VBR-A/IBR Cursus Omgevingsrecht 2021

  • Waardering 8,1

In deze meerdaagse verdiepingscursus (9 dagdelen) worden de volgende onderwerpen behandeld: hoofdlijnen in het omgevingsrecht, het systeem en de kern van de ruimtelijke ordening, Wabo en vergunningverlening, ruimtelijke ordening en natuur en milieu, planrealisatie en grondbeleid, planschade en nadeelcompensatie en besluitaansprakelijkheid. Na het volgen van deze IBR klassieker heeft u een diepgaand overzicht en inzicht in het brede gebied van het omgevingsrecht volgens huidig én komend recht (Omgevingswet).

 

Het programma en de data voor 2021 zijn nog niet gereed. Indien u belangstelling heeft voor deze cursus die in september van start zal gaan, kunt u een mail sturen naar onderwijs@ibr.nl.

Startdatum

Woensdag 1 september 2021

Einddatum

Dinsdag 7 december 2021

Tijdstip

16.00 - 21.00 uur

Prijs
 3.150,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 225,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

36

Doelgroep

Advocaten met tenminste een voltooide stage-opleiding | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen met tenminste drie jaar relevante werkervaring

Niveau

Verdieping, basiskennis op het terrein van het omgevingsrecht wordt verondersteld

NOvA punten

36

Soort

Cursussen

Rechtsgebieden
,

16.00 - 18.00 uur behandeling cursusonderdeel
18.00 - 19.00 uur pauze
19.00 - 21.00 uur behandeling cursusonderdeel

Hieronder treft u ter informatie het programma aan van het najaar 2020. De data voor 2021 zijn nog niet bekend.

Dag I Dinsdag 29 september 2020 
Hoofdlijnen in het omgevingsrecht
Inleiding in de verschillende onderdelen van het omgevingsrecht: ruimtelijk beleid, gebiedsontwikkeling, plannen (hun inhoud en onderlinge relaties), vergunningenstelsels, aspecten die voor planvorming en vergunningverlening van belang zijn, en uitvoering van plannen en vergunningen met een doorkijk naar de Omgevingswet.
DOCENT: prof. mr. J. (Jan) Struiksma, Emeritus hoogleraar bestuursrecht VU Amsterdam

Dag II Dinsdag 6 oktober 2020
Het systeem en de kern van de ruimtelijke ordening Verstedelijkingsladder, relativiteit, plannen en procedures uit de Wro.
DOCENT: mr. dr. C.P. (Constantijn) Hageman, Jurist omgevingsrecht/bestuursrecht Ministerie van BZK

Dag III Dinsdag 13 oktober 2020
Wabo en vergunningverlening
Hoofdlijnen en op onderdelen een verdieping van het vergunnings- en toezichtstelsel van de Wabo, voor zover relevant voor het ruimtelijk omgevingsrecht.
DOCENTEN: mr. A.R. (Anne-Marie) Klijn, Advocaat / Partner NewGround Law B.V. en mr. I.J. (Ingeborg) Wind-Middel, Advocaat / Partner Trip Advocaten & Notarissen B.V.

Dag IV Dinsdag 27 oktober 2020
Ruimtelijke ordening en natuur
De betekenis van de Wet natuurbescherming voor de ruimtelijke planvorming en de vergunningverlening.
DOCENT: mr. N.H. (Nicolien) van den Biggelaar, Advocaat De Brauw Blackstone Westbroek N.V.

Dag V Donderdag 5 november 2020
Ruimtelijke ordening en milieu 1
Ruimtelijke ordeningsrecht staat niet los van het overige omgevingsrecht (zoals natuurbeschermingsrecht en milieurecht): het overige omgevingsrecht werkt op verschillende manieren door in het ruimtelijke ordeningsrecht. In dit onderdeel komt aan de orde hoe het overige omgevingsrecht doorwerkt in het ruimtelijke ordeningsrecht. Vanzelfsprekend wordt ook ingegaan op de toekomstige systematiek onder de Omgevingswet, met een nadruk op het omgevingsplan.
DOCENT: mr. J.C. (Jan) van Oosten, Advocaat Stibbe B.V.

Dag VI Dinsdag 10 november 2020
Ruimtelijke ordening en milieu 2
Milieueffectrapportage, geluid en externe veiligheid (inclusief contouren van de betreffende regeling in de Omgevingswet).
DOCENTEN: mr. S.M. (Selma) van Velsen, Zelfstandig adviseur omgevingsrecht en mr. J.A.M. (Jos) van der Velden, Advocaat AKD

Dag VII Dinsdag 17 november 2020
Planrealisatie en grondbeleid
Realisatie van ruimtelijke plannen, samenwerkingsvormen, voorkeursrecht, onteigening en het verhaal van kosten.
DOCENTEN: mr. J.F. (Jan Frans) de Groot, Advocaat Houthoff en mr. J. (Jaap) Hoekstra, Staatsraad / Lid Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State

