De gebouwde omgeving en staatssteun: De betekenis van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening

Stadskasteel Oudaen, Zoudenbalchzaal, Oudegracht 99 te Utrecht
  • Nieuw

Deze middag is interessant voor overheden en ondernemers die betrokken zijn bij projecten in de gebouwde omgeving, zoals ‘van het gas los’-maken van gebouwen, de bouw van een sportaccommodatie of de aanleg van breedband.

Onder het motto ‘to be big on big things and small on small things’ breidt de Europese Commissie het toepassingsgebied van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) steeds verder uit. Op deze manier houdt de Commissie haar handen vrij voor de echt grote staatssteunzaken.

Met gebruikmaking van deze vrijstellingen hoeven het rijk, provincies, gemeenten en waterschappen en andere steunverleners niet langer de overheidsfinanciering voorafgaand aan de steunverlening goed te laten keuren door de Europese Commissie. Slechts een beknopte kennisgeving is voldoende, waarbij de Commissie steekproefsgewijs achteraf controles uitvoert. Dit systeem met de AGVV heeft veel voordelen (snelheid, administratieve lasten), maar de toepassing van de AGVV is niet makkelijk, omdat het een ingewikkelde set aan regels is. Door de afwezigheid van een goedkeurend besluit ligt het risico van een onjuiste toepassing van de AGVV bij de steunverleners en begunstigden (rechtsonzekerheid).

Tijdens de bijeenkomst zullen, naast algemene bepalingen uit de AGVV, de specifieke (van goedkeuring/melding) vrijgestelde categorieën staatssteun die voor de bouw relevant zijn aan de orde komen, zoals:
• steun voor milieubescherming en hernieuwbare energie (denk hierbij aan lokale warmtenetten);
• steun voor breedbandinfrastructuur;
• steun voor cultuur en instandhouding van het erfgoed;
• steun voor sportinfrastructuur en multifunctionele recreatieve infrastructuur;
• steun voor lokale infrastructuurvoorzieningen.

Daarbij zal aandacht zijn voor zowel de juridische als de financieel-economische aspecten van toepassing van de AGVV.

Startdatum

Donderdag 12 maart 2020

Tijdstip

13.30 - 17.00 uur

Dagdelen

1

Locatie

Stadskasteel Oudaen, Zoudenbalchzaal, Oudegracht 99 te Utrecht

Prijs
 395,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 25,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

12

DDD

Ja

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen, controllers en beleidsmedewerkers (domein ruimte, economie en grondbedrijf)

Niveau

Basis

Rechtsgebieden
, ,

13.00 - 13.30 uur ontvangst
13.30 - 14.15 uur opening, inventarisatie vragen en wensen, inleiding staatssteun en algemene bepalingen AGVV en jurisprudentie Europese Hof van Justitie
14.15 - 15.00 uur categorieën vrijgestelde staatssteun
15.00 - 15.15 uur pauze
15.15 - 15.45 uur categorieën vrijgestelde staatssteun (vervolg)
15.45 - 16.45 uur workshop/casuïstiek
16.45 - 17.00 uur vragen en afsluiting

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’ onder de tab onderwijs op de website www.ibr.nl.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal en publicatie. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

3

mr. D. (Doortje) Ninck Blok

Advocaat Windt Le Grand Leeuwenburgh Doortje heeft in 2003 haar doctoraal Internationaal en Europees recht behaald aan de Universiteit van Tilburg. Sinds 2004 heeft zij in diverse functies ervaring opgedaan op het gebied van het staatssteunrecht bij de Rijksoverheid. In die rol stond zij als senior adviseur bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties diverse gemeenten en provincies bij in staatssteunprocedures bij de Europese Commissie. Doortje spreekt regelmatig op seminars, en doceert onder andere aan de European Academy for Taxes, Economics and Law in Berlijn.010 – 2617 500 d.ninckblok@windtlegal.com www.windtlegal.com

drs. M. (Mark) Strootman

Adviseur subsidies en staatssteun Subsidia Mark Strootman (Bestuurskunde, 1993) heeft veel ervaring met overheidssteun in de breedste zin van het woord. Sinds 2006 heeft hij zijn eigen praktijk. De dienstverlening van Subsidia behelst naast subsidieverwerving in toenemende mate advisering op het gebied van staatssteun. Deze diensten bestaan uit het analyseren van- en adviseren over voorgenomen steunverlening. Indien geen gebruik kan worden gemaakt van een vrijstellingsverordening, wordt vervolgens de aanmelding verzorgd (prenotificatie en notificatie), leidend tot een besluit van de Europese Commissie. Er is ervaring opgedaan met investeringssubsidies, leningen en garanties. drs. Mark Strootman 06 46103492 mark@subsidia.nl
12
maart
2020
 395,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Gerelateerde publicatie(s)

Zal niet getoond worden.