Modulaire Cursus Algemeen Aanbestedingsrecht

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht
  • Waardering 7.9
  • Totaal overzicht van het hele aanbestedingsrecht

In deze modulaire cursus (6 dagdelen) wordt een overzicht van het hele aanbestedingsrecht geboden. Deze cursus is bedoeld voor de algemene aanbestedingspraktijk: van belang voor de aanbesteding van bouw gerelateerde opdrachten en alle andere opdrachten. Deze basiscursus biedt een eerste grondige kennismaking met het aanbestedingsrecht. In deze cursus worden de grote thema’s behandeld door docenten met veel ervaring in de aanbestedingspraktijk, uiteengezet in interactieve colleges. Tijdens de eerste dag wordt een introductie van het aanbestedingsrecht gegeven, daarna wordt in de opvolgende dagen ingegaan op een aantal belangrijke onderwerpen. De laatste dag laat zien hoe aanbesteding in de praktijk werkt. Geadviseerd wordt de colleges voor te bereiden aan de hand van het digitale studiemateriaal.

De volgende onderwerpen komen aan de orde: hoofdlijnen aanbestedingsrechtprocedures en criteria, inschrijving en gunning, rechtsbescherming in aanbestedingsgeschillen en bij aanbestedingen, uitzonderingen op de aanbestedingsplicht en aanbesteden bij gebiedsontwikkeling en afsluitend aanbestedingsrecht in de praktijk.

Deze cursus bestaat uit zes dagdelen die elk afzonderlijk gevolgd kunnen worden; deelnemers aan alle dagdelen genieten voorrang en krijgen korting (o.b.v. Drie Dagdelen Deal).

De cursus staat uitdrukkelijk open voor alle juristen ongeacht of zij werkzaam zijn in de bouw of in een andere sector en ongeacht of zij werkzaam zijn bij een aanbestedende dienst of aan de zijde van de aanbieders.

Certificaat: Na de cursus ontvangt u digitaal een certificaat van deelname. Presentielijsten dienen zowel voor als na elke bijeenkomst te worden getekend.
Examen: Alleen deelnemers aan alle dagdelen mogen deelnemen aan het schriftelijke examen. Het examen is facultatief en wordt in januari 2020 afgenomen. De examenvragen worden per e-mail toegestuurd. U heeft 4 weken de tijd om het examen te maken en per e-mail te retourneren. In maart 2020 volgt de uitslag; indien u geslaagd bent ontvangt u per post het diploma.

Startdatum

Woensdag 6 november 2019

Einddatum

Woensdag 11 december 2019

Tijdstip

16.00 - 21.00 uur

Dagdelen

6

Locatie

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht

Prijs
 1.998,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal en diner
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 150,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

35

DDD

Ja

Doelgroep

Advocatuur I Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren die met aanbestedingen te maken hebben of zullen krijgen

Niveau

Basis

NOvA punten

24

Rechtsgebieden
, ,

15.30 - 16.00 uur ontvangst
16.00 - 18.00 uur behandeling cursusonderdeel
18.00 - 19.00 uur dagschotel
19.00 - 21.00 uur behandeling cursusonderdeel

Dag I Woensdag 6 november 2019 Hoofdlijnen aanbestedingsrecht
Tijdens deze bijeenkomst wordt een uitgebreide inleiding op het aanbestedingsrecht gegeven. Begonnen wordt met een uiteenzetting van algemene beginselen van het aanbestedingsrecht (bronnen, regelgeving, plaats in het recht). Vervolgens passeren de volgende onderwerpen de revue: wat is een aanbestedingsplichtige opdracht; welke opdrachtgevers zijn aanbestedingsplichtig; welke uitzonderingen zijn er op de aanbestedingsplicht; welke procedures zijn er en wat is de rol van de Gids Proportionaliteit? Ook het specificeren van een opdracht, beroep op derden en Best Value Procurement komen aan de orde.
Docenten: Mr. C.R.V. (Caroline) Lagendijk, Advocaat Straatman Koster Advocaten B.V., Mr. J.F. (Frederik) van Nouhuys, Advocaat Straatman Koster Advocaten B.V.

