Studiemiddag Warmtetransitie in de gebouwde omgeving

La Vie Meeting Center, Lange Viestraat 351 te Utrecht
  • Vernieuwde opzet

Het realiseren van tientallen duizenden nieuwe warmtenetaansluitingen en het uitfaseren van aardgasgebruik in de gebouwde omgeving. De verduurzaming van de energievoorziening is gelet op allerlei internationale en nationale ontwikkelingen een belangrijke beleidsambitie. Maar hoe moet de stap worden gemaakt van de tekentafel naar de (juridische) werkelijkheid? Vooral het instrumentarium van de Wet collectieve warmte en de Omgevingswet is van belang voor de realisatie van duurzaamheidsdoelstellingen, in het bijzonder nu gemeenten daarvoor een belangrijke verantwoordelijkheid dragen.

Tijdens deze studiemiddag wordt nader ingegaan op de mogelijkheden die enerzijds het energierecht en anderzijds de Omgevingswet biedt voor specifiek de realisatie van warmtenetten. Allereerst wordt kort het beleidskader en de actuele ontwikkelingen in wetgeving op Europees en nationaal niveau geschetst. Vervolgens staan we stil bij vragen zoals: Hoe is de marktordening voor warmtenetten nu en straks geregeld? Welke gevolgen heeft de nieuwe Wet collectieve warmte voor besluitvorming, tarifering en verdeling van verantwoordelijkheden tussen publieke en private partijen? Hoe zit het met de praktische mogelijkheden om een publiek meerderheidsbelang vorm te geven en welke rol spelen bewonerscollectieven en netwerkbedrijven daarbij? Welke instrumenten zijn er op gemeentelijk niveau om invulling te geven aan lokaal warmtebeleid, zoals de Regionale Energiestrategie en de Transitievisie Warmte? Kunnen gemeenten verplichten om aardgaslevering te beëindigen en een aansluiting te realiseren op een warmtenet? Welke besluitvorming is nodig, zoals het omgevingsplan en warmteprogramma?

Na het volgen van deze cursus bent u volledig op de hoogte van de actuele beleidsontwikkelingen en de werking van juridische instrumenten ten aanzien van de verduurzaming van de gebouwde omgeving.

Startdatum

Dinsdag 15 oktober 2024

Tijdstip

13.30 - 17.00 uur

Locatie

La Vie Meeting Center, Lange Viestraat 351 te Utrecht

Prijs
 405,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 35,00 excl. BTW
Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen, ambtenaren en adviseurs

Niveau

Verdieping

NOvA punten

3

Soort

Studiebijeenkomsten

Aantal deelnemers

30

Rechtsgebieden
, , , , , , ,

13.00 - 13.30 ontvangst
13.30 - 15.00 inleiding
15.00 - 15.15 pauze
15.15 - 16.45 vervolg inleiding
16.45 - 17.00 vragen/discussie en afsluiting

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg de ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal en publicatie. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht. Bij verhindering kan een plaatsvervanger (van binnen of buiten de organisatie van de deelnemer) zonder bijbetaling, de deelnameplaats in nemen. De gegevens van de plaatsvervanger worden – indien mogelijk – voorafgaand aan de bijeenkomst per e-mail (onderwijs@ibr.nl) aan het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht meegedeeld.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden' voor alle Betalingsvoorwaarden.

3
15
oktober
2024
 405,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Deelnemer

Zal niet getoond worden.