Instituut voor Bouwrecht

Het Instituut voor Bouwrecht is het onafhankelijke kenniscentrum op het gebied van publiek- en privaatrechtelijk bouwrecht. De missie van het IBR is het op onafhankelijke wijze bevorderen van de wetenschappelijke en praktische beoefening van het bouwrecht.

Lees meer

Actualiteiten Bouwrecht

 • Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft op 25 juni jl. het Wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen voor consultatie openbaar gemaakt. Met dit voorstel wordt een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen geïntroduceerd. In het kader van deze consultatie is door het Instituut voor Bouwrecht met medewerking van de Vereniging voor Bouwrecht Advocaten op 18 augustus jl. de Expertmeeting Kwaliteitsborging voor het Bouwen georganiseerd. Aan de expertmeeting namen genodigden uit de brancheorganisaties, de praktijk, advocatuur, rechtspraak en wetenschap deel. Tijdens de bijeenkomst werd door de deelnemers gediscussieerd over verschillende aspecten van het ontwerpwetsvoorstel.

  Lees meer
 • Het Werkprogramma 2015-2016 is op 16 september 2014 aangeboden aan de Tweede Kamer. In dit werkprogramma geeft de raad een omschrijving van de nieuwe adviezen die worden opgepakt.

  Lees meer
 • Om de concurrentiekracht en leefbaarheid van Nederlandse steden en stedelijke regio’s te verbeteren, komt het kabinet volgend jaar met een Agenda Stad. Doel is de Nederlandse steden op het gebied van concurrentiekracht en leefbaarheid in de wereldtop te houden.

  Lees meer
 • Nederland herstelt langzaam van de crisis. Export, bedrijfsinvesteringen en consumptie vertonen een stijgende lijn. De economie groeit in 2015 naar verwachting met 1,25%. Het herstel is echter broos en internationale ontwikkelingen vormen een risico. De werkloosheid is onverminderd hoog en de aanpak ervan is een topprioriteit van het kabinet. In de Miljoenennota 2015 kiest het kabinet voor het evenwicht tussen herstel van de koopkracht en het verder op orde brengen van de overheidsfinanciën. Daarnaast zijn er gerichte maatregelen om de economie meer te laten groeien, werkgelegenheid te stimuleren en een antwoord te bieden op opgelopen internationale spanningen.

  Lees meer
 • Op 23 juni 2014 heeft Staatsraad Advocaat-Generaal Widdershoven zijn conclusie uitgebracht over het begrip bestuursorgaan. Met deze conclusie wordt getracht duidelijkheid te scheppen over de vraag wanneer een privaatrechtelijke rechtspersoon - zoals een stichting - waaraan geen publiekrechtelijke bevoegdheden zijn toegekend, toch moet worden aangemerkt als een bestuursorgaan. In deze gastbijdrage worden door mr. H. Koolen(1) de voorgestelde criteria voor de kwalificatie als b-orgaan beschreven en is het begrip b-orgaan toegelicht. In dit tweede deel (deel B) van deze bijdrage wordt ingegaan op het tweede door Widdershoven voorgestelde criterium (de overheid bepaalt). Ter afsluiting volgt een algehele conclusie.

  Lees meer