Naar een andere verdeling van verantwoordelijkheid in de bouw

Onderzoek naar privaatrechtelijke verbeteringsmogelijkheden van de bouwkwaliteit

1e druk | ISBN 978-90-78066-79-8 | NUR 822 | 2013 | 131 pagina's

Samenvatting

De Commissie Dekker heeft voorgesteld het systeem van preventief bouwtoezicht in de bouw zoals dat traditioneel door Bouw- en Woningtoezicht wordt uitgeoefend te vervangen door private beoordelingen. Dit voorstel is door de politiek omarmd en thans vinden verschillende onder­zoeken plaats om aan dat nieuwe stelsel invulling te geven. De richting waarin het nieuwe stelsel ontwikkeld dient te worden, is die van vormen van certificering. Deze keuze is inmiddels gemaakt en vormt voor het onderhavige rapport een gegeven vertrekpunt. Gegeven dat uitgangspunt is onderzocht wat dit betekent voor de positie van opdrachtgevers in de bouw. In het verlengde daarvan is onderzocht op welke wijze de positie van opdrachtgevers in de wet en de algemene voorwaarden verbeterd kan worden. Daartoe zijn suggesties gedaan.

Zie ook het interview met beide auteurs in Cobouw, 8 juli 2013

Inhoudsopgave

prof. mr. dr. M.A.B. (Monika) Chao-Duivis

Monika Chao-Duivis Directeur Instituut voor Bouwrecht en Hoogleraar bouwrecht TU Delft.

mr. dr. H.P.C.W. (Hugo) Strang

Zal niet getoond worden.