De Grondexploitatiewet: enkele verkenningen

J.A.M. van den Brand, prof. dr. ir. A.G. Bregman, mr. J.F. de Groot

De auteurs becommentariëren in deze publicatie verschillende aspecten van de Grondexploitatiewet en doen tevens een (groot) aantal aanbevelingen. Een aantal van deze aanbevelingen is inmiddels door enkele leden van de Eerste Kamer voorgelegd aan de minister van VROM (zie: Voorlopig verslag van de Vaste Commissie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening d.d. 24 november 2006; Kamerstukken I 2006/07, 30 218, nr. B). In het preadvies zijn uit praktische overwegingen tevens opgenomen de integrale tekst van de Grondexploitatiewet, het concept van de lijst van kosten, voorzieningen en opbrengsten alsmede een selectie van artikelen uit het wetsvoorstel ‘Nieuwe regels omtrent de ruimtelijke ordening (Wro)’ en uit het ‘maatschappelijk openbaar’ concept-wetsvoorstel ‘Invoeringswet Wro’.

Deze titel is niet meer leverbaar. Deze publicatie is op afspraak in te zien in de bibliotheek van het Instituut voor Bouwrecht.

Meer informatie

DeelVBR preadvies, nr. 34
Jaar van uitgave2006
ISBN978-90-78066-05-7
Lengte260 pag.

Expertisegebieden