Studiemiddag Milieugebruiksruimte en flexibiliteitsinstrumenten in het omgevingsrecht

Jaarbeurs MeetUp, Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6 te Utrecht

Concentratie en menging van functies zoals wonen, werken en recreëren in het stedelijk gebied: in deze bijeenkomst staat de compacte stad centraal. Dan hebben we het over:
• het gebruiken van de (vrijkomende) ruimte van oude bedrijfsterreinen, voormalige kazernes, havengebieden of andere braakliggende gebieden in de stad;
• het mengen van functies in dergelijke gebieden;
• en voldoen aan milieukwaliteitsnormen.

Hoe dat te doen? Door het slim inzetten van de flexibiliteitsinstrumenten, die al voorhanden zijn in de huidige wet- en regelgeving. Gebruik van die instrumenten is essentieel voor het welslagen van projecten in de compacte stad.

Centraal staat de ruimte tussen de feitelijke, gewenste en noodzakelijke activiteiten en de milieunorm: de milieugebruiksruimte. Die ruimte wordt door ruimtelijke plannen en vergunningen verdeeld. Daarbij spelen vragen rondom de wijze van verdeling, de bepaling van die gebruiksruimte en de rol van flexibiliteitsinstrumenten.

In deze bijeenkomst komt het huidige instrumentarium in de Wro en de milieuwet- en regelgeving (toegespitst op de normering) aan de orde. Daarbij ligt de nadruk met name op de flexibiliteit van de instrumenten en op welke wijze de milieugebruiksruimte in de compacte stad optimaal te benutten.

Het thema milieugebruiksruimte en flexibiliteit speelt een belangrijke rol in de Omgevingswet, vanzelfsprekend wordt daar dan ook op ingegaan. De focus daarbij zal liggen op het omgevingsplan en maatwerkvoorschriften. Tevens wordt ingegaan op de flexibiliteitsinstrumenten waarmee onder de Crisis- en herstelwet reeds wordt geëxperimenteerd vooruitlopend op de Omgevingswet.

Startdatum

Donderdag 16 mei 2019

Tijdstip

13.30 - 17.00 uur

Dagdelen

1

Locatie

Jaarbeurs MeetUp, Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6 te Utrecht

Prijs
 395,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 40,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

30

Doelgroep

Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Niveau

Verdieping

NOvA punten

3

Soort

Studiebijeenkomsten

Rechtsgebieden

13.00 - 13.30 uur ontvangst
13.30 - 15.00 uur inleiding mr. dr. M.N. Boeve over de compacte stad en huidige flexibiliteitsinstrumenten (wettelijke kader)
15.00 - 15.15 uur pauze
15.15 - 16.45 uur inleiding mr. M.C. Brans over de flexibiliteitsinstrumenten van de Crisis- en herstelwet als opmaat naar de Omgevingswet en de flexibiliteitsinstrumenten uit de Omgevingswet met focus op het omgevingsplan en maatwerkvoorschriften
16.45 - 17.00 uur vragen/discussie en afsluiting

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘voorwaarden bijeenkomsten’ onder de tab onderwijs op de website www.ibr.nl.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht. 

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'voorwaarden bijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

3

mr. dr. M.N. (Marlon) Boeve

Universitair docent Universiteit Utrecht

mr. M.C. (Marloes) Brans

Advocaat Houthoff
16
mei
2019
 395,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Zal niet getoond worden.