Dag VIII Dinsdag 24 november 2020
Planschade en nadeelcompensatie
Planschade en nadeelcompensatie waren voorheen strikt gescheiden stelsels, maar in de recente jurisprudentie is een convergerende tendens zichtbaar. Na afloop van de cursusdag heeft u een overzicht van de actuele jurisprudentie over het normaal maatschappelijk risico (omzetdrempels, forfait bij waardevermindering, kortingen), de risicoaanvaarding, het schadebegrip en causaal verband, de schadebegroting en de rol van deskundigen. U krijgt ook een update van de ontwikkelingen ten aanzien van de nadeelcompensatieregeling in de Omgevingswet en Awb.
DOCENT: mr. G.M. (Berthy) van den Broek, Universitair docent Universiteit Utrecht

Dag IX Dinsdag 1 december 2020
Onrechtmatige overheidsdaad
De onrechtmatige overheidsdaad in het omgevingsrecht, waaronder besluitenaansprakelijkheid bij de burgerlijke rechter en de bestuursrechter, toezeggingen en onjuiste informatieverstrekking, de overschrijding van beslistermijnen en toezichthoudersaansprakelijkheid.
DOCENT: mr. S. (Stefan) van de Sande, Advocaat AKD

Na de cursus wordt u een certificaat van deelname toegezonden. Presentielijsten dienen zowel voor als na elke bijeenkomst te worden getekend.

Het is niet mogelijk om op onderdelen van de cursus in te schrijven. Bij overtekening genieten VBR-A leden voorrang. De cursus is verplicht voor VBR-A aspirant-leden. Aanmelding geschiedt op volgorde van binnenkomst.

Annulering kan kosteloos geschieden tot uiterlijk 1 september 2021. Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch (onderwijs@ibr.nl) plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht. Indien wordt geannuleerd na bovengenoemd tijdstip, is het gehele cursusgeld verschuldigd. Vervanging door een ander persoon is mogelijk, mits hiertoe een schriftelijk verzoek wordt ingediend.

Het behalen van het diploma is verplicht voor aspirant VBR-A leden. Het examen bestaat uit een opdracht die na afloop van de cursus aan de deelnemers wordt verstrekt. Deelnemers die in aanmerking willen komen voor een diploma, zijn verplicht de opdracht uit te werken. Het diploma wordt uitsluitend uitgereikt als de opdracht met een voldoende is beoordeeld.
DOELGROEP: Advocaten met tenminste een voltooide stageopleiding | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen met tenminste drie jaar relevante werkervaring

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg de ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’.

Wijzigingsvoorwaarden

Met betrekking tot de bijeenkomsten die op dit moment in de onderwijsagenda staan genoteerd als fysieke bijeenkomsten, heeft het Instituut voor Bouwrecht het recht deze onderwijsactiviteiten te verplaatsen naar een online-omgeving/webinar gedurende de periode dat de RIVM maatregelen afkondigt in het kader van het Corona-virus die het houden van fysieke bijeenkomsten verhindert en/of als gevolg daarvan de zalencentra gesloten worden.

In het geval een fysieke bijeenkomst wordt verplaatst naar de interactieve online-omgeving, wordt een korting van 10% op de prijs toegepast. Er bestaat in dat geval geen recht tot kosteloos annuleren. De 10% korting wordt niet verstrekt aan deelnemers als er al een andere korting is verstrekt zoals vroegboekkorting, Drie Dagdelen Deal, combinatiekorting of staffelkorting.

Voor meer informatie zie: https://www.ibr.nl/beleid-corona/.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal en publicatie. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden' voor alle Betalingsvoorwaarden.

Voor alle fysieke onderwijsbijeenkomsten die het Instituut voor Bouwrecht organiseert geldt dat op de betreffende locaties de maatregelen van het RIVM in acht worden genomen. Op deze locaties wordt veelal extra schoongemaakt en wordt anderhalve meter afstand in acht genomen. Voor meer informatie over het specifieke Corona-beleid kunt u de websites van de betreffende locatie raadplegen. In zijn algemeenheid geldt dat wij van docenten en deelnemers verwachten dat zij de maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het virus in acht nemen.

Concreet betekent dit op locatie:
- Houdt anderhalve meter afstand;
- Was je handen regelmatig;
- Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
- Gebruik papieren zakdoekjes en gebruik deze eenmalig;
- Geen handen schudden;
- Voor veel docenten en deelnemers geldt dat zij voorafgaand en na afloop van de bijeenkomsten een presentielijst moeten ondertekenen. Wij verwachten dat alle docenten en deelnemers hiervoor een eigen pen zullen meenemen;
- Indien voor een deelnemer geldt dat hem of haar door het RIVM wordt geadviseerd om thuis te blijven, gaan wij er vanuit dat dit advies ook wordt opgevolgd.

Voor meer informatie zie: https://www.ibr.nl/beleid-corona/.

36
1
september
2021
 3.150,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Deelnemer

Zal niet getoond worden.