Dag II Woensdag 13 november 2019 Procedures en criteria
Tijdens deze bijeenkomst worden de procedures uitgediept. De wet kent inmiddels een groot aantal procedures. Het gaat vooral om: het voortraject, de openbare en niet-openbare procedure, de mededingingsprocedures, de concurrentiegerichte dialoog en het innovatiepartnerschap, de procedure voor sociale en andere specifieke diensten, aanbesteding van een raamovereenkomst, de procedure voor een prijsvraag, het dynamisch aankoopsysteem en de elektronische veiling, de procedure voor concessieovereenkomsten en de procedures voor opdrachten onder de drempel. Wanneer mag welke procedure worden toegepast en welke eisen gelden daarbij en waarvoor zijn ze bedoeld? Daarnaast gaat het om de eisen waaraan de inschrijver/gegadigde dient te voldoen, dus de uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen en selectiecriteria. Wat mag wel en wat mag niet verlangd worden? In dit verband zijn beginselen en uitgangspunten van het aanbestedingsrecht van groot belang; zij liggen ten grondslag aan de regeling en komen in de rechtspraak steeds weer ter sprake.
Docenten: Mr. B.J.H. (Babette) Blaisse-Verkooyen, Advocaat Pot Jonker Advocaten N.V., Mr. R.G.T. (Rob) Bleeker, Advocaat Rozemond Advocaten

Dag III Woensdag 20 november 2019 Inschrijving en Gunning
Fouten bij inschrijvingen komen veel voor. Het kan gaan om fouten die eenvoudig te herstellen zijn of om fouten die dat niet zijn en tot ongeldigverklaring van de inschrijving leiden. Wat kan gedaan worden om fouten bij inschrijvingen te voorkomen? Wie kan opkomen tegen fouten gemaakt door collega-inschrijvers? Op dit terrein laten de algemene beginselen van het aanbestedingsrecht zich dominant voelen: zij spelen in iedere uitspraak een rol. Tijdens deze bijeenkomst komen ook de gunningscriteria langs. Ook hier liggen fouten op de loer: in beginsel dient onderscheid gemaakt te worden tussen de criteria met betrekking tot de inschrijver en criteria met betrekking tot de inschrijving, maar die scheidingslijn is minder strikt dan voorheen werd gemeend. En voorts: hoe de gunningscriteria goed te formuleren en een goed weegsysteem te formuleren? Hoe de criteria en de waardering proportioneel, transparant en objectief zijn en uiteraard in algemene zin ervoor te zorgen dat de criteria geen strijd met het gelijkheidsbeginsel opleveren?
Docenten: Mr. J.H.C.A. (Jantine) Muller, Advocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, Mr. M.M. (Greetje) Fimerius, Advocaat AKD

Dag IV Woensdag 27 november 2019 Rechtsbescherming in aanbestedingsgeschillen en bij aanbestedingen
De rechtsbescherming is een uitgebreid onderwerp in het aanbestedingsrecht. Welke fora zijn er? Waar moet u zijn bij een probleem? Wanneer kan en wanneer moet er geklaagd worden? En waarover kan er geklaagd worden? Rechtsbescherming komt in beeld wanneer aan de zijde van de aanbestedende diensten fouten zijn gemaakt, althans wanneer dat gemeend wordt. Procedures kunnen voorkomen worden bij transparant en gemotiveerd handelen. Maar hoeveel moet meegedeeld worden en hoe ver moet een motivering strekken? De juridische procedures waaruit gekozen kan worden, zijn legio: kort geding, bodemprocedure, bestuursrechtelijk bezwaar en beroep, prejudiciële vragen, inbreukprocedure en de Commissie van Aanbestedingsexperts. Wat voor formele eisen dienen in acht genomen te worden en ‘wat levert het op’? Op al deze vragen worden antwoorden gegeven voorzien van regelgeving en rechtspraak uit Nederland en uit Europa.
Docenten: Mr. J.W.A. (Janet) Meesters, Advocaat DLA Piper, Mr. G. (Gerard) ’t Hart, Bedrijfsjurist Boskalis Nederland B.V.

