Online Studiemiddag Past performance; Jurisprudentie, praktijkervaringen én handreikingen

Online, real-time en interactief
  • Nieuw

Een evaluatie van eerste uitspraken en ervaringen in de praktijk en handreikingen voor een zorgvuldig gebruik van deze uitsluitingsgrond

De Past performance uitsluitingsgrond is bij de implementatie van de laatste versies van de aanbestedingsrichtlijnen als nieuwe uitsluitingsgrond toegevoegd aan de Aanbestedingswet 2012. De introductie van deze uitsluitingsgrond werd ingegeven door een behoefte van aanbestedende diensten om eerdere opdrachten waarin zich ernstige tekortkomingen hebben voorgedaan of de opdrachtnemer anderszins blijk heeft gegeven van ernstig wangedrag in aanmerking te kunnen nemen bij de toelating van ondernemers tot de aanbesteding van een nieuwe opdracht. Deze uitsluitingsgrond brengt voor ondernemers (meer dan andere uitsluitingsgronden) risico’s met zich, juist omdat een minder goede performance een onderwerp is waar iedere ondernemer weleens mee te maken krijgt. Bij de toepassing van de uitsluitingsgrond in de praktijk zijn een goed begrip van de implicaties daarvan en zorgvuldigheid dan ook van groot belang.

Tijdens deze bijeenkomst zal onder meer aandacht worden besteed aan:
• doel en reikwijdte van deze uitsluitingsgrond;
• de rol van het proportionaliteitsbeginsel bij toepassing van de uitsluitingsgrond;
• de wijze waarop verschillende grote en kleinere aanbesteders (waaronder de Rijksoverheid) de uitsluitingsgrond in de praktijk hanteren;
• aandachtspunten en beperkingen voortvloeiend uit de Europese en nationale rechtspraak;
• de wijze waarop in andere Europese lidstaten wordt omgegaan met de diverse vraagstukken die opkomen bij het gebruik van de uitsluitingsgrond;
• de relatie met andere uitsluitingsgronden;
• de mogelijkheid om voorafgaand aan een nieuwe aanbesteding de getroffen self-cleaning maatregelen met de aanbestedende dienst te bespreken;
• praktische handreikingen voor een zorgvuldig en evenwichtig gebruik van de uitsluitingsgrond, inclusief een bespreking van mogelijkheden om de uitsluitingsgrond in te kaderen.

Startdatum

Dinsdag 9 februari 2021

Tijdstip

13.30 - 17.00 uur

Dagdelen

1

Locatie

Online, real-time en interactief

Prijs
 355,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 30,00 excl. BTW
Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Niveau

Verdieping

NOvA punten

3

Soort

Online cursussen, Studiebijeenkomsten

DDD

Ja

Rechtsgebieden
,

13.30 - 14.30 uur    inleiding
14.30 - 14.35 uur    pauze
14.35 - 15.35 uur    vervolg inleiding
15.35 - 15.45 uur    pauze
15.45 - 17.00 uur    vervolg inleiding, vragen en afsluiting

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg de ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal en publicatie. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden' voor alle Betalingsvoorwaarden.

In het door de NOvA goedgekeurde kwaliteitsplan van 17 juni 2020 zijn voor het verzorgen van afstandsonderwijs de volgende vereisten opgenomen om voor een Certificaat van Deelname in aanmerking te komen:
• Om voor de volle aantal NOvA-punten in aanmerkingen te komen dient u van begin tot eind de online cursus bij te wonen en dienen de vijf toetsvragen in het evaluatieformulier, op de materiaalpagina in uw account, beantwoord te worden. Graag verzoeken wij u direct na afloop van de cursus het evaluatieformulier in te vullen.
• Het webinar systeem registreert uw aanwezigheid. Bij afwijkende tijden worden punten in mindering gebracht.
• Het merendeel van de vijf toetsvragen moet goed beantwoord zijn, wil een deelnemer in aanmerking komen voor een certificaat en NOvA-punt(en). Drie van de vijf toetsvragen zijn gericht op de inhoudelijke kant van de cursus. Deze vragen worden gemaakt door de docent. Twee vragen zien op ‘codes’ die ofwel door de docent op gezette tijden worden genoemd, dan wel kortstondig in beeld verschijnen.
• Na het invullen van de evaluatie zal deze binnen twee weken gecontroleerd worden door de organisatie.
• Bij het incorrect beantwoorden van 3 of meer van de toetsvragen kan maximaal 1 keer herkanst worden per cursus. U ontvangt hierover een e-mail. De cursist kan de voordracht geheel opnieuw bekijken mocht dat nodig blijken voor het beantwoorden van de toetsvragen en heeft hierbij ook de presentatie en het cursusmateriaal tot zijn beschikking. Doordat de gehele cursus integraal wordt opgenomen (inclusief de vragen die gesteld worden), blijft de kennisoverdracht gewaarborgd.
• Het certificaat wordt u binnen twee weken na de bijeenkomst digitaal toegestuurd.

3

mr. J.W.A. (Janet) Meesters

Advocaat DLA Piper
9
februari
2021
 355,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Deelnemer

Zal niet getoond worden.