VBR-A/IBR Cursus Omgevingsrecht 2024

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht
  • Vernieuwd

In deze meerdaagse verdiepingscursus (10 dagdelen) komen de grondslagen, systematiek, instrumenten en werking van de op 1 januari 2024 in werking getreden Omgevingswet aan de orde. Deze cursus geeft u de benodigde handvatten om met de Omgevingswet te werken. De volgende onderwerpen komen aan bod:

– Hoofdlijnen en grondslagen van de Omgevingswet
– Het omgevingsplan
– Doorwerking van nationale en provinciale regels
– Milieuaspecten bodem, geluid en geur
– De omgevingsvergunning en het projectbesluit
– Planrealisatie en grondbeleid
– De bouwtechnische kwaliteit van bouwwerken en de milieueffectrapportage
– Natuurbescherming en waterrecht
– Rechtsbescherming en handhaving
– Schadevergoeding voor rechtmatige en onrechtmatige overheidsdaad

Na het volgen van deze al jaren hoog gewaardeerde IBR klassieker heeft u een diepgaand overzicht en inzicht in het brede gebied van het omgevingsrecht en de werking van de Omgevingswet.

De cursus wordt gegeven in de vorm van interactieve hoorcolleges met discussies in combinatie met zelfwerkzaamheid (voorbereiding van de colleges) door de deelnemers.

Mogelijk heeft u ook interesse in de Verdiepingscursus Natuurbeschermingsrecht: soorten en gebiedsbescherming op 17 december 2024.

Startdatum

Woensdag 18 september 2024

Einddatum

Woensdag 4 december 2024

Tijdstip

15.30 - 20.30 uur

Dagdelen

10

Locatie

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht

Prijs
 4.550,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal en diner
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 350,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

minimaal 15, maximaal 30

Doelgroep

Advocaten met tenminste een voltooide stage-opleiding | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen met tenminste drie jaar relevante werkervaring

Niveau

Verdieping, basiskennis op het terrein van het omgevingsrecht wordt verondersteld

NOvA punten

40

Soort

Cursussen, Studiebijeenkomsten

Rechtsgebieden
, , , , , , ,

15.00 – 15.30 uur ontvangst
15.30 – 17.30 uur behandeling cursusonderdeel
17.30 – 18.30 uur diner
18.30 – 20.30 uur behandeling cursusonderdeel

DAG I: Woensdag 18 september 2024
Hoofdlijnen en grondslagen van de Omgevingswet
In deze inleiding wordt een overzicht gegeven van de karakteristieken van het actuele omgevingsrecht. De Omgevingswet kent een lange geschiedenis en behelst een ingrijpende stelselwijziging, voor een goed begrip van de (werking van de) Omgevingswet is het van belang om hier meer over te weten. In deze bijeenkomst komen daarom de volgende onderwerpen aan de orde: de geschiedenis van het omgevingsrecht, de reikwijdte en kerninstrumenten van de Omgevingswet, de taak- en bevoegdheidsverdeling en de verhouding tussen Rijk, provincie en gemeente en aspecten van planvorming en vergunningverlening.
DOCENT: mr. dr. R. (Rogier) Kegge, Universitair docent afdeling Staats- en bestuursrecht Universiteit Leiden

DAG II: Woensdag 25 september 2024
Het omgevingsplan als integratie van decentrale regels voor de fysieke leefomgeving
Tijdens deze bijeenkomst wordt ingegaan op het omgevingsplan. Aan de orde komen de opzet, functie en reikwijdte van het omgevingsplan, het vereiste van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties, de soorten regulering en flexibiliteit, waaronder binnenplanse vergunningstelsels, de positie van gemeenteraad, beleidsdoorwerking, interventie en functietoedeling door provincie en Rijk, alsmede de Europeesrechtelijke vereisten, procedurele vereisten en de overgang van het tijdelijk naar het permanent deel van het omgevingsplan.
DOCENT: mr. dr. C.P. (Constantijn) Hageman, Jurist omgevingsrecht/bestuursrecht Ministerie van BZK

DAG III: Woensdag 2 oktober 2024
Doorwerking van nationale en provinciale regels
Op Rijks- en provinciaal niveau kunnen regels worden gesteld die doorwerken op lokaal niveau, waaronder in het omgevingsplan. In deze bijeenkomst komt de systematiek van deze doorwerking aan de orde en wordt beschreven hoe zich dat verhoudt tot de ruimere reikwijdte van het omgevingsplan. In dat kader wordt ingegaan op de (milieu)regels in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) en provinciale regelgeving.
DOCENTEN: mr. J.C. (Jan) van Oosten, Advocaat Stibbe N.V. en mr. drs. A.M. (Anne-Marie) Span, Advocaat en Senior-Associate Stibbe N.V.

