Nadeelcompensatie en tegemoetkoming in planschade

Titel 4.5 Awb en afdeling 15.1 Omgevingswet: tussen eenheid en verscheidenheid

1 druk | ISBN 978-94-6315-052-1 | deel 42 | NUR 823 | 2020 | 663 pagina's

Samenvatting

Deze monografie gaat over nadeelcompensatie en tegemoetkoming in planschade (schadevergoeding wegens rechtmatig overheidshandelen). Zij beoogt inzicht te verschaffen in de verhouding van titel 4.5 Awb tot afdeling 15.1 Omgevingswet (Ow) en tot overige bijzondere nadeelcompensatieregelingen. Daartoe worden de materiële criteria en procedurele voorschriften voor toekenning van nadeelcompensatie (zoals de criteria van abnormale last en speciale last, en voorschriften inzake de indiening en behandeling van een aanvraag om nadeelcompensatie) aan een uitgebreide studie onderworpen.

De monografie biedt inzicht in de totstandkoming en toepassing van hedendaagse nadeelcompensatieregelingen, en in de hedendaagse nadeelcompensatie- en planschadejurisprudentie. Ook beschrijft zij hoe het toekomstige nadeelcompensatierecht van titel 4.5 Awb en afdeling 15.1 Ow moet worden toegepast. Tevens gaat zij in op de wijze waarop dit toekomstige nadeelcompensatierecht zich verhoudt tot de doelstellingen die de wetgever nastreefde met de Wet nadeelcompensatie, de wet die titel 4.5 aan de Awb zal toevoegen. Aan de hand van deze inzichten wordt in het slothoofdstuk een voorstel gedaan voor alternatieve redacties van titel 4.5 Awb en afdeling 15.1 Ow. Ook worden aanbevelingen gedaan aan de andere actoren uit het nadeelcompensatierecht: lagere regelgevers, rechters en uitvoerende bestuursorganen.

De monografie is hiermee niet alleen relevant voor wetenschappers geïnteresseerd in het nadeelcompensatierecht en/of het snijvlak tussen publiek- en privaatrecht, maar ook voor de formele wetgever, lagere regelgevers, rechters en (uitvoerende) bestuursorganen. Tevens kan de monografie nuttig zijn voor praktijkjuristen, zoals juridisch adviseurs en advocaten. Ten slotte kan zij ook behulpzaam zijn voor de individuele burger die zich wil verdiepen in het nadeelcompensatierecht, al dan niet met de intentie om een aanvraag om nadeelcompensatie in te dienen of op te komen tegen een door het bestuur genomen nadeelcompensatiebesluit.

NB: deze monografie vermeldt op haar titelpagina dat zij op donderdag 26 maart 2020 aan de Universiteit Maastricht als proefschrift zou worden verdedigd. Deze verdediging is wegens corona-gerelateerde maatregelen tot nader order uitgesteld. Het proefschrift is reeds in 2019 goedgekeurd door de op de aansluitende pagina vermelde universitaire beoordelingscommissie.

Inhoudsopgave

mr. J.H.M. (Jonathan) Huijts

Universitair docent, Universiteit Leiden (Afdeling staats- en bestuursrecht)

Gerelateerde cursussen en bijeenkomsten

Zal niet getoond worden.