Parlementaire geschiedenis grondbeleidsinstrumentarium Omgevingswet

1e druk | ISBN 978-94-6315-084-2 | NUR 823 | 2023 | 510 pagina's

Samenvatting

Binnen het geheel van het omgevingsrecht neemt het grondbeleidsinstrumentarium een eigen plaats in. Grondbeleidsinstrumenten richten zich op de verwerving van onroerende zaken door overheden en reguleren de financiële gevolgen van wijzigingen in het omgevingsrechtelijke kader, als gevolg waarvan bijvoorbeeld ten opzichte van het voorheen geldende kader bouwmogelijkheden ontstaan of juist vervallen.

In deze uitgave ‘Parlementaire geschiedenis grondbeleidsinstrumentarium Omgevingswet’ worden de diverse grondbeleidsinstrumenten (voorkeursrecht, onteigening, landinrichting, stedelijke kavelruil, kostenverhaal en financiële bijdragen en nadeelcompensatie) achtereenvolgens besproken. Dit bepaalt de hoofdstructuur van deze uitgave. Per instrument worden, na een inleiding en een duiding doelstellingen en uitgangspunten van het betreffende instrument en een toelichting per wetsartikel gegeven. Daarna volgen relevante bepalingen in de AMvB’s en de Omgevingsregeling.

Inhoudsopgave

prof. dr. ir. A.G. (Arjan) Bregman

Hoogleraar bouwrecht Rijksuniversiteit Groningen en verbonden aan het Instituut voor Bouwrecht en aan de ASRE

mr. A. (Ayça) Kurt