DAG IV: Woensdag 9 oktober 2024
Milieuaspecten bodem, geluid en geur
Onder de Omgevingswet worden milieuaspecten gedeeltelijk op decentraal niveau geregeld. Het Rijk geeft hier, met name in het Besluit kwaliteit leefomgeving, instructieregels voor. Tijdens deze bijeenkomst wordt op de regulering van een aantal van deze milieuaspecten ingegaan, namelijk: bodem, geluid en geur.

Deze bijeenkomst bestaat uit twee onderdelen. In het eerste gedeelte wordt door mr. G.A. (Gerrit) van der Veen, na een korte introductie op decentrale milieunormering, ingegaan op het milieuaspect bodem. In het tweede gedeelte, na het diner, brengt mr. R. (Rachid) Benhadi de aspecten geluid en geur aan de orde.
DOCENTEN: mr. G.A. (Gerrit) van der Veen, Advocaat / Partner AKD en mr. R. (Rachid) Benhadi, Advocaat Hekkelman Advocaten N.V.

DAG V: Woensdag 16 oktober 2024
De omgevingsvergunning en het projectbesluit
Onder de Omgevingswet zal voor verschillende activiteiten een omgevingsvergunning benodigd zijn. Ten opzichte van het oude recht brengt de Omgevingswet de nodige verandering met zich mee wat betreft de systematiek van vergunningplichten (op landelijk en decentraal niveau), de toetsingskaders en de procedurele aspecten zoals bevoegd gezag, beslistermijn en coördinatie. Ook introduceert de Omgevingswet een nieuw instrument naast de omgevingsvergunning, namelijk het projectbesluit.

In deze bijeenkomst zal besproken worden hoe vergunningverlening onder de Omgevingswet werkt. Daarbij zal specifiek worden ingegaan op de omgevingsvergunning voor bouwen (‘de knip’), de omgevingsvergunning voor de binnenplanse en buitenplanse omgevingsplanactiviteit, vergunningvrij bouwen en het projectbesluit.
DOCENT:  mr. S.W. (Shanna) Derksen, Advocaat Wijn & Stael Advocaten

DAG VI: Woensdag 6 november 2024
Planrealisatie en grondbeleid
In deze bijeenkomst komt het grondbeleid aan de orde. Ingegaan wordt op de realisatie van ruimtelijke plannen, de samenwerkingsvormen, het voorkeursrecht, het onteigeningsrecht, het kostenverhaal en financiële bijdragen. 
DOCENTEN: mr. J.F. (Jan Frans) de Groot, Staatsraad Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State en mr. J. (Jaap) Hoekstra, Staatsraad / Lid Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State

DAG VII: Woensdag 13 november 2024
De bouwtechnische kwaliteit van bouwwerken en de milieueffectrapportage
In deze bijeenkomst wordt ingegaan op de werkwijze van de milieueffectrapportage bij plannen en besluiten. De milieueffectrapportage is ook onder de Omgevingswet van belang.

Daarnaast komt in deze bijeenkomst het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) aan de orde. Het Bbl vormt het kader voor de bouwtechnische kwaliteit van bestaande, nieuwe en te verbouwen bouwwerken, en voor het gebruik van bouwwerken. Er wordt stilgestaan bij de belangrijkste en meest in het oog springende juridische aspecten van het Bbl.

