Afstemming van besluitvorming bij combinatieprojecten

1e druk | ISBN 978-90-78066-31-6 | NUR 823 | 2009 | 205 pagina's

Samenvatting

Combinatieprojecten zijn projecten waarbij een hoofdinfra­structureel werk wordt gerealiseerd als onderdeel van een gebiedsontwikkeling. De besluitvorming bij combinatieprojecten is in verhouding tot andere typen gebiedsontwikkelingen complex. Zo zijn bij combinatieprojecten per definitie meerdere overheden betrokken en is op de ontwikkeling en realisatie van het infrastructurele werk specifieke regelgeving van toepassing en kunnen marktpartijen op verschillende wijzen bij het combinatieproject worden betrokken. Voor een effectieve en efficiënte totstandkoming van combinatieprojecten is het noodzakelijk dat een integrale benadering en een goede afstemming van de verschillende te volgen procedures (ruimtelijke ordening, aanbesteding) plaatsvindt en dat daarover adequate publiek-publieke en publiek-private afspraken worden gemaakt.

Dit rapport bevat een beschrijving van een drietal combinatie­projecten (A2 Maastricht, Spoorzone Delft en Omlegging A9 Badhoevedorp) waarin met de afstemming van besluitvorming bij combinatieprojecten ervaringen zijn opgedaan. Op grond van deze ervaringen en tegen de achtergrond van de samenwerkingspraktijk bij project- en gebiedsontwikkeling in het algemeen en van de vigerende regelgeving op het gebied van met name de ruimtelijke ordening en aan­besteding worden aanbevelingen gedaan voor een goede afstemming van besluitvorming bij combinatieprojecten.

prof. dr. ir. (Arjan) A.G. Bregman

Hoogleraar bouwrecht Rijksuniversiteit Groningen en verbonden aan het Instituut voor Bouwrecht en aan de ASRE

Gerelateerde cursussen en bijeenkomsten

Zal niet getoond worden.