Instituut voor Bouwrecht

Het Instituut voor Bouwrecht is het onafhankelijke kenniscentrum op het gebied van publiek- en privaatrechtelijk bouwrecht. De missie van het IBR is het op onafhankelijke wijze bevorderen van de wetenschappelijke en praktische beoefening van het bouwrecht.

Lees meer

Uitgelichte publicaties

Actualiteiten Bouwrecht

 • In de afgelopen periode is een pilot uitgevoerd met bouwplantoetsing onder certificaat bij 60 woningen in een project in Almere. De bouwplantoetsing is uitgevoerd door Grontmij waarbij de gemeente Almere steekproefsgewijs controleerde alvorens vergunning te verlenen.

  Lees meer
 • Eind juli verscheen een uitspraak van het Hof Den Haag (Hof Den Haag 26 mei 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:1205) over de uitleg van een clausule van een CAR-polis. Het Hof kwam daarin tot een ander oordeel dan de rechtbank in eerste aanleg (Rb. Rotterdam, 18 april 2012, ECLI:NL:RBROT:2012:BW4447). Mr. H.P.C.W. Strang gaat hieronder in op bovengenoemde uitspraak.

  Lees meer
 • Architectuur Lokaal, een onafhankelijke organisatie, heeft met ontwikkelaars, aannemers, constructeurs , installateurs en rijks- en lokale overheden gratis digitale instrumenten gemaakt waarmee eenvoudiger kan worden aanbesteed.

  Lees meer
 • Het inschakelen van deskundigen die een uurtarief berekenen bij het beslechten van geschillen over aardbevingsschade is kostbaar en bovendien overbodig, volgens Klaas Mollema, bestuursvoorzitter van de Raad van Arbitrage voor de Bouw (RvA). Mollema ziet een rol voor de RvA, die een beroep kan doen op 80 bouwkundige arbiters en 20 juridische arbiters, bij de beslechting van aardbevingsgeschillen.

  Lees meer
 • Op grond van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 Wabo kan een omgevingsvergunning worden verleend voor een activiteit die in strijd is met het bestemmingsplan, mits er geen strijd ontstaat met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit in een goede ruimtelijke onderbouwing voorziet. Wordt op gemeentelijk niveau over de aanvraag beslist, dan heeft het college van B en W ingevolge artikel 6.5 lid 1 Bor een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad nodig om de vergunning te kunnen verlenen. Op grond van artikel 6.5 lid 3 Bor kan de gemeenteraad categorieën gevallen aanwijzen waarin deze verklaring niet is vereist. In deze redactionele bijdrage bespreekt mr. C.P. Hageman een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak (hierna: de Afdeling) waarin de vraag centraal stond of aan een verleende omgevingsvergunning een algemene verklaring van geen bedenkingen ten grondslag kon worden gelegd.(1)

  Lees meer