Instituut voor Bouwrecht

Het Instituut voor Bouwrecht is het onafhankelijke kenniscentrum op het gebied van publiek- en privaatrechtelijk bouwrecht. De missie van het IBR is het op onafhankelijke wijze bevorderen van de wetenschappelijke en praktische beoefening van het bouwrecht.

Lees meer

Actualiteiten Bouwrecht

 • Het verminderen van de omvang en zwaarte van de onderzoekslast bij het nemen van besluiten in het omgevingsrecht is een breed gekoesterde wens van overheden, bedrijven en particulieren. Iedereen wil, als het enigszins kan, af van het ingesleten gedragspatroon: onderzoek voor de zekerheid alles, als het kan volgens vastgelegde werkwijzen, zodat zo weinig mogelijk risico gelopen wordt dat een project alsnog strandt bij de Raad van State. In dit advies van BRO worden concrete voorstellen gedaan op welke wijze onderzoeken doelmatiger en effectiever kunnen worden gedaan.

  Lees meer
 • Op de website van de Commissie van Aanbestedingsexperts zijn 2 nieuwe adviezen geplaatst. Advies 97 gaat over een Europese openbare procedure met betrekking tot de vervanging van kunstwerken. Advies 105 gaat over een Europese openbare aanbestedingsprocedure met betrekking tot netwerkbeheer en levering van hardware.

  Lees meer
 • De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met de vereenvoudiging en de digitalisering van het procesrecht. Het wetsvoorstel is op 20 oktober 2014 bij de Tweede Kamer ingediend. Daarmee is ook het advies van de Raad van State openbaar geworden.

  Lees meer
 • Met de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) wil het kabinet beschermde stikstofgevoelige natuurgebieden laten herstellen en tegelijkertijd rondom deze gebieden ruimte voor economische ontwikkelingen creëren. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft gekeken naar de verwachte werking van de PAS in de praktijk, toegespitst op de eerste programmaperiode – van 2015 tot en met 2020.

  Lees meer
 • Gemeenten, provincies, waterschappen en de drinkwaterbedrijven zijn uiterst kritisch over de manier waarop minister Kamp (Economische Zaken) de mogelijke winning van schaliegas in ons land voorbereidt. De procedure is te weinig transparant, de minister legt belangrijke advies zonder motivatie naast zich neer en de mogelijk schadelijke gevolgen voor bijvoorbeeld het grond- en drinkwater worden te weinig uitgewerkt. Dat schrijven de koepels VNG, Unie van Waterschap, IPO en Vewin in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer.

  Lees meer