De Veluwe versus de uitbreiding van luchthaven Lelystad

Auteur: mr. N. van Asten | Categorieën: ,
1e druk | ISBN 978-94-6315-057-6 | deel 7, IBR Scriptiereeks | NUR 823 | 2020 | 122 pagina's

Samenvatting

Door de toenemende vraag naar vliegverkeer in Nederland is luchthaven Lelystad voornemens om uit te breiden. Gelet op de stikstofproblematiek is het de vraag in hoeverre dat mogelijk is. De natuur in Nederland kampt namelijk met een stikstofoverbelasting. Een teveel aan stikstof is gevaarlijk voor de natuur. De Veluwe is één van de stikstofoverbelaste natuurgebieden in Nederland. Uit het milieueffectrapport dat is opgesteld naar aanleiding van de voorgenomen uitbreiding blijkt dat als gevolg van de uitbreiding een additionele stikstofdepositie op de Veluwe wordt verwacht. De natuurbeschermingswetgeving beoogt natuurgebieden daartegen te beschermen.

In dit onderzoek is onderzocht of op grond van de natuurbeschermingswetgeving toestemming is vereist voor de uitbreiding van de luchthaven en op welke wijze die toestemming kan worden verleend. Ten tijde van het onderzoek waren de inmiddels bekende PAS-uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State nog niet gedaan, maar was de toekomst van het Programma Aanpak Stikstof al uiterst onzeker. Gelet daarop ligt in dit onderzoek de focus op de uit de Habitatrichtlijn afkomstige ­ADC-toets. Door middel van dit instrument kan toestemming worden verleend voor een natuur aantastend initiatief, wanneer voor het initiatief geen alternatieven bestaan, wanneer dwingende redenen van groot openbaar belang het initiatief rechtvaardigen en wanneer het daarnaast ook mogelijk is om compenserende maatregelen te treffen. Onderzocht is of de uitbreiding van luchthaven Lelystad door middel van dit instrument mogelijk kan worden gemaakt. Daarbij zijn alle verschillende deeltoetsen van de ADC-toets uitvoerig en gedetailleerd in kaart gebracht.

Nikky van Asten werkt op dit moment als senior juridisch medewerker omgevingsrecht bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant. Deze scriptie heeft zij geschreven als onderdeel van de master staats- en bestuursrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Nádat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het PAS onverbindend heeft verklaard, heeft zij als aanvulling op deze scriptie een artikel gepubliceerd in het Tijdschrift voor Bouwrecht: ‘De toekomst van luchthaven Lelystad na de crash van het Programma Aanpak Stikstof’, TBR 2019/107.

Inhoudsopgave

mr. N. van Asten

Gerelateerde cursussen en bijeenkomsten

Zal niet getoond worden.