Dag V Woensdag 4 december 2019 Uitzonderingen op de aanbestedingsplicht en aanbesteden bij gebiedsontwikkeling
Het aanbestedingsrecht kent verschillende uitzonderingen, volgens welke niet aanbesteed hoeft te worden of op grond waarvan een verlicht regime van toepassing is. Tijdens deze bijeenkomst komt dit onderwerp aan de orde. Daarnaast heeft gebiedsontwikkeling ook zo zijn aanbestedingsrechtelijke eigenaardigheden. Nadat gebiedsontwikkeling in het algemeen kort uiteengezet is, wordt ingegaan op de verschillende samenwerkingsvormen (PPS) die er zijn en wat dat betekent voor de criteria van de aanbestedingsplicht en de mogelijkheid om de aanbestedingsplicht door te leggen. Tot slot wordt ingegaan op de sancties bij niet naleving. Veel algemene onderwerpen in het aanbestedingsrecht worden op dit bijzondere gebied, voor het bouwrecht van groot belang, toegepast.
Docenten: Mr. R.S. (Redmar) Damsma, Advocaat Loyens & Loeff N.V., Mr. G.J. (Georg) Huith, Advocaat Croon Advocaten

Dag VI Woensdag 11 december 2019 Aanbestedingsrecht in de praktijk
Tijdens deze bijeenkomst wordt de proef op de som genomen van alles wat tijdens de modulaire cursus algemeen aanbestedingsrecht aan de orde is gekomen. Deze bijeenkomst is echter ook te volgen zonder het bijgewoond hebben van de eerdere dagdelen.
Hoe gaat het nu in de praktijk? Wat betekent het dat informatie moet worden uitgewisseld? Welke informatie, hoe en wanneer? Hoe voltrekken dialoogrondes zich? Wat is gunnen op waarde waar men zo veel van hoort? Aan de hand van de verschillende fasen in de aanbestedingsprocedure (begonnen wordt bij het allereerste begin van een initiatief om aan te besteden) wordt u op belangrijke onderdelen aan de hand genomen en voorzien van tips and tricks en waarschuwingen voor valkuilen.
Docenten: Mr. P.F.C. (Petra) Heemskerk, Advocaat CMS Nederland, Mr. J.M.E. (Jildau) Yilmaz, Advocaat CMS Nederland

Toelating: Het is mogelijk om op onderdelen van de individuele dagdelen in te schrijven. Aanmelding geschiedt op volgorde van binnenkomst.

Voorwaarden: Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’ onder de tab onderwijs op de website www.ibr.nl.

Annulering: Annulering kan kosteloos geschieden tot uiterlijk 1 oktober 2018. Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch (onderwijs@ibr.nl) plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht. Indien wordt geannuleerd na bovengenoemd tijdstip is het gehele cursusgeld verschuldigd. Vervanging door een ander persoon is mogelijk, mits hiertoe een schriftelijk verzoek wordt ingediend.

24

mr. B.J.H. (Babette) Blaisse-Verkooyen

Advocaat / Partner Pot Jonker Advocaten N.V.

mr. R.G.T. (Rob) Bleeker

Advocaat Rozemond Advocaten

mr. R.S. (Redmar) Damsma

Sr. Legal Counsel Ventolines B.V.

mr. M.M. (Greetje) Fimerius

Advocaat / Partner Maasdam Broers Fischer Advocaten

mr. G. (Gerard) ‘t Hart

Bedrijfsjurist Boskalis Nederland B.V.

mr. P.F.C. (Petra) Heemskerk

Advocaat CMS Nederland

mr. G.J. (Georg) Huith

Advocaat / Partner Croon advocaten

mr. C.R.V. (Caroline) Lagendijk

Advocaat Straatman Koster Advocaten

mr. J.W.A. (Janet) Meesters

Advocaat DLA Piper Nederland N.V.

mr. J.H.C.A. (Jantine) Muller

Advocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn

mr. J.F. (Frederik) van Nouhuys

Advocaat Straatman Koster Advocaten B.V.

mr. J.M.E. (Jildau) Yilmaz

Advocaat CMS Nederland
6
november
2019
 1.998,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal en diner

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Gerelateerde publicatie(s)

Zal niet getoond worden.