Online Studiemiddag Privaatrechtelijke normen en regels in het bouwrecht

Online, real-time en interactief via chat
  • Nieuw

In het privaatrechtelijk bouwrecht zijn de wet en de overeenkomst belangrijke bronnen van rechten en plichten voor rechtssubjecten. Private organisaties – beroepsgroepen, brancheorganisaties, normalisatie-instituten, beheerders van certificatieschema’s, kennisplatforms – in de bouwsector stellen regelmatig normen en regels op die zich richten tot hun leden of tot kringgenoten. De private regels waar het om gaat zijn onder meer technische normen en regels, in het bijzonder de ‘NEN-normen’ of brancherichtlijnen.

In de jurisprudentie komt regelmatig de vraag aan de orde of er rechtsgevolgen aan een private regel – technische norm, gedragscode, etc. – zijn verbonden en of zij in meer of mindere mate bindende werking hebben in een privaatrechtelijke rechtsverhouding, hoewel de private regel niet in de wet of een overeenkomst van toepassing is verklaard. Vragen die zich kunnen voordoen zijn:
• Wat zijn de overwegingen om dan al dan niet een bepaalde mate van bindende werking aan te nemen?
• Welke invloed heeft betrokkenheid van alle belanghebbende groeperingen of van gezaghebbende deskundigen bij de totstandkoming van de regel?
• Wat zijn andere factoren die voor de bindende werking van belang zijn?
• De vraag naar bindende werking van een private norm of regel kan zich voordoen in een contractuele verhouding, maar ook daarbuiten. Is er toerekenbaar tekortgekomen door een opdrachtnemer? Is tijdens de bouw onrechtmatig jegens een derde gehandeld?

In dit kader is van belang dat op 1 januari jl. de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking trad, die heeft geleid tot wijzigingen van het BW en het publiekrechtelijk bouwrecht. De wijzigingen hebben geleid tot nieuwe private regels in de bouw, in het bijzonder de Nationale Praktijk Richtlijn (NPR) 8092 Consumentendossier en de Leidraad Goed en deugdelijk werk, beide door NEN uitgegeven.
Ook dit brengt vragen met zich mee:
• In hoeverre zouden deze bindende werking in de bouw kunnen hebben?
• Hebben de private regels voor de kwaliteitsborger niet ook gevolgen voor de verhouding opdrachtgever van het bouwwerk en de aannemer en zo ja, welke?

Startdatum

Maandag 7 oktober 2024

Tijdstip

14.00 - 16.30 uur

Dagdelen

1

Locatie

Online, real-time en interactief via chat

Prijs
 305,00excl. BTW incl. (digitaal) studiemateriaal incl. boek Bindende werking van private normen en regels in het privaatrechtelijke bouwrecht ad € 34,50 incl. BTW, Den Haag IBR 2023
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 35,00 excl. BTW
Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen, arbiters en rechters

Niveau

Verdieping

NOvA punten

2

Soort

Online cursussen, Studiebijeenkomsten

Rechtsgebieden
, ,

14.00 - 15.00 uur inleiding
15.00 - 15.15 uur pauze
15.15 - 16.15 uur inleiding
16.15 - 16.30 uur vragen/discussie en afsluiting

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg de ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal en publicatie. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht. Bij verhindering kan een plaatsvervanger (van binnen of buiten de organisatie van de deelnemer) zonder bijbetaling, de deelnameplaats in nemen. De gegevens van de plaatsvervanger worden – indien mogelijk – voorafgaand aan de bijeenkomst per e-mail (onderwijs@ibr.nl) aan het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht meegedeeld.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden' voor alle Betalingsvoorwaarden.

De deelnemer kan de cursus niet opnieuw bekijken nu het Instituut voor Bouwrecht geen opnames maakt.

In het door de NOvA goedgekeurde kwaliteitsplan van 17 juni 2020 zijn voor het verzorgen van afstandsonderwijs de volgende vereisten opgenomen om voor een Certificaat van Deelname in aanmerking te komen:

  • Om voor de volle aantal NOvA-punten in aanmerkingen te komen dient u van begin tot eind de onlinecursus bij te wonen en dienen de vijf toetsvragen in het evaluatieformulier, op de materiaalpagina in uw account, beantwoord te worden. Graag verzoeken wij u direct na afloop van de cursus het evaluatieformulier in te vullen.
  • Het Webinar systeem registreert uw aanwezigheid. Bij afwijkende tijden worden punten in mindering gebracht.
  • Het merendeel van de vijf toetsvragen moet goed beantwoord zijn, wil een deelnemer in aanmerking komen voor een certificaat en NOvA-punt(en). Drie van de vijf toetsvragen zijn gericht op de inhoudelijke kant van de cursus. Deze vragen worden gemaakt door de docent. Twee vragen zien op ‘codes’ die ofwel door de docent op gezette tijden worden genoemd, dan wel kortstondig in beeld verschijnen.
  • Na het invullen van de evaluatie zal deze binnen twee weken gecontroleerd worden door de organisatie.
  • Bij het incorrect beantwoorden van 3 of meer van de toetsvragen kan maximaal 1 keer herkanst worden per cursus. U ontvangt hierover een e-mail. De deelnemer kan de cursus niet opnieuw bekijken nu het Instituut voor Bouwrecht geen opnames maakt.
  • Het recht op een certificaat vervalt indien de deelnemer niet binnen twee weken het evaluatieformulier heeft ingevuld.
  • Het certificaat wordt u binnen twee weken na de bijeenkomst digitaal toegestuurd, indien aan bovenstaande vereisten is voldaan.
2

prof. dr. A.R. (Richard) Neerhof

Hoogleraar bestuursrecht VU Amsterdam
7
oktober
2024
 305,00excl. BTW incl. (digitaal) studiemateriaal incl. boek Bindende werking van private normen en regels in het privaatrechtelijke bouwrecht ad € 34,50 incl. BTW, Den Haag IBR 2023

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Deelnemer

Gerelateerde publicatie(s)

Zal niet getoond worden.