Studiemiddag Twee-fasen aanbesteden en contracteren

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht
  • Waardering 7,9

Al decennia wordt in de wetenschap en de praktijk gediscussieerd over verschillende vormen van aanbesteden, contracteren en samenwerken (in relatie tot een bouwproject) om tot de meest optimale samenwerking te komen. Naarstig wordt gezocht naar mogelijkheden om ontwerp- en uitvoeringsrisico’s op een redelijke en effectieve manier tussen opdrachtgevers en aannemers te verdelen.
Met de publicatie van het McKinsey rapport van Rijkwaterstaat in de zomer van 2019 is de discussie nieuw leven ingeblazen en wel met de in dat rapport gedane aanbeveling om gebruik te maken van een zogenaamd ‘twee-fasen-proces’, waarin pas ná de ontwerp- of engineeringsfase de prijsbepaling voor de bouwfase volgt.
Inmiddels zijn door vele opdrachtgevers vormen van twee-fasen processen toegepast in de praktijk. Daarnaast zijn meerdere handreikingen verschenen en is in de juridische literatuur uitgebreid nagedacht over het juridisch vormgeven van een twee-fasenproces.

In het licht van deze ontwikkelingen wordt door het IBR in samenwerking met Vu sinds enige tijd aan aandacht besteed aan dit onderwerp in een samen met de bouwrechtgemeenschap uit te voeren onderzoek onder de naam “uitgestelde prijsbepaling”.

In zowel de bestaande literatuur als het IBR/VU-onderzoek komen vragen van aanbestedingsrechtelijke en contractuele aard uitgebreid aan bod. Deze onderwerpen zullen tijdens de studiemiddag worden besproken.

Deze studiemiddag verkent, na een grondige probleemanalyse, de mogelijkheden die de verschillende contractvormen bieden om het twee-fasen-proces aan te besteden en te contracteren. Daarbij gaat de aandacht in het bijzonder uit naar de aanbestedingsrechtelijke mogelijkheden en belemmeringen én de verschillende manieren van prijsvorming. Bouwcontractvormen en de daarop toe te passen prijsvormingsmechanismen worden kritisch getoetst op hun voor- en nadelen, rechtmatigheid en doelmatigheid.
Er is ruime gelegenheid tot het stellen van vragen en voor discussie.

Startdatum

Dinsdag 16 april 2024

Tijdstip

13.30 - 17.00 uur

Dagdelen

1

Locatie

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht

Prijs
 405,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 35,00 excl. BTW
Niveau

Verdieping

NOvA punten

3

Soort

Online cursussen, Studiebijeenkomsten

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Aantal deelnemers

30

Rechtsgebieden
, , ,

13.00 - 13.30 uur ontvangst
13.30 - 14.30 uur gezamenlijke inleiding van mr. G.J. Huith en mr. R.G.T. Bleeker waarin een schets van de huidige problemen in de bouwpraktijk wordt gegeven en toetsingskader voor de oplossingsrichtingen wordt gepresenteerd
14.30 - 15.30 uur gezamenlijke inleiding van mr. G.J. Huith en mr. R.G.T. Bleeker waarin de verschillende bouwcontractvormen en in het bijzonder prijsvorming en aanbestedingsrechtelijke mogelijkheden naast het toetsingskader van prof. Jansen wordt gelegd
15.30 - 15.45 uur pauze
15.45 - 16.45 uur vervolg van de inleiding van mr. G.J. Huith en mr. R.G.T. Bleeker
16.45 - 17.00 uur vragen/discussie en afsluiting

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg de ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.
Indien u verhinderd bent, is het mogelijk om iemand anders in uw plaats deel te laten nemen. Graag ontvangen wij de gegevens van uw vervanger per e-mail (onderwijs@ibr.nl). 

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

 
3

mr. R.G.T. (Rob) Bleeker

Advocaat Rozemond Advocaten

mr. G.J. (Georg) Huith

Advocaat / Partner Croon Huith
16
april
2024
 405,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Deelnemer

Gerelateerde publicatie(s)

Zal niet getoond worden.