Deze bijeenkomst bestaat uit twee onderdelen. In het eerste gedeelte, bespreekt mr. S.M. (Selma) van Velsen de milieueffectrapportage. In het tweede gedeelte, na het diner, wordt door mr. ing. J.C. (Jacco) Huijzer ingegaan op de bouwtechnische kwaliteit van bouwwerken.
DOCENTEN: mr. ing. J.C. (Jacco) Huijzer, Bouwbesluitjurist Nieman Raadgevende Ingenieurs B.V. en mr. S.M. (Selma) van Velsen, Zelfstandig adviseur omgevingsrecht

DAG VIII: Woensdag 20 november 2024
Rechtsbescherming en handhaving
In deze bijeenkomst staat de rechtsbescherming en handhaving onder de Omgevingswet centraal. Eerst wordt een overzicht gegeven van de rechtsbescherming per kerninstrument en van het bestuursprocesrecht dat geldt onder de Omgevingswet in aanvulling op of in afwijking van de Algemene wet bestuursrecht. Ook het thema participatie wordt hierbij betrokken. Vervolgens wordt inzicht gegeven in belangrijke elementen van bestuursrechtelijke handhaving, zoals het bevoegd gezag, de sanctiebevoegdheden en handhaving van de zorgplicht.

Deze bijeenkomst bestaat uit twee onderdelen. In het eerste gedeelte brengt prof. mr. dr. H.D. (Hanna) Tolsma het onderdeel rechtsbescherming aan de orde. In het tweede gedeelte, na het diner, wordt door mr. dr. T.N. (Thomas) Sanders ingegaan op het handhavingsrecht.
DOCENTEN: prof. mr. dr. H.D. (Hanna) Tolsma, Hoogleraar Besluitvorming en rechtsbescherming in het omgevingsrecht en mr. dr. T.N. (Thomas) Sanders, Advocaat / Partner AKD

DAG IX: Woensdag 27 november 2024
Natuurbescherming en waterrecht
In deze bijeenkomst wordt stilgestaan bij de bescherming van soorten en Natura 2000-gebieden onder de Omgevingswet, voor zover relevant voor de bouwpraktijk. Waar zijn de bepalingen te vinden, wat houden ze in en wat verandert er? De nadruk ligt op het wettelijke systeem inzake de omgevingsvergunning voor de flora- en fauna-activiteit en de Natura 2000-activiteit en de stikstofregelgeving. De onder de Wnb gevormde jurisprudentie komt slechts beperkt aan bod. Voor een uitgebreide bespreking van het natuurbeschermingsrecht verwijzen wij u graag naar de Verdiepingscursus Natuurbeschermingsrecht: soorten- en gebiedsbescherming d.d. 17 december 2024.

Deze bijeenkomst bestaat uit twee onderdelen. In het eerste gedeelte brengt mr. drs. M.M. (Marieke) Kaajan het onderdeel natuur aan de orde. In het tweede gedeelte, na het diner, wordt door mr. dr. F.A.G. (Frank) Groothuijse ingegaan op het waterrecht.

DOCENTEN: mr. drs. M.M. (Marieke) Kaajan, Staatsraad Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State en prof. mr. dr. F.A.G. (Frank) Groothuijse, Hoogleraar Europees en nationaal omgevingsrecht Universiteit Utrecht


DAG X: Woensdag 4 december 2024
Schadevergoeding bij rechtmatige en onrechtmatige overheidsdaad
Nederland staat internationaal bekend om zijn ruimhartige compensatie van schade veroorzaakt door rechtmatig overheidshandelen: nadeelcompensatie. Per 1 januari 2024 is de algemene nadeelcompensatieregeling van titel 4.5 Awb in werking getreden. Voor het omgevingsrecht zijn de belangrijkste aanvulling en afwijkingen van deze regeling te vinden in afd. 15.1 Omgevingswet. Schade die op rechtmatige wijze wordt veroorzaakt, komt voor nadeelcompensatie in aanmerking in zoverre zij voldoet aan de voorwaarden uit deze regelingen. Tijdens dit cursusdeel zal worden ingegaan op de algemene voorwaarden uit titel 4.5 Awb en de meest prominente afwijkingen en aanvullingen uit afd. 15.1 Omgevingswet. U krijgt daarmee een goed beeld van hoe moet worden beoordeeld of naar huidig recht een aanspraak op nadeelcompensatie bestaat. Voor een uitgebreidere bespreking van dit rechtsgebied, waarbij ook het voormalige maar door overgangsrecht nog steeds actuele nadeelcompensatie- en planschaderecht aan bod komt, verwijzen wij u graag naar de Verdiepingscursus nadeelcompensatie d.d. 10 december 2024. Verder komt in deze bijeenkomst schadevergoeding bij onrechtmatige overheidsdaad aan de orde. In dat kader wordt ingegaan op de aansprakelijkheid voor onrechtmatig door de overheid genomen besluiten op het terrein van het omgevingsrecht.

