Research

Onderzoek klachten en geschillen bij bouwen

em. prof. mr. dr. M.A.B. (Monika) Chao-Duivis |mr. dr. H.P.C.W. (Hugo) Strang |2022

In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft het Instituut voor Bouwrecht kwantitatief onderzoek gedaan. Aanleiding voor dit onderzoek was het Consultatievoorstel ‘Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Woningwet in verband met de versterking van de positie van de bouwconsument en de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen).’ Het doel van dit onderzoek was een beeld te verkrijgen van de positie van de bouwconsument in geschillen die zijn voorgelegd aan rechter of arbiter met het oog op de door het Consultatievoorstel beoogde verbetering van de positie van de bouwconsument.

 

Het onderzoek is uitgevoerd door prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis en mr. H.P.C.W. Strang.

Rapport

Vond u dit onderzoek interessant?

Dan bevelen we de volgende cursussen en bijeenkomsten aan: