Online Studiemiddag Energietransitie in de gebouwde omgeving en het omgevingsrecht

Online, real-time en interactief
  • Waardering 8,2

De energietransitie is gelet op allerlei internationale en nationale ontwikkelingen een belangrijke beleidsambitie, waarin zowel de energie-efficiëntie als het vergroten van het aandeel hernieuwbare energie moet worden bevorderd. Omdat een aanzienlijk deel van ons energieverbruik in de gebouwde omgeving plaatsvindt worden in toenemende mate regels gesteld ten aanzien van bouwwerken en de lokale energietransitie, bijvoorbeeld de regels voor energiebesparing in de utiliteitsbouw, energie efficiëntie en milieuprestatie voor nieuwe bouwwerken (BENG/MPG) en de aansluiting op nutsvoorzieningen, zoals gas en warmte. Vooral het instrumentarium van de Omgevingswet zal vanaf 1 januari 2023 belangrijk zijn voor de realisatie van duurzaamheidsdoelstellingen, zowel op Rijksniveau als voor decentrale overheden.

In deze studiemiddag wordt nader ingegaan op de mogelijkheden die het omgevingsrecht nu en vooral straks onder de Omgevingswet gaat bieden voor de energietransitie van de gebouwde omgeving. Allereerst wordt kort het beleidskader en de actuele ontwikkelingen in wetgeving op Europees (Fit for 55) en nationaal niveau geschetst. Vervolgens staan we stil bij vragen zoals: Wat is het kader op Rijksniveau voor de energietransitie? Welke instrumenten zijn er op gemeentelijk niveau om invulling te geven aan de energietransitie? Wat is de relatie tot de regionaal en lokaal beleid, zoals de Regionale Energiestrategie en de Warmtevisie? Kunnen gemeenten strengere eisen stellen of verplichten om duurzame warmte af te nemen, zonnepanelen te installeren of aardgaslevering te beëindigen? Welke mogelijkheden zullen bijvoorbeeld de nieuwe Warmtewet en de Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie op dit punt bieden? Hoe zit het met participatie en lokaal eigendom?

Na het volgen van deze cursus bent u weer helemaal op de hoogte van de actuele beleidsontwikkelingen en de werking van juridische instrumenten ten aanzien van de verduurzaming van de gebouwde omgeving.

Startdatum

Donderdag 30 juni 2022

Tijdstip

14.00 - 16.30 uur

Locatie

Online, real-time en interactief

Prijs
 225,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 25,00 excl. BTW
Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Niveau

Verdieping

NOvA punten

2

Soort

Online cursussen, Studiebijeenkomsten

Rechtsgebieden
, , , , ,

14.00 - 15.00 uur inleiding over opzet en instrumentarium Omgevingswet en algemene regels
15.00 - 15.15 uur pauze
15.15 - 16.15 uur vervolg inleiding rol van omgevingsplan en omgevingsvergunning voor decentrale duurzaamheidsdoelen.
16.15 - 16.30 uur vragen/discussie en afsluiting

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg de ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal en publicatie. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht. Bij verhindering kan een plaatsvervanger (van binnen of buiten de organisatie van de deelnemer) zonder bijbetaling, de deelnameplaats in nemen. De gegevens van de plaatsvervanger worden – indien mogelijk – voorafgaand aan de bijeenkomst per e-mail (onderwijs@ibr.nl) aan het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht meegedeeld.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden' voor alle Betalingsvoorwaarden.

De deelnemer kan de cursus niet opnieuw bekijken nu het Instituut voor Bouwrecht geen opnames maakt.

In het door de NOvA goedgekeurde kwaliteitsplan van 17 juni 2020 zijn voor het verzorgen van afstandsonderwijs de volgende vereisten opgenomen om voor een Certificaat van Deelname in aanmerking te komen:

  • Om voor de volle aantal NOvA-punten in aanmerkingen te komen dient u van begin tot eind de onlinecursus bij te wonen en dienen de vijf toetsvragen in het evaluatieformulier, op de materiaalpagina in uw account, beantwoord te worden. Graag verzoeken wij u direct na afloop van de cursus het evaluatieformulier in te vullen.
  • Het Webinar systeem registreert uw aanwezigheid. Bij afwijkende tijden worden punten in mindering gebracht.
  • Het merendeel van de vijf toetsvragen moet goed beantwoord zijn, wil een deelnemer in aanmerking komen voor een certificaat en NOvA-punt(en). Drie van de vijf toetsvragen zijn gericht op de inhoudelijke kant van de cursus. Deze vragen worden gemaakt door de docent. Twee vragen zien op ‘codes’ die ofwel door de docent op gezette tijden worden genoemd, dan wel kortstondig in beeld verschijnen.
  • Na het invullen van de evaluatie zal deze binnen twee weken gecontroleerd worden door de organisatie.
  • Bij het incorrect beantwoorden van 3 of meer van de toetsvragen kan maximaal 1 keer herkanst worden per cursus. U ontvangt hierover een e-mail. De deelnemer kan de cursus niet opnieuw bekijken nu het Instituut voor Bouwrecht geen opnames maakt.
  • Het recht op een certificaat vervalt indien de deelnemer niet binnen twee weken het evaluatieformulier heeft ingevuld.
  • Het certificaat wordt u binnen twee weken na de bijeenkomst digitaal toegestuurd, indien aan bovenstaande vereisten is voldaan.
2

mr. J.J. (Jacco) Karens

Wetenschappelijk medewerker Instituut voor Bouwrecht en buitenpromovendus aan de Rijksuniversiteit Groningen
30
juni
2022
 225,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Deelnemer

Zal niet getoond worden.