Online Studiemiddag De gevolgen van de Omgevingswet voor het privaatrechtelijke bouwrecht

Online, real-time en interactief via chat
  • Waardering 7,8

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Deze grootste wetgevingsoperatie sinds het nieuwe Burgerlijk Wetboek (BW) heeft ook grote gevolgen voor het privaatrechtelijk bouwrecht, niet op zijn minst vanwege de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen die tegelijkertijd in werking treedt.

De privaatrechtelijke bouwrechtexpert zal na 1 januari te maken krijgen met een wezenlijk ander publiekrechtelijk systeem, bijvoorbeeld ten aanzien van planologische inkadering van projecten of vergunningverlening voor dan wel melding van bouwactiviteiten. Deze wijzigingen werken daarmee ook door in bouwcontracten, bijvoorbeeld in het kader van de verdeling van aanvraagverplichtingen tussen opdrachtgever en aannemer.
Tijdens deze online studiemiddag wordt eerst het systeem van de Omgevingswet, in het bijzonder ten aanzien van de omgevingsvergunning, uiteengezet. Vervolgens wordt ingegaan op de wijzigingen in het BW en op de gevolgen van de stelselwijziging voor de privaatrechtelijke bouwpraktijk.

Startdatum

Donderdag 25 januari 2024

Tijdstip

13.00 - 15.15 uur

Locatie

Online, real-time en interactief via chat

Prijs
 270,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 35,00 excl. BTW
Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Niveau

Verdieping

NOvA punten

2

Soort

Online cursussen, Studiebijeenkomsten

Rechtsgebieden
, , ,

13.00 - 14.00 uur inleiding prof. A.R. Neerhof over de Omgevingswet, in het bijzonder de opzet van de omgevingsvergunning en de Wkb
14.00 - 14.15 uur pauze
14.15 - 15.15 uur Inleiding mr. L.C. van den Berg over de gevolgen van wijzigingen voor bouwcontracten, in het bijzonder de UAV en UAV-GC.

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg de ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal en publicatie. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht. Bij verhindering kan een plaatsvervanger (van binnen of buiten de organisatie van de deelnemer) zonder bijbetaling, de deelnameplaats in nemen. De gegevens van de plaatsvervanger worden – indien mogelijk – voorafgaand aan de bijeenkomst per e-mail (onderwijs@ibr.nl) aan het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht meegedeeld.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden' voor alle Betalingsvoorwaarden.

De deelnemer kan de cursus niet opnieuw bekijken nu het Instituut voor Bouwrecht geen opnames maakt.

In het door de NOvA goedgekeurde kwaliteitsplan van 17 juni 2020 zijn voor het verzorgen van afstandsonderwijs de volgende vereisten opgenomen om voor een Certificaat van Deelname in aanmerking te komen:

  • Om voor de volle aantal NOvA-punten in aanmerkingen te komen dient u van begin tot eind de onlinecursus bij te wonen en dienen de vijf toetsvragen in het evaluatieformulier, op de materiaalpagina in uw account, beantwoord te worden. Graag verzoeken wij u direct na afloop van de cursus het evaluatieformulier in te vullen.
  • Het Webinar systeem registreert uw aanwezigheid. Bij afwijkende tijden worden punten in mindering gebracht.
  • Het merendeel van de vijf toetsvragen moet goed beantwoord zijn, wil een deelnemer in aanmerking komen voor een certificaat en NOvA-punt(en). Drie van de vijf toetsvragen zijn gericht op de inhoudelijke kant van de cursus. Deze vragen worden gemaakt door de docent. Twee vragen zien op ‘codes’ die ofwel door de docent op gezette tijden worden genoemd, dan wel kortstondig in beeld verschijnen.
  • Na het invullen van de evaluatie zal deze binnen twee weken gecontroleerd worden door de organisatie.
  • Bij het incorrect beantwoorden van 3 of meer van de toetsvragen kan maximaal 1 keer herkanst worden per cursus. U ontvangt hierover een e-mail. De deelnemer kan de cursus niet opnieuw bekijken nu het Instituut voor Bouwrecht geen opnames maakt.
  • Het recht op een certificaat vervalt indien de deelnemer niet binnen twee weken het evaluatieformulier heeft ingevuld.
  • Het certificaat wordt u binnen twee weken na de bijeenkomst digitaal toegestuurd, indien aan bovenstaande vereisten is voldaan.
2

mr. L.C (Leendert) van den Berg

Advocaat Severijn Hulshof Advocaten

prof. dr. A.R. (Richard) Neerhof

Hoogleraar bestuursrecht VU Amsterdam
25
januari
2024
 270,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Gerelateerde publicatie(s)

Zal niet getoond worden.