof. mr. dr. E.M. (Evelien) Bruggeman

Directeur Instituut voor Bouwrecht Hoogleraar bouwrecht TU Delft

mr. ir. F.M. (Frank) van Cassel-van Zeeland

Advocaat Cassel Advocatuur

mr. H.W. (Erik) Gierman

Advocaat / Partner Croon Huith te Den Haag

mr. G.J. (Georg) Huith

Advocaat / Partner Croon Huith te Den Haag

mr. C.R.V. (Caroline) Lagendijk

Advocaat Straatman Koster Advocaten

mr. D.C. (David) Orobio de Castro

Advocaat / Partner Stibbe B.V.

mr. A.P.E. (Anita) de Ruiter

Advocaat verzekeringsrecht Achmea Schadeverzekering N.V.

mr. S.G. (Simon) Tichelaar

Advocaat Straatman Koster Advocaten

mr. A.M. (André) Ubink

Advocaat Construct Advocaten
13
april
2022
 2.820,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal en diner

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Gerelateerde publicatie(s)

Zal niet getoond worden.