Studiedag Publiek- en privaatrechtelijke aspecten van circulair bouwen (I en II)

Meeting Center New Babylon, Anna van Buerenplein 29 te Den Haag
  • Direct op de hoogte van de laatste ontwikkelingen
  • Interactief
  • Erkend certificaat

De overheid wil de huidige economie ombuigen naar een duurzame, circulaire economie in 2050. Voor de bouwsector is een circulair bouwproces daarom een belangrijk criterium.
Deze studiedag bestaat uit twee dagdelen die elk afzonderlijk gevolgd kunnen worden; deelnemers aan beide dagdelen genieten voorrang en krijgen korting.

Dagdeel: Publiekrechtelijke aspecten van circulair bouwen: omgevingsrecht en afvalstoffenrecht (I)
In deze bijeenkomst worden vanuit het perspectief van het publiekrecht twee rechtsgebieden behandeld. Ten eerste circulariteit in het omgevingsrecht en ten tweede circulariteit in het afvalstoffenrecht. In het kader van het omgevingsrecht wordt onder meer bezien hoe met toepassing van (huidige en toekomstige) ruimtelijke instrumenten circulair bouwen (in enge en in brede zin) kan worden bevorderd. Onder meer komen aan de orde een bespreking van de relevante beleidskaders, het instrumentarium van de Crisis-en herstelwet (bestemmingsplan verbrede reikwijdte), Woningwet & Bouwbesluit en de Omgevingswet.

De behandeling van het afvalstoffenrecht zal duidelijk maken dat en waarom afval een positieve bijdrage kan leveren aan circulair bouwen, maar dat het afvalstoffenrecht daar nog (te) vaak aan in de weg staat. Daarbij komen de volgende onderwerpen aan bod: de achtergrond van het afvalstoffenrecht, het afvalstoffenbegrip, de keten van verwijdering/nuttige toepassing, het landelijk afvalbeheerplan, de uitzondering voor bouwstoffen en de toepassing van de einde-afvalstatus. Tegen die achtergrond zal vervolgens worden bezien of en hoe het afvalstoffenrecht circulair bouwen (meer) zou kunnen stimuleren, bijvoorbeeld door middel van een materialenpaspoort.

Dagdeel: Privaatrechtelijke aspecten van circulair bouwen (II)
De circulaire economie is een bron van innovatie, maar heeft ook de nodige weerslag op het gebied van het privaatrecht. Kenmerkend voor een circulaire economie is namelijk dat het voor een gebruiker van een gebouw of product ten diepste gaat om de bevoegdheid om het product of gebouw (al dan niet exclusief) te gebruiken en minder om de eigendomsaanspraken. De eigendomsaanspraken liggen in een circulaire economie veelal bij de producent of ontwikkelaar en niet bij de eindgebruiker. Het vorengaande wordt ook wel de lease society genoemd en roept de nodige privaatrechtelijke vragen op, zoals: met welke (goederenrechtelijke) instrumenten kan het project juridisch vormgegeven worden, is het project financierbaar, zijn de rechten van alle betrokken partijen en financiers kenbaar en gewaarborgd etc.? Kortom, is het privaatrecht klaar voor circulair bouwen en slopen?

In deze bijeenkomst wordt dit thema zowel vanuit een theoretische kader als enkele casu praktisch juridisch benaderd: waar moet je aan denken als je als overheid en/of initiatiefnemer circulair wilt gaan? Er zal worden ingegaan op de meest relevante privaatrechtelijke invalshoeken.

In deze interactieve bijeenkomst zal de kennis voor u direct toepasbaar zijn doordat er bijvoorbeeld gebruik wordt gemaakt van stellingen.

Startdatum

Woensdag 5 juni 2019

Tijdstip

9.15 - 17.00 uur

Dagdelen

2

Locatie

Meeting Center New Babylon, Anna van Buerenplein 29 te Den Haag

Prijs
 695,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 50,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

30

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen

Niveau

Verdieping

NOvA punten

6

Soort

Studiebijeenkomsten

Rechtsgebieden

Dagdeel (I):
08.45 - 09.15 uur ontvangst
09.15 - 10.45 uur inleiding mr. I.J. Wind-Middel over circulariteit in en door het omgevingsrecht
10.45 - 11.00 uur pauze
11.00 - 12.30 uur inleiding mr. S.W. Boot over circulariteit in en door het afvalstoffenrecht
12.30 - 12.45 uur vragen/discussie en afsluiting


12.45 - 13.30 uur lunch voor deelnemers aan beide dagdelen


Dagdeel (II):
13.00 - 13.30 uur ontvangst
13.30 - 15.05 uur inleiding mr. A.J. Mes over circulair bouwen en slopen en financiering (vanuit goederenrechtelijk perspectief bezien)
15.05 - 15.25 uur pauze
15.25 - 16.45 uur inleiding mr. W. Runge over verschillende circulaire service modellen en financiering
16.45 - 17.00 uur vragen/discussie en afsluiting

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘voorwaarden bijeenkomsten’ onder de tab onderwijs op de website www.ibr.nl.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'voorwaarden bijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

6

mr. W. (Werner) Runge

Advocaat / Partner Allen & Overy LLP

mr. A.J. (Arie) Mes

Kandidaat-notaris Trip Advocaten & Notarissen B.V. en buitenpromovendus Rijksuniversiteit Groningen

mr. S.W. (Stijn) Boot

Advocaat BHW Advocaten

mr. I.J. (Ingeborg) Wind-Middel

Advocaat Trip Advocaten & Notarissen B.V.
5
juni
2019
 695,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Zal niet getoond worden.