Research

Voorkomen van (plan)schade bij het bestrijden van planologische overcapaciteit

prof. dr. ir. (Arjan) A.G. Bregman |2019

Op verzoek van het Ministerie van I&M en in nauw overleg met het Ministerie van BZK en het IPO heeft het IBR een notitie ‘Voorkomen van (plan)schade bij het bestrijden van planologische overcapaciteit’. De notitie is bedoeld als voorlichtende notitie in de richting van overheden, met name gemeenten.