Online Studiemiddag Contracteren van de energietransitie

Online real-time en interactief
  • Nieuw

In 2050 dient de gehele Nederlandse woningvoorraad conform de afspraken uit het Klimaatakkoord klimaatneutraal te zijn. Onderdeel daarvan is te zorgen dat de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) van nieuwe woningen ‘0’ zal bedragen.

 

Deze bijeenkomst staat in het teken van de juridische aspecten van de energietransitie in het algemeen en meer in het bijzonder de wijze waarop bouwparti jen hun afspraken bij het realiseren van gasloze woningen, waaronder Nul Op de Meter (NOM) woningen, kunnen vastleggen in daarop toegesneden contracten. Daaraan gaat de selectie van partijen vooraf.
Welke aanbestedingsvorm is een verstandige keuze bij NOM-projecten, ook gelet op de meerjarige relatie die tussen partijen wordt aangegaan? Wat zijn werkbare selectie- en gunningscriteria en wat moet in elk geval in de vraagspecificatie worden opgenomen? Met welk aanbod verleidt een ontwikkelende aannemer marktpartijen?

 

Is het NOM-contract geschikt voor elk project? Zo nee, welke alternatieve contractvormen zijn dan voorhanden? Welke risico’s doen zich voor als – om welke reden dan ook – niet voldaan wordt aan de in het Besluit en de regeling energieprestatievergoeding huur opgenomen eisen? Welke ontwikkelingen zijn er met betrekking tot het periodiek monitoren van de energieprestatie? Er is inmiddels een Energieprestatie Monitoring Norm 1.0, maar zijn daartoe voldoende bedrijven gecertificeerd?

 

De belangrijkste onderwerpen van de in 2019 door de Stroomversnelling, Bouwend Nederland en Aedes gepresenteerde model-contracten voor nieuwbouw en renovatie worden stap voor stap met u doorgenomen. De energietransitie is breder dan alleen het vervangen van aardgas door een vorm van duurzame energie. Aan comfort, en met name gezond wonen en een schoon binnenmilieu, moet de nodige aandacht worden geschonken, hetgeen door (inter)nationale regelgeving zal worden afgedwongen. Wat kunnen wij op dat terrein verwachten?

 

Deze bijeenkomst is interessant voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers in de bouw die actief (willen) zijn op het gebied van de energietransitie en de realisatie van gezonde woningen.

Startdatum

Dinsdag 21 april 2020

Tijdstip

13.30 - 17.00 uur

Dagdelen

1

Locatie

Online real-time en interactief

Prijs
 355,50 395,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 25,00 excl. BTW
DDD

Ja

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen

Niveau

Verdieping

NOvA punten

3

Rechtsgebieden
, , ,

13.30 - 15.00 uur inleiding aanbesteding
15.00 - 15.15 uur pauze
15.15 - 16.45 uur inleiding contracten
16.45 - 17.00 uur vragen/discussie en afsluiting

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘Algemene voorwaarden’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Het IBR heeft het recht haar onderwijsactiviteiten te verplaatsen naar een online-omgeving/webinar gedurende de periode dat de RIVM maatregelen zoals afgekondigd op 15 maart j.l. van kracht blijven of verscherpt worden en/of als gevolg daarvan de zalencentra gesloten blijven. In het geval dat een fysieke bijeenkomst wordt verplaatst naar de interactieve online omgeving van het Instituut, wordt een korting van 10% op de prijs in het programmaboekje toegepast. Er bestaat in dat geval geen recht tot kosteloos annuleren.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden' voor alle Betalingsvoorwaarden.

3

mr. A.A. (Alexandra) Boot

Advocaat / Partner Boot Advocaten

mr. J.A.M. (Jurriën) Deckers MDR

Advocaat / Mediator Stichting Accolade
21
april
2020
 355,50 395,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Gerelateerde publicatie(s)

Zal niet getoond worden.