Het omgevingsplan, integraal en marginaal?

1e druk | ISBN 978-94-6315-028-6 | deel VBR preadvies, nr. 45 | NUR 823 | 2017 | 164 pagina's

Samenvatting

Het omgevingsplan is één van de belangrijkste instrumenten in de Omgevingswet en speelt een grote rol in het kader van de centrale vier verbeterdoelen van deze wet. Het omgevingsplan moet gaan bijdragen aan een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving en meer flexibiliteit bieden voor zowel bestuursorganen als voor burgers en bedrijven ten opzichte van het huidige bestemmingsplan. Daarbij geldt echter tevens het uitgangspunt dat het materiële beschermingsniveau en het niveau van rechtsbescherming gelijkwaardig moet blijven.

De Omgevingswet treedt in 2021 in werking. Gemeenten hebben tot dat moment om kennis te maken met het omgevingsplan en zich daar goed op voor te bereiden. Het preadvies geeft hiertoe een aanzet, door uit een juridische invalshoek de mogelijkheden en de kaders van het instrument te schetsen.

In het preadvies gaan de preadviseurs in op twee afgebakende onderwerpen: de beoogde integraliteit van het omgevingsplan en de  mogelijke gevolgen voor de rechtsbescherming bij het omgevingsplan. De auteurs sluiten het preadvies af met een hoofdstuk waarin de conclusies zijn opgenomen.

Inhoudsopgave

prof. mr. dr. F.A.G. (Frank) Groothuijse

Hoogleraar Europees en nationaal omgevingsrecht Universiteit Utrecht

mr. dr. R. (Rogier) Kegge

Universitair docent bestuursrecht en omgevingsrecht Universiteit Leiden

Gerelateerde cursussen en bijeenkomsten

Zal niet getoond worden.