Deze bijeenkomst bestaat uit twee onderdelen. In het eerste gedeelte bespreekt mr. dr. J.H.M. (Jonathan) Huijts het nadeelcompensatierecht. In het tweede gedeelte, na het diner, wordt door mr. L.W. (Lieke) Feenstra ingegaan op het aansprakelijkheidsrecht bij onrechtmatige overheidsdaad.
DOCENTEN: mr. dr. J.H.M. (Jonathan) Huijts, universitair docent Staats- en Bestuursrecht Universiteit Leiden en mr. L.W. (Lieke) Feenstra, Advocaat AKD

Na de cursus wordt u een certificaat van deelname toegezonden. Presentielijsten dienen zowel voor als na elke bijeenkomst te worden getekend.

Het is niet mogelijk om op onderdelen van de cursus in te schrijven. Bij overtekening genieten VBR-A leden voorrang. De cursus is verplicht voor VBR-A aspirant-leden. Aanmelding geschiedt op volgorde van binnenkomst.

Het examen is verplicht voor aspirant VBR-A leden. Voor overige deelnemers is het examen facultatief. De kosten voor het deelnemen aan het examen bedragen € 150,- excl. BTW. Het examen bestaat uit een opdracht die na de laatste cursusdag op 4 december 2024 aan de examenkandidaten zal worden verstrekt. Deelnemers die in aanmerking willen komen voor een diploma, zijn verplicht de opdracht uit te werken. Het diploma wordt uitsluitend uitgereikt als de opdracht met een voldoende is beoordeeld. De uitgewerkte opdracht dient uiterlijk 31 januari 2025 bij de examinator te zijn ingeleverd.

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg de ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering kan kosteloos geschieden tot uiterlijk 7 augustus 2024. Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch (onderwijs@ibr.nl) plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht. Indien wordt geannuleerd na bovengenoemd tijdstip, is het gehele cursusgeld verschuldigd. Vervanging door een ander persoon is mogelijk, mits hiertoe een schriftelijk verzoek wordt ingediend.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

40

mr. R. (Rachid) Benhadi

Advocaat Hekkelman Advocaten

mr. S.W. (Shanna) Derksen

Advocaat / Partner Wijn & Stael Advocaten

mr. L.W. (Lieke) Feenstra

Advocaat AKD

mr. J.F. (Jan Frans) de Groot

Staatsraad bij de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State

prof. mr. dr. F.A.G. (Frank) Groothuijse

Hoogleraar Europees en nationaal omgevingsrecht Universiteit Utrecht

mr. dr. C.P. (Constantijn) Hageman

Jurist omgevingsrecht/bestuursrecht Ministerie van BZK

mr. J. (Jaap) Hoekstra

Staatsraad / Lid Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State

mr. J.H.M. (Jonathan) Huijts

Universitair docent, Universiteit Leiden (Afdeling staats- en bestuursrecht)

mr. ing. J.C. (Jacco) Huijzer

Bouwbesluitjurist Nieman Raadgevende Ingenieurs B.V.

mr. drs. M.M. (Marieke) Kaajan

Staatsraad Raad van State

mr. dr. R. (Rogier) Kegge

Universitair docent bestuursrecht en omgevingsrecht Universiteit Leiden

mr. J.C. (Jan) van Oosten

Advocaat Stibbe B.V.

mr. dr. T.N. (Thomas) Sanders

Advocaat en Partner AKD, expert handhavingsrecht

mr. drs. A.M. (Anne-Marie) Span

Advocaat en Senior-Associate Stibbe N.V.

prof. mr. dr. H.D. (Hanna) Tolsma

Hoogleraar Besluitvorming en rechtsbescherming in het omgevingsrecht Rijksuniversiteit Groningen

prof. mr. G.A. (Gerrit) van der Veen

Advocaat / Partner AKD en Hoogleraar milieurecht Rijksuniversiteit Groningen

mr. S.M. (Selma) van Velsen

Zelfstandig adviseur omgevingsrecht
18
september
2024
 4.550,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal en diner

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Deelnemer

Gerelateerde publicatie(s)

Zal niet getoond worden.