Research

Rijkssturing in de ruimtelijke ordening

mr. dr. C.P. (Constantijn) Hageman |2019

Het promotieonderzoek is getiteld ‘Rijkssturing in de ruimtelijke ordening’ en inventariseert vanuit een primair juridische invalshoek de sturingsmogelijkheden van het Rijk in de ruimtelijke ordening. Op basis van rechtshistorisch, rechtstheoretisch/-filosofisch en rechtsvergelijkend alsmede praktijkgericht onderzoek worden conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan met betrekking tot het ruimtelijke sturingsinstrumentarium dat in de nieuwe Omgevingswet plaats dient te krijgen. Bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar de verhouding tussen de eenheidsstaatgedachte en het decentralisatiebeginsel, zowel voor wat betreft de traditionele als de meer recente actieve sturingsrol van het Rijk in de ruimtelijke ordening.

Meer onderzoeken binnen Omgevingsrecht
•Herverkaveling op ontwikkelingslocaties
•Ex-durante evaluatie Wet ruimtelijke ordening: tweede rapportage
•Voorkomen van (plan)schade bij het bestrijden van planologische overcapaciteit