Studiemiddag Schaarse rechten en het bouwrecht

KIVI, Prinsessengracht 23 te Den Haag
  • Waardering 8,0

Het vraagstuk van de schaarse publieke rechten staat volop in de belangstelling. Ruimte is schaars in Nederland en bij de verdeling ervan kan vaak een beperkt aantal rechten worden toegekend. Dit kan aan de orde zijn bij besluitvorming inzake bestemmingsplannen, gemeentelijke verordeningen en vergunningen. Te denken valt aan de verdeling van gebruiksruimte in het milieurecht, de exploitatie van voorzieningen zoals oplaadpunten langs snelwegen en vergunningstelsels voor rondvaarten, speelautomatenhallen etc. Tevens speelt verdeling van schaarste een rol in het privaatrecht, zoals bij de verkoop van rijksvastgoed en aandelenportefeuilles en de exploitatie van benzinestations langs openbare infrastructuur, waarbij de ontwikkelingen ten gevolge van het spraakmakende Hoge Raad-arrest inzake de verkoop van gemeentelijk onroerend goed een grote rol spelen (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Het vraagstuk van de verdeling van schaarse rechten raakt aan zowel het omgevingsrecht als aan het aanbestedingsrecht; de regels en beginselen voor een procedure voor de verdeling van schaarse rechten komen immers voort uit het aanbestedingsrecht. Tijdens deze bijeenkomst zal worden ingegaan op de vraag in hoeverre de overheid bij de verdeling van schaarse rechten rekening moet houden met regels en beginselen uit het aanbestedingsrecht. In hoeverre dient de overheid in het kader van de verdeling van andere schaarse rechten mededingingsruimte te creëren? En hoe richt je het verdelingsproces dan in vanuit het aanbestedingsrecht bezien? Wat is de verhouding tussen het aanbestedingsrecht, het gelijkheidsbeginsel en de verkoop van gemeentelijk onroerend goed?

Vervolgens wordt aan de hand van de tot nu toe gedane jurisprudentie ingegaan op de betekenis van het schaarse rechtenvraagstuk voor het omgevingsrecht. Om welke besluiten gaat het dan, en hoe ga je om met samenlopende besluiten zoals exploitatievergunningen en omgevingsvergunningen waarin aparte regelingen opgenomen zijn? Hoe ver reikt het transparantiebeginsel? Moet je verdelingsregels opnemen in het plan? Wat betekent dat voor de procedure en rechtsbescherming?

Afgesloten wordt met een vooruitblik naar de toekomst. Is de verdeling van schaarse rechten het hete hangijzer van het omgevingsrecht voor de komende jaren? En wat betekent dit alles in het licht van de Omgevingswet (waarin verordeningsbepalingen en regels omtrent functietoedeling in één omgevingsplan komen)?

Startdatum

Donderdag 7 december 2023

Tijdstip

13.30 - 17.00 uur

Locatie

KIVI, Prinsessengracht 23 te Den Haag

Prijs
 395,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 40,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

25

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Niveau

Verdieping

NOvA punten

3

Soort

Studiebijeenkomsten

Rechtsgebieden
, , , , , , ,

13.00 - 13.30 uur ontvangst
13.30 - 14.30 uur inleiding mr. P. (Paul) Heijnsbroek over relatie tussen het aanbestedingsrecht en schaarse rechten
14.30 - 14.45 uur pauze
14.45 - 16.00 uur inleiding mr. dr. A. (Annemarie) Drahmann over de betekenis van schaarse rechten voor (ruimtelijke) besluiten
16.00 - 16.15 uur pauze
16.15 - 17.00 uur vervolg inleiding mr. dr. A. (Annemarie) Drahmann

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg de ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.
Indien u verhinderd bent, is het mogelijk om iemand anders in uw plaats deel te laten nemen. Graag ontvangen wij de gegevens van uw vervanger per e-mail (onderwijs@ibr.nl). 

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

3

mr. dr. A. (Annemarie) Drahmann

Universitair hoofddocent Leiden University

mr. dr. P. (Paul) Heijnsbroek

Advocaat Straatman Koster Advocaten B.V.
7
december
2023
 395,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Gerelateerde publicatie(s)

Zal niet getoond worden.