1e druk | ISBN 978-94-6315-005-7 | deel 39 | NUR 823 | 2016 | 499 pagina's

Samenvatting

In een klein en dichtbevolkt land als Nederland is strijd met milieukwaliteitsnormen eerder regel dan uitzondering. Vandaar dat het voorkomen en wegnemen van voor de omgeving nadelige effecten van ruimtelijke ontwikkelingen een belangrijke plaats inneemt in het omgevingsrecht. In de wet- en regelgeving wordt de verplichting tot het voorkomen en wegnemen van voor de omgeving nadelige effecten vormgegeven als de verplichting mitigerende en compenserende maatregelen te treffen, soms in combinatie met mogelijkheden tot saldering. 

In dit onderzoek is ten eerste geanalyseerd welke verplichtingen met betrekking tot mitigatie, compensatie en saldering uit de wet- en regelgeving met betrekking tot Natura 2000, de Ecologische Hoofdstructuur, luchtkwaliteit en stikstofdepositie volgen. Vervolgens is geanalyseerd hoe in de praktijk uitvoering wordt gegeven aan de uit deze wet- en regelgeving voortvloeiende verplichtingen. 

In dit filmpje geeft Ralph Frins een korte overview waar zijn proefschrift over gaat:

Inhoudsopgave

mr. dr. R.H.W. (Ralph) Frins

Universitair docent algemeen bestuursrecht en omgevingsrecht Radboud Universiteit Nijmegen

Gerelateerde cursussen en bijeenkomsten

Zal niet getoond worden.