Online Studiemiddag Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet

Online, real-time en interactief via chat
  • Waardering 8,3

De Omgevingswet is op 1 januari 2024 in werking getreden. Deze wet heeft niet alleen grote gevolgen voor de vergunningverlening, maar ook voor vergunningvrij bouwen. De vele wijzigingen in vergunningvrij bouwen hangen samen met de wijzigingen in de vergunningverlening. De Omgevingswet bevat namelijk een ‘knip’ in de omgevingsvergunning voor bouwen, waardoor voor een bouwwerk twee omgevingsvergunningen vereist kunnen zijn: een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit en een omgevingsvergunning voor de (technische) bouwactiviteit. De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen geeft invulling aan de omgevingsvergunning voor de (technische) bouwactiviteit. Het Besluit bouwwerken leefomgeving (de opvolger van het Bouwbesluit 2012) bevat meerdere lijsten om te bepalen of een bouwwerk omgevingsvergunningvrij is. Ook bevat de bruidsschat lijsten om te bepalen of een bouwwerk omgevingsplanvergunningvrij is.

Tijdens deze bijeenkomst worden de nieuwe regels van vergunningvrij bouwen uitgelegd. Niet alleen wordt het verband met de vergunningverlening onder de Omgevingswet behandeld, maar ook met vergunningvrij bouwen onder de Wabo. De onverplichte vergunningaanvraag is een mogelijkheid om vooraf zekerheid te verkrijgen dat het bouwwerk daadwerkelijk vergunningvrij is. Ook wordt stilgestaan bij wat het betekent dat een bouwwerk vergunningvrij is. Dit betekent namelijk niet dat voor het bouwwerk geen regels gelden. Tot slot is er aandacht voor de bouwmelding voorafgaand aan de start van de bouwwerkzaamheden onder de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.

Startdatum

Dinsdag 9 april 2024

Tijdstip

14.00 - 16.30 uur

Dagdelen

1

Locatie

Online, real-time en interactief via chat

Prijs
 300,00excl. BTW incl. (digitaal) studiemateriaal en boek Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet ad € 34,50 incl. BTW
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 35,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

30

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Niveau

Verdieping

NOvA punten

2

Soort

Online cursussen

Rechtsgebieden
, ,

14.00 - 14.15 uur inleiding over vergunningverlening onder de Omgevingswet
14.15 - 15.00 uur inleiding over omgevingsplanvergunningvrij en onverplichte vergunningaanvraag
15.00 - 15.15 uur pauze
15.15 - 15.45 uur inleiding over bouwtechnisch vergunningvrij en bouwmelding kwaliteitsborging
15.45 - 16.15 uur inleiding over (risico op) handhaving
16.15 - 16.30 uur vragen/discussie en afsluiting

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg de ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal en publicatie. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht. Bij verhindering kan een plaatsvervanger (van binnen of buiten de organisatie van de deelnemer) zonder bijbetaling, de deelnameplaats in nemen. De gegevens van de plaatsvervanger worden – indien mogelijk – voorafgaand aan de bijeenkomst per e-mail (onderwijs@ibr.nl) aan het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht meegedeeld.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden' voor alle Betalingsvoorwaarden.

De deelnemer kan de cursus niet opnieuw bekijken nu het Instituut voor Bouwrecht geen opnames maakt.

In het door de NOvA goedgekeurde kwaliteitsplan van 17 juni 2020 zijn voor het verzorgen van afstandsonderwijs de volgende vereisten opgenomen om voor een Certificaat van Deelname in aanmerking te komen:

  • Om voor de volle aantal NOvA-punten in aanmerkingen te komen dient u van begin tot eind de onlinecursus bij te wonen en dienen de vijf toetsvragen in het evaluatieformulier, op de materiaalpagina in uw account, beantwoord te worden. Graag verzoeken wij u direct na afloop van de cursus het evaluatieformulier in te vullen.
  • Het Webinar systeem registreert uw aanwezigheid. Bij afwijkende tijden worden punten in mindering gebracht.
  • Het merendeel van de vijf toetsvragen moet goed beantwoord zijn, wil een deelnemer in aanmerking komen voor een certificaat en NOvA-punt(en). Drie van de vijf toetsvragen zijn gericht op de inhoudelijke kant van de cursus. Deze vragen worden gemaakt door de docent. Twee vragen zien op ‘codes’ die ofwel door de docent op gezette tijden worden genoemd, dan wel kortstondig in beeld verschijnen.
  • Na het invullen van de evaluatie zal deze binnen twee weken gecontroleerd worden door de organisatie.
  • Bij het incorrect beantwoorden van 3 of meer van de toetsvragen kan maximaal 1 keer herkanst worden per cursus. U ontvangt hierover een e-mail. De deelnemer kan de cursus niet opnieuw bekijken nu het Instituut voor Bouwrecht geen opnames maakt.
  • Het recht op een certificaat vervalt indien de deelnemer niet binnen twee weken het evaluatieformulier heeft ingevuld.
  • Het certificaat wordt u binnen twee weken na de bijeenkomst digitaal toegestuurd, indien aan bovenstaande vereisten is voldaan.
2

mr. dr. ing. P.M.J. (Peter) de Haan

Advocaat-partner PDH Advocatuur
9
april
2024
 300,00excl. BTW incl. (digitaal) studiemateriaal en boek Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet ad € 34,50 incl. BTW

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Gerelateerde publicatie(s)

Zal niet getoond worden.