Klachtenprocedure Onderwijs Instituut voor Bouwrecht

1. Klachten betreffende het onderwijs verzorgd door het Instituut voor Bouwrecht  kunnen betrekking hebben op het onderwijs zelf alsmede op het cursusmateriaal, de verzending van het cursusmateriaal, de catering en de administratieve behandeling van deelname aan het onderwijs.

 

2. Het indienen van een klacht laat de nakoming van de betalingsverplichtingen onverlet.

 

3. Het Instituut voor Bouwrecht kent een Beroepscommissie voor het Onderwijs bestaande uit twee leden, die bij voorkeur uit het wetenschappelijk onderwijs en de advocatuur afkomstig zijn. De leden van de Beroepscommissie worden voor een periode van 4 jaar benoemd. Aan de Beroepscommissie is een secretaris toegevoegd.

 

4. Klachten over het door het Instituut voor Bouwrecht verzorgde onderwijs dienen uiterlijk binnen 14 dagen na het plaatsvinden van de gebeurtenis die ten grondslag ligt aan de klacht te zijn ontvangen bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht. Klachten kunnen per e-mail aan onderwijs@ibr.nl worden gemeld. Bij gebreke van een klachtmelding binnen de genoemde termijn worden deelnemers geacht akkoord te zijn met het onderwijs, zoals omschreven in artikel 1, en afstand te hebben gedaan van alle rechten en bevoegdheden die op grond van de wet en/of overeenkomst ten dienste staan aan afnemers van het onderwijs.

 

5. Na ontvangst van een klacht zal door het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht binnen bekwame tijd worden gereageerd op de klacht.

 

6. Indien klagende partij van mening is dat de reactie genoemd in het voorgaande lid niet bevredigend is, kan klagende partij zich schriftelijk wenden tot de directie van het Instituut voor Bouwrecht, per adres: Postbus 93077, 2509 AB DEN HAAG, die binnen bekwame tijd reageert op de klacht.

 

7. Indien klagende partij  het niet eens is met de afhandeling van een klacht door de directeur, kan zij zich wenden tot de Beroepscommissie voor het Onderwijs van het Instituut voor Bouwrecht, per adres: Anna van Buerenplein 47, 2595 DA DEN HAAG. Een beroep tegen de afhandeling van de klacht dient uiterlijk binnen 14 dagen na dagtekening van het antwoord van de directeur van het Instituut voor Bouwrecht schriftelijk gemotiveerd aan de beroepscommissie te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan de klager geacht wordt akkoord te zijn gegaan met de afhandeling van de klacht en afstand te hebben gedaan van alle rechten en bevoegdheden die klagende partij op grond van de wet en/of overeenkomst ten dienste staan.

 

8. Een beroepschrift dient in ieder geval te bevatten:
a. Naam en adres van klagende partij
b. Dagtekening
c. Indien de klacht een cursus betreft: de datum, tijd en plaats van de cursus
d. De inhoud van de klacht
e. Ondertekening

 

9. Na ontvangst van het beroepschrift ontvangt klager een bericht van ontvangst en wordt het beroepschrift aan de directeur van het Instituut ter kennis gebracht.

 

10. De directeur van het Instituut voor Bouwrecht wordt na ontvangst van de klacht in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op de klacht.

 

11. De beroepscommissie neemt binnen 4 weken na dagtekening van ontvangst van het beroep de klacht in behandeling en doet uitspraak. De uitspraak van de beroepscommissie is bindend voor alle partijen.

 

12. Indien de behandeling van een klacht langer tijd nodig heeft dan vastgestelde termijn, wordt de indiener van de klacht binnen de gestelde termijn schriftelijk op de hoogte gebracht van de reden en de mogelijke duur van het uitstel.

 

13. Klachten worden vertrouwelijk behandeld. Klachtendossiers worden 12 maanden bewaard.