Water weren

Het publiekrechtelijke instrumentarium voor de aanpassing en bescherming van watersystemen ter voorkoming en beperking van wateroverlast en overstromingen

1e druk | ISBN 978-90-78066-27-9 | deel 28 | NUR 823 | 2009 | 489 pagina's

Samenvatting

De bescherming tegen wateroverlast en overstromingen is cruciaal voor de leefbaarheid in Nederland en zal, gezien de verandering van het klimaat, belangrijker worden.

Dit boek is een verslag van het onderzoek naar de wijze waarop met behulp van het publiekrechtelijke instrumentarium watersystemen kunnen worden aangepast en beheerd, zodat Nederland nu en in de toekomst in voldoende mate tegen wateroverlast en overstromingen wordt beschermd. Daarbij is onderzocht welke juridische procedures van toepassing zijn op de aanleg en wijziging van waterstaatswerken en op welke wijze het gebruik van die waterstaatswerken met het oog op de voorkoming en beperking van wateroverlast en overstromingen kan worden gereguleerd. Tevens is onderzocht welke mogelijkheden burgers hebben om het gebruik van dat instrumentarium in rechte ter discussie te stellen en de schade die zij door het gebruik van dat instrumentarium lijden bij de overheid te claimen. Bezien wordt welke knelpunten zich bij de toepassing van het publiekrechtelijke instrumentarium voordoen en hoe deze binnen de bestaande wettelijke systemen zouden kunnen worden verholpen.

Daarmee beoogt dit boek een bijdrage te leveren aan de verwezenlijking van de massieve wateropgaven waar ons land zich de komende decennia voor gesteld ziet.

Inhoudsopgave

mr. dr. F.A.G. (Frank) Groothuijse

Universitair docent omgevingsrecht Universiteit Utrecht

Zal niet getoond worden.