Studiemiddag De omgevingsplanactiviteit als instrument voor planologische inkadering van vastgoedprojecten

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht
  • Waardering 7,8

De Omgevingswet heeft veel gewijzigd aan de manier waarop voor concrete projecten de benodigde vergunningen zullen worden verkregen, bijvoorbeeld voor het bouwen en het planologisch afwijken. Te denken valt aan de systematiek van vergunningplichten (op landelijk en decentraal niveau), de toetsingskaders en de procedurele aspecten zoals bevoegd gezag, beslistermijn en coördinatie.
In deze bijeenkomst zal aan de hand van enkele eerste concrete praktijkcases onder de nieuwe wet besproken worden wat dit onder de Omgevingswet zal gaan betekenen. De focus zal daarbij liggen op de omgevingsvergunning voor de (planologische)omgevingsplanactiviteit (binnen en buitenplans afwijken); de procedure daarvoor, het toetsingskader en de relatie tot vergunningplichten in de Omgevingswet (incl. de ‘knip’ met de bouwactiviteit) zelf en (de opvolgende) wijziging van het omgevingsplan. Er zal daarbij tevens stil worden gestaan bij het overgangsrecht en de noviteiten en eerste ervaringen onder de Omgevingswet.

Met deze bijeenkomst wordt u voorbereid op de systematiek van de planologische inkadering van vastgoedprojecten onder de Omgevingswet.

Startdatum

Dinsdag 28 mei 2024

Tijdstip

13.30 - 17.00 uur

Dagdelen

1

Locatie

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht

Prijs
 405,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 35,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

30

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Niveau

Verdieping

NOvA punten

3

Soort

Studiebijeenkomsten

Rechtsgebieden
, , , , ,

13.00 - 13.30 uur ontvangst
13.30 - 15.00 uur gezamenlijke inleiding systematiek
15.00 - 15.15 uur pauze
15.15 - 16.45 uur verdieping en discussie aan de hand van praktijkvoorbeelden
16.45 - 17.00 uur afsluiting

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg de ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 82,50 excl. BTW aan annuleringskosten en incl. Leidraad Vertraging en verstoring in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.
Indien u verhinderd bent, is het mogelijk om iemand anders in uw plaats deel te laten nemen. Graag ontvangen wij de gegevens van uw vervanger per e-mail (onderwijs@ibr.nl). 

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

3

mr. E. (Ernst) Haverkamp

Advocaat DLA Piper

mr. R.J. (Jan) de Heer

Advocaat Loyens & Loeff
28
mei
2024
 405,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Gerelateerde publicatie(s)

Zal niet getoond worden.