Parlementaire Geschiedenis Grondexploitatiewet

1 druk | ISBN 978-90-78066-20-0 | NUR 823 | 2008 | 345 pagina's

Samenvatting

Op 1 juli 2008 is de Grondexploitatiewet als onderdeel van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) in werking getreden. De wetgever achtte deze regeling noodzakelijk, gelet op de gebrekkigheid van het huidige kostenverhaalsinstrumentarium. De nieuwe regeling is complex geworden. Daarin hebben niet alleen het publiekrechtelijke kostenverhaal, maar de mogelijkheden tot een kostenverevening en het stellen van locatie-eisen een regeling gevonden. Voorts worden de privaatrechtelijke mogelijkheden aanmerkelijk verruimd. Naar verwachting zal deze wet het reilen en zeilen in de praktijk van de locatieontwikkeling ingrijpend veranderen. Om zo goed mogelijk op deze veranderingen te kunnen inspelen, is een goed begrip van deze nieuwe en complexe wet onontbeerlijk. Een overzicht van de parlementaire geschiedenis is daarbij het startpunt voor zowel de praktijk als de rechter.

In dit boek worden de parlementaire geschiedenis van de Grondexploitatiewet alsmede de daarvoor relevante bepalingen uit het Besluit ruimtelijke ordening, waar mogelijk, artikelsgewijs weergegeven. Tevens komen, vanwege de directe relatie tot de grondexploitatie, rechtsbeschermings- en overgangsrechtelijke bepalingen, wijzigingen in de Woningwet en het daarmee samenhangende Besluit indieningsvereisten bouwaanvraag aan de orde.

Jan Frans de Groot, Jaap Hoekstra en Robert Crince le Roy zijn advocaat en partner bij de sectie Real Estate van het advocaten- en notarissenkantoor Houthoff Buruma. Tabitha Oost is, als wetenschappelijk medewerkster, eveneens verbonden aan de sectie Real Estate van Houthoff Buruma.

mr. J.F. (Jan Frans) de Groot

Advocaat Houthoff

Gerelateerde cursussen en bijeenkomsten

Zal niet getoond worden.