Research

Moderne technische ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor het algemeen privaatrecht en het bouwcontractenrecht

prof. mr. dr. E.M. (Evelien) Bruggeman |2020

Van september 2016 tot en met eind 2020 is mr. dr. Evelien Bruggeman  met dit onderzoek belast geweest. Het onderzoek betrof het inventariseren van de juridische aspecten die een rol spelen bij een groot aantal nieuwe technische ontwikkelingen in de bouw. De eerste inventarisatie betrof een literatuur- en praktijkonderzoek naar de toepassing op verschillende niveaus van Building Information Modelling Of Management (BIM), robotisering en 3d printen in het bouwen en ontwerpen.

Als gevolg van de eerste inventarisatie is de focus van het onderzoek gericht op BIM in de breedste zin van het woord en de vraag wat deze ontwikkelingen betekenen voor de privaatrechtelijke verhoudingen in de bouw. Naast de technische en daarmee samenhangende organisatorische ontwikkelingen zijn er de ontwikkelingen in het bouwcontractenrecht, zoals ketensamenwerking, de zoektocht naar betere communicatie en het voorkomen van geschilbeslechting. Bieden de UAV 2012, de UAV-GC 2005, de DNR 2011 om de belangrijkste algemene voorwaarden maar te noemen, nog wel een goed ‘huis’ om deze en de technische ontwikkelingen juridisch van een goede basis te voorzien? Moeten zij gewijzigd worden? Moet naar nieuwe arrangementen gezocht worden? En tussen welke partijen?
Eind 2020 heeft dit onderzoek geresulteerd in de publicatie ‘Handboek juridische aspecten van werken met BIM’.

Dit handboek gaat in op de juridische aspecten van werken en contracteren met BIM en behandelt een groot aantal onderwerpen die voor juristen en andere beroepsbeoefenaren die te maken hebben met contractvorming en BIM van belang zijn. Het biedt inzicht in wat BIM is en hoe de gevolgen voor de werkwijzen en samenwerking zich verhouden tot het bouwcontractenrecht en algemeen privaatrecht. Het boek biedt aanknopingspunten voor het vormgeven van overeenkomsten met een digitale (BIM) component en behandelt relevante rechtspraak en juridische ontwikkelingen in het buitenland.
Daarnaast worden regelmatig onderwijsbijeenkomsten over het onderwerp georganiseerd en is een aantal artikelen over het onderwerp gepubliceerd en heeft het onderzoek geresulteerd in een bijdrage aan het VBR-preadvies van 2020.

  • A.M. Adriaanse, E.M. Bruggeman en J.T. Voordijk, Digitale transformatie van het bouwproces en haar juridische en organisatorische aspecten, VBR preadvies nr. 48, IBR 2020
  • E.M. Bruggeman, Legal aspects of Building Information Modelling: The ‘Dutch approach’
  • Legal aspects of Building Information Modelling (BIM) in the Netherlands: the procurement of a work with a BIM component – Part 1, Construction Law International (13) 2018/2, p. 40-50
  • Legal aspects of Building Information Modelling (BIM) in the Netherlands: the procurement of a work with a BIM component – Part 2, Construction Law International (13) 2019/4, p. 56-64
  • E.M. Bruggeman, ‘Digitalisering in het Bouwrecht: een verkennende vergelijking tussen BIM en het DSO’, in: P.J. Huisman, A.R. Neerhof & F. van Ommeren (red.), ‘Verwant met verband: Ruimte, Recht en Wetenschap’, Liber amicorum prof. mr. J. Struiksma, Den Haag: Instituut voor Bouwrecht 2019, p. 279-289
  • De waarschuwingsplicht van art. 7:754 BW en digitaal ontwerpen en bouwen, TBR 2018/140
  • Het aanbesteden van een opdracht met een BIM-component. Deel 1: Inleiding en de vraagspecificatie, TBR 2018/16
  • Het aanbesteden van een opdracht met een BIM-component. Deel 2: De contractvoorwaarden, het gebruik van BIM-modellen en een BIM-dataroom en de toetsing aan de eisen van het aanbestedingsrecht, TBR 2018/36
  • Het aanbesteden van een opdracht met een BIM-component. Deel 3: BIM en een BIM Uitvoeringsplan als onderdeel van de gunning, TBR 2018/117

Vond u dit onderzoek interessant?

Dan bevelen we de volgende cursussen en bijeenkomsten aan: